Home Të tjera Zgjodhem per ju NJOHURI KURANORE

NJOHURI KURANORE

1. Cili pejgamber i Allahut është përmendur më së shumti në Kuran?

– Musai alejhi selam.

2. Cila sure e ka emrin e njërit prej fiseve arabe?

– Sureja Kurejsh.

3. Cila ishte sureja e parë (si sure komplet e jo ajete të veqanta sikurse që i zbritën për herë të parë 5 ajetet e sures Alek) i zbriti resulullahut, salAllahu alejhi ue selem!, në Meke !?

– Sureja Nexhm.

4. Cila ishte dita e ndarjes sê vërtetës nga e kota?

– Dita e luftës së Bedrit.

5. Cila sure emërohet me emrin e njërës prej luftërave?

– Sureja el Ahzab.

6. Cila sure emërohet me emrin e njërit prej emrave të bukur të Allahut?

– Sureja Rrahman.

7. Cila sure emërohet me emrin e njërit prej mjeteve të shkrimit?

– Sureja el Kalem Kalem (lapsi).

8. Cilat janë dy suret që emërohen sipas emrave të dy kafsheve?

– Sureja el Bekare dhe sureja Fil Bekare (Lopa) Fil (Elefanti).

9. Cila ishte sureja e Kuranit e cila zbriti e fundit(si sure komplete)?

– Sureja En Nasër.

10. Cila sure emërohet me njërin prej kushteve të Islamit?

– Sureja el Haxh.

Ali Abdulkadir el Murejshid

Nga arabishtja; Suad Shabani

Burimi: albislam.com

Previous articleTHËNIE DHE URTËSI TË ARTA
Next articleKËSHILLA TË MREKULLUESHME PËR NËNAT…