ArgËtim

ArgËtim

MOST COMMENTED

Njohje e shkurtër me disa cilësi të hauarixhëve

Shkëputur nga broshura me titull: “El Mesailul Muntekah min sifatil hauarixhil gulat.” (Çështje të zgjedhura prej cilësive të kryengritësve ekstremistë) E ka lexuar këtë broshurë shejhu...

HOT NEWS