Të mësojmë nga historia jonë e ndritur.

El Harith ibn Miskin ka qenë një dijetar i madh i cili nuk pranoi të thoshte se Kurani është i krijuar dhe për këtë u burgos nga pushtetari i asaj kohe Me’muni. Kur në pushtet erdhi Xha’fer el Muteuekkil e liroi dhe e bëri Gjykatës të Egjiptit. Siç bëri Allahu i Madhëruar me Profetin Jusuf […]

Leave a Reply