NJOHURI KURANORE

NJOHURI KURANORE

1. Cili është ajeti më i gjatë në Kuran?

– Ajeti i borxhit, në suren el Bekare, ajeti 282.

2. Përmendi disa emra të sures el Fatiha?

– Fatihatul Kitab, Umul Kuran, Seb’ul Methani, Umul Kuran, Esh Shafijeh dhe es Salah.

3. Sa jete posedon sureja el Hixhër? – 99 ajete.

4. Në kë është i hidhëruar Allahu, ashtu siç është cekur në suren el Fatiha ?

– Në Jehuditë.

5. Kush janë të devijuarit e cekur në suren el Fatiha?

– Krishterët dhe çdo kush që është sikur ata.

6. Çka është el hutametu e cekur në Kuran?

– Zjarri.

7. Çka është Kurani?

– Është fjalë e Allahut, e zbritur tek resulullahu , salallahu alejhi ue selem! , leximi i tij është ibadet, i përcjellur tek ne brez pas brezi (mënyrë precize pa shkëputje), fillon me suren el Fatiha dhe përfundon me suren en Nas.

8. Sa xhuza posedon Kurani?

– 30 xhuza.

9. Cili është ajeti më madhor në Kuran dhe në cilën sure gjendet?

– Ajetul Kursij, në suren el Bekare.

10. Cila sure posedon dy sexhde?

– Sureja el Haxh.

Ali Abdulkadir el Murejshid

Nga arabishtja; Suad Shabani

Burimi: albislam.com