Home Të tjera Zgjodhem per ju NJOHURI KURANORE

NJOHURI KURANORE

1. Cila sure emërohet me njërën prej ditëve të javës?

– Sureja el Xhumua (Dita e xhuma- e premte).

2. Cila janë dy suret që emërohen me emrat e dy shteteve të vjetra?

– Sureja Err Rrum dhe sureja Sebe’.

3. Cila është sureja që Allahu i është drejtuar me udhëzime Kuranore më shumë jehudive se krishterëve?

– Sureja el Bekare.

4. Sa herë është përmendur fjala udhëzim në Kuran?

– 46 herë është përmendur fjal udhëzim në Kuran.

5. Sa herë është përmendur fjala përkujtim në Kuran?

– 55 herë është përmendur fjala përkujtim në Kuran.

6. Cili numër rëndor më i madh është përmendur në Kuran?

– Numri njëqind mijë (100000) Argument fjala e Allahut; “Ne (pastaj) e dërguam atë te njëqindmijë e më shumë.” (Safat; 147).

7. Sa ajete posedon Kurani Fisnik?

– Kurani Fisnik posedon 6236 ajete.

8. Sa herë është përmendur xheneti në Kuran?

– Xheneti është përmendur në Kuran 126 herë.

9. Sa herë është përmendur xhehenemi në Kuran?

– Xhehenemi është përmendur në Kuran 126 herë.

10. Cila është fjala në të cilën është mesi i Kuranit dhe në cilën sure?

– Fjala; وَلْيَتَلَطَّفْ ” Le të ketë shumë kujdes.” (El Kehf: 19).

Ali Abdulkadir el Murejshid

Nga arabishtja; Suad Shabani

Burimi: albislam.com

Shpend Zeneli

Previous articleDISA RREGULLA TË LEXIMIT TË KURANIT
Next articleDisa kuriozitete mbi gjumin – A i ke ditur ?