THËNIE DHE URTËSI TË ARTA

0
373

1. “Njeriu është i pa kujdesshëm ndaj fjalëve kurse ai mund të hyjë në Xhenet ose në Xhehenem me një fjalë. I Dërguari, salAllahu alejhi ve sel-lem, ka thënë se personi mund ta arinë kënaqësin ose hidhërimin e Allahut deri Ditën e Kijametit për një fjalë që ka thënë” – Shejh Dr. AbdulAziz et-Tarifi

2. “Zuhdi (asketizmi) ndaj dunjasë është rehati për shpirtin dhe trupin.” – Omer ibn Hattabi, radijAllahu anhu

3. “Me të vërtetë besimtari flet pak dhe vepron shumë, ndërsa munafiku (hipokriti) flet shumë dhe vepron pak.” – Imam Euzai, Allahu e mëshiroftë

4. “Biri im, mos hyn në këtë botë me një hyrje që do ta dëmtojë ahiretin tënd.” – Lukman el Hakimi 

5. “Mos besoni atë që thonë: ‘E keqja shuhet me të keqe’. Nëse është e vërtetë, le të shuhen dy zjarre dhe shikojeni. A e shuajnë njëri-tjetrin? Pra, e mira e shuan të keqen ashtu siç uji e shuan zjarrin.” – Shejh Dr. Nebil el-Avedi

6. “Përsossmëria e robit është : me vendosmëri dhe këmbëngulje, kushdo që nuk ka vendosmëri ai është i papërsosur. Dhe kushdo që ka vendosmëri, por nuk ka këmbëngulje në të, është i papërsosur.” – Shejhul-islam Ibn Kajjim el-Xhevzije, Allahu e mëshiroftë

7. “Të menduarit është i dobishëm për njeriun nëse ai është i vetëdijshëm për të. Sa më shumë që mëson, aq më shumë do të mendojë, dhe ai që mendon pa dije është sikur t’i vëndojë zjarrin një tenxhereje të zbrazët.” – Shejh Dr. AbdulAziz et-Tarifi

Përktheu dhe përshtati: Amir Shabani

ALBISLAM.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here