Home Të tjera Pyetje Cilat janë 2 vepra që e fusin njeriun në Xhenet dhe 2...

Cilat janë 2 vepra që e fusin njeriun në Xhenet dhe 2 vepra që e fusin njeriun në Xhehenem

Nga Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!) transmetohet se ka thënë:

“Është pyetur i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) se cilat janë ato që më së shumti e fusin njeriun në xhenet (parajsë)?
Ka thënë: “Devotshmëria dhe morali i mirë”, ndërsa kur u pyet se cilat janë ato që më së shumti e fusin në zjarr?
Tha: “Dy gjëra prej trupit të tij: goja (gjuha) dhe organi seksual.”

E transmeton Ibën Maxhe me nr.. 4246 dhe Et Tirmidhi Shejh El Albani (Allahu e mëshiroftë!) në “Es Sahiha” 977 e ka vlerësuar këtë hadith si të mirë (hasen)./xhamiambret

Previous articleA e dini se kush është i pari?
Next articleA e dini kush është femra muslimane