Faljet e namazit fshijnë gabimet

Ka thënë Pejgamberi, paqa dhe meshira e Zotit qofte mbi të:

“Më tregoni, sikur një lum të kalojë pranë derës së ndonjërit prej jush, ai të lahet në të çdo ditë pesë here, a do ti mbesin atij ndonjë gjë nga papastërtia?

Ata thanë: Nuk do ti mbesë asgjë nga papstërtitë e tij.

Ai (Pejgamberi, sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) tha:

“Gjithashtu të ngjashëm (me lumin) janë pesë namazet me të cilat Allahu fshin gabimet”. Transmeton Buhariu dhe Muslimi.

Leave a Reply