Dëgjova Profetin… Desh më doli zemra nga vendi!

Dëgjova Profetin… Desh më doli zemra nga vendi!

Dëgjova Profetin tek lexonte në namaz të akshamit suren Tur dhe kur arriti tek ajeti: “A mos vallë, ata janë krijuar pa Krijues, apo mos janë ata krijues të vetvetes?! A mos vallë ata kanë krijuar qiejt dhe Tokën?! Jo, por ata nuk duan të besojnë. Vallë, a mos tek ata është thesari i Zotit tënd, ose, vallë ata sundojnë?” desh më doli zemra nga vendi.

-Xhubejr ibën Mut’im, radijallahu anhu, para se ta pranonte Islamin!