Home Të tjera Zgjodhem per ju 10 mënyra si të mbrohesh nga shejtani?

10 mënyra si të mbrohesh nga shejtani?

1. Kërkimi i mbrojtjes tek Allahu prej shejtanit të mallkuar. (Duke thënë Eudhu bil-lahi mine shejtani rraxhim).

2. Leximi i dy sureve: el Felek dhe Nas.

3. Leximi i ajetul Kursi (Bekare 255).

4. Leximi i sures Bekare.

5. Leximi i dy ajeteve të fundit prej sures Bekare (ajeti 285-286).

6. Leximi i tre ajeteve të para të sures Gafir.

7. Thënia njëqind herë në ditë: “La ilahe il-lAllahu vahdehu la sherike leh, lehul mulku ve lehul Hamdu ve Huve ala kul-li shejin Kadir”. (S’ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut Një dhe të pashoq, Atij i takon sundimi dhe Lavdërimi, Ai është i Plotfuqishëm mbi çdo send).

8. Përmendje e shpeshtë e Allahut, e sidomos thënia e dhikrit të mëngjesit dhe mbrëmjes.

9. Marrja e abdesit dhe falja e namazit.

10. Largimi prej shikimit të ndalur, largimi prej bisedave të kota, largimi prej përzierjes me njerëz mëkatarë e të shëmtuar dhe largimi prej vendeve ku qarkullojnë shejtanët, si tregjet, etj.

Previous articleBudallakia nuk ka skaj: Presidenti i Turkmenistanit ua ndalon qytetarëve përdorimin e veturave të zeza, policia po i konfiskon në masë të madhe
Next articlePyetje që u ndaluan t’i bëhen Profetit alejhi selam