MEDITIME KURANORE – 52 | albislam.com

0
383

1. Allahu, xhele ue ala, ka thënë; “O ju që besuat, nuk bën të tallet një popull me një popull tjetër, meqë të përqeshurit mund të jenë më të mirë nga ata të cilët përqeshin dikë tjetër.” (Huxhurat: 11).

Ka mundësi i përqeshuri të jetë më i mirë se ai që përqesh, një gjë e tillë është evidente dhe ndodhë shpeshherë. Ngase, tallja dhe përqeshja nuk vjen pos tek ai që zemra e tij ështê e stërmbushur me morale të shthurura dhe të prishura.

Shejh Abdurrahman Es Sa’dij, rahimehullah në tefsirin e tij: fq.801

2. Transmeton Ebi Dahai, rahimehullah, se një ditë Temim ed Darij, radijAllahu anhu filloi ta lexoj suren el Xhathijeh dhe kur arriti tek fjala e Allahut; “A menduan ata, të cilët vepruan në të këqija, se në jetën e tyre dhe në vdejken e tyre do t’i bëjmë të barabartë me ata që besuan dhe bënë vepra të mira? Sa i shëmtuar është gjykimi ti tyre!” (El Xhathijeh; 21 )

Vazhdoi ta përsëriste leximin e këtij ajeti Kur’anorë, qante gjatë leximit, filloi muezini ta thërras ezanin e sabahut, ai ende qëndronte në këmbë duke përsëritur ajetin e njejtë dhe duke qajtur.”

Burimi; El Bidaje Ven Nihaje; 13/357 Abdullah Ibn Mubareku në librin e tij; Ez Zuhd Abdullah Ibn Ahmedi në ; Zevaid ez Zuhd

3. Perdja në dunja dhe në ahiret! Allahu , xhele ue ala, ka thënë; “Jo dhe Jo! Atë ditë do të jenë të penguar prej (ta shohin) Zotit të tyre.” (Mutafifin; 15).

Dënimi më i madh për banorët e Xhehenemit është pengimi (perdja) mes tyre dhe Allahut, pra që nuk do t’u mundësohet shikimi i Allahut , xhele ue ala . Ashtu siç u ngurtësuan zemrat e tyre me mëkate në dunja dhe nuk u erdhi drita e imanit zemrave të tilla, ashtu edhe do të pengohen nga shijimi i një gjëje të tillë në ahiret, do të ketë perde në ahiret mes tyre dhe Zotit, xhele ue ala, pra do të privohen nga kjo mirësi.

Hafidh Ibn Rexheb Tefsir Ibn Rexheb; vëll.2, fq.550

4. Aq më shumë që veprohen mëkatet aq më shumë ngurtêsohet zemra. Dhe kur të ngurtêsohet zemra bêhet e rëndë e vërteta dhe përmisimi i fesë për tê, dobësohet interesi pêr ahiret dhe zmadhohet për dunja. Allahu, xhele ue ala, ka thënë; “Jo, nuk është ashtu! Por të këqijat që i punuan, zemrat e tyre ua mbuluan.” (Mutafifin; 14).

Ebu Hamid el Gazali El Ihja; vëll.3, fq.12

5. Dynjaja, nuk është stacioni i fundit! Allahu , xhele ue ala, ka thënë; “Mëkatarët ishin ata të cilët i përqeshnin ata që besuan.” (Mutafifin; 29)

A përfundon çështja me kaq apo jo!? Jo, nuk përfundon me kaq!? Allahu, xhele ue ala, thotë; “E sot, (në ditën e gjykimit), ata që besuan do të tallen me jobesimtarët.” (Mutafifin; 34).

Dr. Musaid Tajar

Burimi; albislam.com

Nga arabishtja; Suad Shabani

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here