SHPIRTRAT DHE (MOS)AFËRSIA E TYRE

0
376

Aishja, Allahu qoftë i kënaqur prej saj, transmeton se i Dërguari i Allahut ka thënë: “shpirtrat janë sikur ushtarët e rekrutuar. Ata që njihen, pajtohen, ata që s’njihen, kundërshtohen” (Buhariu dhe Muslimi)

“Ushtarët e rekrutuar” d.m.th. të ndarë në grupe ose në lloje. (Neveviu në Sherh Sahih Muslim 16/185)
El-Hatabi përmend dy aspekte të kuptimit të këtij hadithi:
1. Afrimi i shpirtrave ndodh varësisht prej kategorisë që i përkasin, të mirët me të mirët ndërsa të këqinjtë me të këqinjtë.
2. Hadithi të flet për gjenezën e krijimit, për botën e fshehtë ngaqë është përmendur se shpirtrat janë krijuar përpara se të ekzistonin trupat. Ata janë takuar që atëherë, dhe pasi kanë hyrë në trupa, afrimi apo largimi mes tyre ndodh sipas asaj eksperience të mëhershme.
(Fet-ul Bari sherh Sahih el-Buhari6/369,379. Fjalët e El-Hatabit janë parafrazuar)

albislam.com

Përgatiti: Agim Bekiri

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here