NDALIMI I ZJARRIT TË XHEHENEMIT

NDALIMI I ZJARRIT TË XHEHENEMIT

I Dërguari i Allahut (salAllahu alejhi ve sel-lem) ka thënë:

”Allahu ia ka ndaluar zjarrit ta djegë atë që thotë La ilahe il-lAll-llah duke synuar kënaqësinë e Allahut” (Buhariu dhe Muslimi)

Ndalimi i zjarrit të xhehenemit për poseduesin e teuhidit i përfshin dy gjëra:
1. Nuk do të digjet në zjarr as edhe për një çast.
2. Për të është i ndaluar qëndrimi në xhehenem përgjithmonë.

Salih el Usejmi
Përshtati Vedat Skenderi

Burimi: albislam.com