O ALLAH MË RUAJ QË MOS TË TË BËJ SHIRK, DUKE QENË...

O ALLAH MË RUAJ QË MOS TË TË BËJ SHIRK, DUKE QENË I VETËDIJSHËM DHE KËRKOJ FALJE NGA AJO QË E BËJ PA DIJE

O Allah më ruaj mos të të bej shirk duke qenë i vetëdijshëm dhe kërkoj falje nga ajo që e bëj pa dije.[1]

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ أَعْلَمُ

(Allahume imi eudhu bike en ushirke bike ve ene ealem, ve estegfiruke lima la ealem)

Komenti i lutjes

Ky hadith flet për të keqen më të madhe dhe më të rrezikshmen, nga e cila kërkohet mbrojtje prej Allahut, e që është shirku (politeizmi). Ngase shirku në Allahun e Madhërishëm është një prej paderjtësive dhe krimeve më të mëdha, Allahu i Lartmadhëruar flet për Lukmanin kur ai po këshillonte të birin e tij: “Dhe, (kujtoje) kur Llukmani i tha djalit të vet, duke e këshilluar: “O djali im, mos i bënë shok Allahut! Me të vërtetë, të bërit shok Allahut, është zullum i madh”.” Sureja Lukman, 13.

Allahu thotë: “Allahu, nuk e falë atë që i bën shok Atij, por ia falë të tjerat mëkate kujt të dojë, përveç këtij. Kushdo që i bën shok Allahut, ai ka bërë mëkat të madh.” Sureja Nisa, 48.

Kështu, i dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem, na tregoi se besimtari nuk është i siguruar nga mos rrënia në shirk, për shkak se është edhe më i fshehur se sa krismat e një milingone kur ecën, ashtu që edhe njeriu mund të bie në të heshturazi, duke mos e ditur. Këtë lajm i dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem, ia dha njerëzve më të mirë në fytyrën e tokës, shokëve të tij sahabëve, Allahu qoftë i kënaqur prej tyre, koha e të cilëve, kur ata jetuan, ishte koha më e mirë, vallë, çka mund të themi për kohën tonë, e që ky hadith shpjegon se edhe njerëzve më të dalluar mund të ndodh të bien në shirk duke mos e ditur.

Kuptimi termit shirk në këtë hadith është shirku i vogël, si syefaqësia, vetpëlqimi, dëshira për famë, e që këto punë të përçmuara nuk largohen përderisa njeriu nuk e njeh veten e tij. E kështu duhet që ai ta kontrollon veten, ta llogarit kohë pas kohe që të mos bie në të.

Andaj, vëlla i nderuar, lute Allahu që të të mbron nga shirku, e kujdesu që të veprosh çdo mund që të largohesh nga shkaqet që të sjellin në shirk, prej fjalëve e veprave, të shpeshtosh këtë lutje madhështore, se Allahu Zoti i gjithësisë nuk ia humb lutjen atij që i lutet, dhe është i sinqertë në fjalë e në vepra.

Përktheu: Shpend Zeneli

Burimi: albislam.com

[1]  E shënon Buhariu në librin e tij (Edebul Mufred, f. 250 hadithi me numër, 716). Shjeh Albani e vlerësoi sahih në librin “Sahih el Edeb el mufred, f. 260 me numër, 551)