Si janë dhomat e Xhenetit –

0
425

Nga një grup prej sahabëve përcillet se i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë:

“Vërtet se në Xhenet ka dhoma, ana e jashtme e të cilave shihet nga brenda dhe ana e brendshme e tyre shihet nga jashtë.”

Ebū Mūsā El-Esh’arij tha: “Për kë janë ato, o i Dërguar i Allahut?”

Ai tha: “Për atë që flet fjalë të buta, që jep ushqim dhe që e kalon natën duke u falur për Allahun gjersa njerëzit janë në gjumë.”

(Ahmedi, nr. 22956, El-Hejthemij 3/192, ibën Huzejme, nr. 2136 -2137, ibën Hibbāni nr. 509, El-Bejhekij nr. 8262. Shih “Sahīhut-Tergīb” të shejh Albanit 617).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here