Home Të tjera Zgjodhem per ju ZEMRA E PASTËR PREJ SHIRKUT!

ZEMRA E PASTËR PREJ SHIRKUT!

Shirk; është të bërit shok Allahut, pra krahasimi dhe barazimi i tjerëve me Allahun, xhele ue ala, në çështjet që i takojnë vetëm Allahut, dhe që është veqori vetëm e Tij, do të thotë drejtimi i tjetër kujt pos Allahut në ndonjë prej adhurimeve që i takon vetëm Atij, xhele ue ala.

Allahu, xhele ue ala, ka thënë: “Vërtet, Allahu nuk e falë atë që i bën shok(shirk) Atij, por ia fal mëkatet e tjera përveç shirkut kujt të dojë”.

Dijetari i shquar, Shejh Salih el Feuzan -Allahu e ruajtë, thotë: “”Nga ky ajet përfitojmë se Shirku (të bërit shok Allahut) është mëkati më i madh që bëhet ndaj Allahut, ku Allahu, xhele ue ala, na tregon në këtë ajet se nuk e falë atë që i bënë shirk Atij nëse i tilli nuk pendohet nga shirku. Ndërsa mëkatet tjera përveç shirkut, janë nën dëshirën e Allahut, nëse dëshiron Allahu e falë pa bërë pendim, ose nëse dëshiron e dënon atë. Një gjë e tillë na mëson për rrezikueshmërinë e shirkut dhe se, sesa i madhë është ky mëkat.

Dijetari el-Feuzan, vazhdon dhe thotë; Shirku është du llojesh, shirku i madhë dhe i vogël:

Shirku i madhë është: Krahasimi dhe barazimi i tjerëve me Allahun, xhele ue ala, në çështje që i takojnë vetëm Allahut, dhe që është veqori vetëm e Tij.

Ndërsa, shirku i vogël është: aajo që ka ardhur në argumentet e sheriatit që tregojnë se është shirk, mirëpo nuk arrin te shirku i madhë(siq është syefaqësia), shembull i shirkut të vogël: kur thotë njeriu: çka dëshiron Allahu dhe ti.

Dallimi mes shirkut të madhë dhe të vogël:

E para: Shirku i madhë i bënë të pavëlefshme të gjitha veprat, ndërsa shirku i vogël e bënë të pavëlefshme vetëm veprën e bërë(psh:nëse bëhet një vepër me syefaqësi,kjo vepër prishet nëse nuk është vepruar për hir të Allahut).

E dyta: Shirku i madhë është shkak që njeriu të qëndrojë përgjithëmonë në Xhehennem, ndërsa shirku i vogël nuk e obligon qëndrueshmërinë e përgjithëmonshme në Xhehennem.

E treta: Shirku i madhë e nxjerrë njeriun nga Feja (Islami), ndërsa shirku i vogël nuk e nxjerr nga Feja.

Transmeton Ibn Mesudi, Allahu qoftë i kënaqur me të, se i Dërguari i Allahut, salAllahu alejhi ve selem, ka thënë: “Ai që vdes duke e lutur tjetër kënd pos Allahut do të hyj në Zjarr”.

Transmeton Xhabiri, Allahu qoftë i kënaqur me të, se i Dërguari i Allahut, salAllahu alejhi ve selem, ka thënë: ” Ai që e takon Allahun duke mos i bërë shoq (shirk) Atij në asgjë do të hyj në xhennet, ndërsa ai që e takon Allahun duke i bërë shoq (shirk) do të hyj në zjarr (xhehennem). Gjithashtu transmetohet se i Dërguari i Allahut, salAllahu alejhi ve selem, ka thënë: “”Gjëja që më së shumti frigohem për ju është shirku i vogël, e pyetën çfarë është për qëllim? Ai, salAllahu alejhi ue selem! , tha: Syefaqësia.

Gjithashtu transmetohet se i Dërguari i Allahut, salAllahu alejhi ve selem, ka thënë: thotë Allahu, xhele ue ala; ” Unë jam më i pavaruri që të më bëhet shok (shirk) mua, kush bënë një vepër dhe më shoqëron(shirk) Mua tjetër kënd me të, e lë atë dhe veprën e tij.”

Nga arabishtja; Artan Bajrami

Burimi: albisalm.com

Previous articleRREZIKU NGA KOMPLOTET E MUNAFIKËVE
Next articleTHËNIE DHE URTËSI TË ARTA