NJOHURI KURANORE – 19

NJOHURI KURANORE – 19

 

1. Cila është sureja e fundit sipas renditjes që është në mus’haf?

– Sureja en Nas.

2. Sa sure posedon Kurani fisnikë?

– 114 sure.

3. Kush e mblodhi (tuboi) Kuranin?

– Zejd Ibn Thabit, radijAllahu anhu.

4. Cili ishte sahabiu që emri i tij është përmendur në Kuran?

– Zejd Ibn Haritheh, radijAllahu anhu.

5. Cila sure në çdo ajet e posedon shkronjën S?

– Sureja en Nas.

6. Cila sure emërohet ndryshe edhe sureja e Sheriatit?

– Sureja el Xhathijeh.

7. Cila sure emërohet ndryshe edhe sureja e Davudit alejhi selam?

– Sureja Fatir.

8. Cila sure emërohet ndryshe edhe sureja e Sulejmanit alejhi selam?

– Sureja Nemël.

9. Cila sure emërohet ndryshe edhe sureja e Beni Israilëve?

– Sureja el Isra.

10. Cila ishte sureja e parë e cila zbriti pas hixhretit që bëri resulullahu , salAllahu alejhi ue selem! , në Medine?

– Sureja el Bekare.

Ali Abdulkadir el Murejshid

Nga arabishtja; Suad Shabani

Burimi:albislam.com

Shpend Zeneli