NJOHURI KURANORE

NJOHURI KURANORE

1. Sa herë është përmendur i dërguari i Allahut, Musai alejhi selam në suren el Bekare!?

– Musai alejhi selam është përmendur në suren el Bekare gjithësej 11 herë.

2. Cili numër është përsëritur më shpesh në Kuranin Fisnikë!?

– Numri që më së shumti është përsëritur në Kuran është numëri një (1).

3. Sa ka zgjatur zbritja e Kuranit në Meke dhe në Medine!?

– Zbritja e Kuranit në Meke ka zgjatur 12 vite e 9 muaj e 13 ditë kurse në Medine ka zgjatur 9 vite e 9 muaj e 9ditë.

4. Sa herë e ka përmendur devotshmërinë Allahu në librin e Tij (Kuranin Fisnikë)?

– 252 herë gjithësej është cekur devotshmëria në Kuran.

5. Kush është përmendur në Kuran më shumë imani (besimi) apo kufri (mosbesimi)!?

– Gjithësej Imani dhe Kufri janë cekur në Kuran 17 herë, pra në numër rëndor janë cekur babarabartë.

Autor: Ali Abdulkadir el Murejshid

Nga arabishtja; Suad Shabani

Burimi: albislam.com