Home Të tjera Zgjodhem per ju MOS E XHELOZONI NJËRI-TJETRIN!

MOS E XHELOZONI NJËRI-TJETRIN!

Ajetet që flasin pë këtë:

“A mos (vallë) u kanë zili njerëzve, në ato që ua ka dhuruar Allahu nga të mirat e veta? Na u kemi dhënë breznive të Ibrahimit Librin e dijeninë e plotë dhe u kemi dhënë pushtet të madh.” (Nisa: 54).

“Shumica e ithtarëve, të Librit të Shenjtë, prej zilisë që kanë në vete, dëshirojnë që t’ju kthejnë nga besimi në mohim, pasi e vërteta atyre iu tregua haptazi; por, ju falni ata dhe hiqni dorë, për deri sa të arrijë urdhëri i Allahut. – Me të vërtetë Allahu është i Plotëfuqishëm.” (Bekare: 109).

“Mos lakmoni në ato gjëra, që Allahu i ka shpërblyer disa nga ju mbi të tjerët; për mashkujt është shpërblimi i punës që bëjnë, e po ashtu edhe për femrat ka shpërblim për punën që bëjnë. Kërkoni prej Allahut nga mirësitë e Tij. Se, Allahu , është i Gjithëdijshëm për çdo gjë.” (Nisa: 32).

“Ju jeni asi njerëzish që i doni ata, por ata nuk ju duan juve! Dhe ju u besoni të gjitha librave. Kur ata ju takojnë juve, thonë: “Na besojmë”, e kur të mbeten vetëm, nga pezmatimi ndaj jush, ata i kafshojnë majet e gishtave me dhëmbë. Thuaju: “Vdisni me pezmatimin tuaj. Se Allahu me të vërtetë di ç’keni në zemrat tuaja”. Nëse juve u vjen ndonjë e mirë, at ai brengosë ajo, e nëse juve u gjen ndonjë e keqe, ata gëzohen për atë. Nëse ju duroni dhe ruheni nga mëkatet, dhelpëritë e tyre nuk mund të ju dëmtojnë asgjë. Se Allahu ngërthen (në dijeninë e Tij) çdo gjë që punojnë ata.” (Imran: 119-120).

“Në Ditën kur nuk do të bëjë dobi as pasuria as djemtë, por do të bëjë (kenë) dobi (vetëm) ai që vie me zemër të pastër te Allahu.” (Shuara: 88-89).

“E, ata që ruhen nga lakmia e madhe, me siguri, do të jenë fitues. Edhe ata që vijnë pas tyre – thonë: “O Zoti ynë, falna neve dhe vëllezërit tanë, të cilët kanë besuar para nesh dhe mos lejo që në zemrat tona të ketë asnjë të keqe ndaj besimtarëve; O Zoti ynë, Ti je, me të vërtetë, i mirë dhe mëshirues!.” (Hashr: 9-10)

“Tregoju (o Muhammed!) saktësisht atyre (popullit tënd) ngjarjen e dy bijve të Ademit, kur ata therrën kurban, njërit iu pranua, kurse tjetrit jo. Tha – njëri: “Ty gjithsesi do të mbysë”. Tjetri tha: “ Allahu pranon (kurbanin) vetëm prej atij që ruhet prej mëkatesh.” (Maide: 27).

Disa hadithe:

Transmetohet nga Ebu Hurejra ,- Allahu qoftë i kënaqur me të!,- se Pejgamberi,- alejhi selam!,- ka thënë: “Ruajuni nga paragjykimi, sepse paragjykimi është rrena më e madhe, mos e spiunoni njëri-tjetrin, mos i hulumtoni të metat e njëri-tjetrit, mos e keni zili njëri-tjetrin, mos e mashtroni njëri-tjetrin në tregti, mos e urreni njëri-tjetrin, mos ia ktheni shpinën njëri-tjetrit, mos i ndërhyni njëri-tjetrit në shitëblerje, por, bëhuni robër të Allahut dhe vëllezër në mes vete ashtu siç ju ka obliguar Zoti juaj. Muslimani është vëlla i muslimanit, ai nuk i bën padrejtësi, nuk e tradhton, nuk e gënjen, nuk e ofendon. Devotshmëria është këtu (bën me shenjë në gjoksin e tij) dhe mjafton e keqja ta nënçmosh vëllain tend musliman. Çdo musliman e ka të ndaluar gjakun, pasurinë dhe nderin e muslimanit tjetër.” ( Shënuan Buhariu: 4064, 6065 dhe Muslimi: 2563, 2564).

Transmetohet nga Ebu Hurejra,- Allahu qoftë i kënaqur me të!,- se Muhamedi,- salAllahu alejhi ue selem!,- ka thënë: “Ruajuni nga hasedi, sepse hasedi i fshinë (ose i hanë) veprat e mira ashtu siç i djeg (i hanë) zjarri drunjët.” (Shënon; Ebu Davudi; 4903).

Transmetohet nga Enesi,- Allahu qoftë i kënaqur me të!,- se Muhamedi,- salAllahu alejhi ue selem!,- ka thënë: ” Mos e urreni njëri tjetrin, mos e xhelozoni (hasedoni) njëri-tjetrin, mos ia ktheni shpinën njëri-tjetrit, por bëhuni robër të Allahut dhe vëllezërohuni në mes vete.” (Shënon: Muslimi: 2559, Buhariu: 6065).

Transmetohet nga Ebu Hurejra,- Allahu qoftë i kënaqur me të!,- se Muhamedi,- salAllahu alejhi ue selem!,- ka thënë: “Nuk ka dyshim se Allahu nuk shikon fizionominë tuaj, as pasurinë tuaj, porse Ai shikon veprat tuaja.” (Shënon: Muslimi- 2563)

AUTOR: MUHAMED AHMED EL ADEUIJU

NGA ARABISHTJA: SUAD B. SHABANI

Burimi: albislam.com

Shpend Zeneli

Previous articleJa si i shoqëronte hurmat me kastravec Profeti (alejhi selam)
Next articleSi të bësh dua dhe të mos kthehet mbrapsht?