SHKAQET E DËMET PËR MOSULJEN E SHIKIMIT NGA HARAMET

SHKAQET E DËMET PËR MOSULJEN E SHIKIMIT NGA HARAMET

MËSIME DHE POROSI ISLAME ( 66 )
Shkaqet që ndihmojnë mosuljen e shikimit nga haramet:
1. Pasimi i epshit.
2. Ecja pas cytjeve të shejtanit të mallkuar.
3. Mbështetja e tepruar në faljen dhe mëshirën e Allahut.
4. Anashkalimi i frikës nga dënimi i dhembshëm i Allahut.
5. Shikimi i filmave, serialeve, gazetave në të cilat shfaqen femra të zbuluara.
6. Neglizhimi i martesës.
7. Prezentimi në vendet ku janë të përziera burrat dhe gratë, tregjet, darsmat, etj.
8. Zhveshja e femrave në rrugë, shkolls dhe tregje.
9. Kontakti me femra, në shkollë, rrugë, tregje, etj.
Dënimet e mosuljes së shikimit nga haramet, janë:
1. Prishja e zemrës.
2. Harresa e diturisë.
3. Zbritja e sprovave dhe fatëkeqësive.
4. Asgjësimi i adhurimeve.
5. Pakujdesia ndaj Allahut.
6. Neglizhimi i ditës së gjyikimit.
7. Çrregullime dhe probleme në shoqëri.
8. Humbja e sigurisë dhe lumturisë në dunja dhe ahiret.
9. Humbja e dashurisë së Allahut.
10. Rënia e zemrës në robërin e epsheve.
Dr. Mustafa Murad
Nga arabishtja: Suad B. Shabani
Burimi: albislam.com