SHKAQET E SHTIMIT TË IMANIT

0
399

Shkaqet e shtimit të imanit;

 1. Kërkimi i diturisë, Allahu i madhëruar, thotë; “Me të vërtetë, Allahut i frikësohem vetëm të dijshmit prej robërve të Tij.” (Fatir; 28 ).
 2. Leximi i Kur’anit duke i medituar dhe kuptuar porositë e tij. Allahu i madhëruar, thotë; “Me të vërtetë, ky Kur’an udhëzon kah ajo që është më e drejtë dhe i sihariqon besimtarët që punojnë vepra të mira, se ata, me të vërtetë, do të kenë shpërblim të madh.” (Isra; 9 ).
 3. Njohja e emrave të bukur të Allahut dhe cilësive të Tij të larta, si dhe adhurimi i Allahut përmes asaj njohje.
 4. Meditimi rreth jetës së pejgamberit, salAllahu alejhi ue selem.
 5. Meditimi rreth jetës së selefus salih (të parëve tanë të ndershëm).
 6. Meditimi rreth mirësive të Fesë së Allahut.
 7. Meditimi rreth krijimtarisë së Allahut, psh. rreth krijimit të maleve, qiejve, etj.
 8. Shpeshtimi i adhurimeve të ndryshme vullnetare, siç janë; namazet vullnetare, lëmoshës, agjërimi vullnetarë, umreja, lutja, përmendja e Allahut, mbajtja e lidhjeve farefisnore, kërkim falja, etj.
 9. Kujdesi ndaj adhurimeve të zemrës, siç janë; Frika, përulja, dashuria, shpresa, mbështetja(tevekuli), etj.
 10. Bamirësia ndaj robërve të Allahut.
 11. Thirrja në rugën e Allahut me urtësi dhe këshillim të mirë.
 12. Urdhërimi në të mirë dhe ndalimi nga e keqja me aq mundësi që ke.
 13. Shoqërimi me njerëz të dobishëm.
 14. Largimi nga shoqëria e keqe.
 15. Mosteprimi në të folur, në ushqim dhe në fjetje.
 16. Ulja e shikimit nga harami.
 17. Mosshpresimi në atë që është në duart e njerëzve (në pasurinë apo pushtetin e tyre).
 18. Thënia e të vertetës.
 19. Të shikuarit në atë i cili është më i fortë në Fe.
 20. Të shikuarit në atë i cili është më i dobët në çështjet e dunjas.

Muhamed Ibrahim el Hamed

nga arabishtja; Suad Shabani

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here