Disa mënyra si të mbrohesh nga shejtani

Kërkimi i mbrojtjes tek Allahu prej shejtanit të mallkuar. (Duke thënë Eudhu bil-lahi mine shejtani rraxhim).

Leximi i dy sureve: el Felek dhe Nas.

Leximi i ajetul Kursi (Bekare 255).

Leximi i sures Bekare.

Leximi i dy ajeteve të fundit prej sures Bekare (ajeti 285-286).

Leximi i tre ajeteve të para të sures Gafir.

Thënia njëqind herë në ditë: “La ilahe il-lAllahu vahdehu la sherike leh, lehul mulku ve lehul Hamdu ve Huve ala kul-li shejin Kadir”. (S’ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut Një dhe të pashoq, Atij i takon sundimi dhe Lavdërimi, Ai është i Plotfuqishëm mbi çdo send).

Përmendje e shpeshtë e Allahut, e sidomos thënia e dhikrit të mëngjesit dhe mbrëmjes.

Marrja e abdesit dhe falja e namazit.

Largimi prej shikimit të ndalur, largimi prej bisedave të kota, largimi prej përzierjes me njerëz mëkatarë e të shëmtuar dhe largimi prej vendeve ku qarkullojnë shejtanët, si tregjet, etj.

Leave a Reply