Mjeksia Bimore

Mjeksia Bimore

MOST COMMENTED

Mos lejo të kalon dita jote pa mos e thënë këtë...

“All-llahume in-ni eudhu bike minel hem-mi ve huzni, vel axhzi vel keseli vel buhli vel xhubni, ve dale’id dejni ve galebetir-rixhal”. (O Allahu im, kërkoj...

HOT NEWS