MEDITIME KURANORE / 29 Mars 2018

0
361

1. Allahu, xhele ue ala, ka thënë; “(Ky është) Libër i begatshëm, Ne ta shpallëm ty këtë, që t’i studiojnë argumentet e tij dhe që të marrin mësim prej tij ata që kanë mend.” (Sad; 29).

Kush nuk mediton dhe nuk i logjikon porositë Kur’anore, i tilli nuk do t’i kuptoj fshehtësitë dhe urtësitë të cekura në Kur’anin Famëlartë!

Err Rrazij Mefatihul Gajb; 26/389

2. Allahu, xhele ue ala, ka thënë; “(Ky është) Libër i begatshëm, Ne ta shpallëm ty këtë, që t’i studiojnë argumentet e tij dhe që të marrin mësim prej tij ata që kanë mend.” (Sad; 29).

Nuk ka gjë më të dobishme për zemrën se leximi i Kur’anit me meditim.

Ibn Kajimi , rahimehullah Miftah Dar es Sea’deh; 1/187

3. Allahu, xhele ue ala, ka thënë; “(Ky është) Libër i begatshëm, Ne ta shpallëm ty këtë, që t’i studiojnë argumentet e tij dhe që të marrin mësim prej tij ata që kanë mend.” (Sad; 29).

Po ta dinin njerëzit se çfarê dobi madhore ka në leximin e Kur’anit me meditim, do të lënin anash çdo gjë e do mireshim vetëm me meditim dhe lexim të Kur’anit. Nêse do lexonin Kur’anin me meditim, në secilin ajet të Kur’anit do të shihnin se sa janê nevojtarë për shërimin e zemrave të tyre me ajetin Kur’anorë, do ta përsërisnin leximin e atij ajeti Kur’anorë deri njëqind herë. Ngase leximi i një ajeti Kur’anorë me meditim tërë natën është më me vlerë sesa leximi i tërë Kur’anit duke mos medituar dhe kuptuar fare porositë dhe udhëzimet e tij.

Ibn Kajimi , rahimehullah Miftah Dar es Sea’deh; 1/187

4. Allahu, xhele ue ala, ka thënë; “Ne atyre do t’ua dërgojmë deven si sprovë.” (El Kamer; 27).

Ke kujdes nga ky vetmashtrimë! Nëse Allahu t’i lehtëson rrugët e kryerjes së mëkatit, atëherë largohu dhe mos e vepro atë mëkat. Ngase, ka mundësi Allahu ia lehtëson dikë prej njerëzve rrugët e mëkatit, atëherë ajo është sprovë për të.

Shejh Ibn Uthejmini, rahimehullah Tefsiri sures el Kamer; fq.281

5. Allahu, xhele ue ala, ka thënë; “Bisedën e fshehtë e nxit vetëm djalli për t’i dëshpruat ata që besuan.” (El Muxhadele; 10).

Dëshprimi e dobëson zemrën, i shuan aspiratet dhe i zhduk dëshirat. Nuk ka gjë më të dashur për shejtanin se sa dëshprimi i besimtarit. Dëshprimi është prej mëkateve të zemrës, e pengon zemrën drejtë ngritjes, dëlirjes dhe shijimit të imanit(besimit).

Ibn Kajimi, rahimehullah Tarikul Hixhretejni; fq.279

Nga arabishtja; Suad Shabani

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here