Home Psikologjia Islame ”Më vrau për çdo të vrarë nga një herë, kurse për Seid...

”Më vrau për çdo të vrarë nga një herë, kurse për Seid Ibën Xhubejrin më vrau shtatëdhjetë herë!”

Seid Ibën Xhubejri (Allahu e mëshiroftë) dhe Haxhaxh Eth-ThekafiuSeid Ibën Xhubejri (Allahu e mëshiroftë) ishte njëri ndër ata që u ngritën kundër Haxhaxhit, pra që ndodhi gjatë sprovës që ishte në lidhje me Ibën Eshasin.

Seidi thoshte: ”Luftoni kundër tyre për shkak të dhunës së tyre në pushtet, për shkak të daljes nga feja dhe për shkak të hidhërimit kundër robërve të Allahut, sepse ata e kanë vdekur namazin e i kanë nënçmuar muslimanët!”
Meqë banorët e Dires kishin pësuar disfatë, ai shkoi në Mekë ku gjatë kohë fshihej nga Haxhaxh Eth-Thekafiu.
Në fund e zuri Halid Ibën Abdullah El-Kasni, pra emiri i Mekës dhe e dërgoi te Haxhaxhi me përcjellje të Ismail Ibën Evsat El-Bexhehit.o-zoti-im

Transmetohet se Ebu Salihu, ka thënë: ”Një njeri iu afrua Seid Ibën Xhubejrit, derisa ishte te Haxhaxhi, e ai nisi të qajë. Seidi e pyeti:

– Ç’të bëri të qashë?

– Ajo ç’të ka gjetur- iu përgjigj ky. Atëherë Seidi i tha:

– Përse qanë për atë që është në dijen e Allahut, subhanehu ue teala. Pastaj ia lexoi këtë:

”Nuk ndodhë asnjë fatkeqësi në tokë e as në trupin tuaj, e që të mos jetë në shënime (libër- Levhi Mahfudh) para se të ngjajë ajo…” (El-Hadid, 22).1

Transmetohet se Salim Ibën Ebi Hafsa, ka thënë: ”Kur e sollën Seid Ibën Xhubejrin para Haxhaxhit, ky e pyeti:

– A je t’i Shekij Ibën Kusejri (i pafat djalë i të zhdukurit)?

– Unë jam Seid Ibën Xhubejri- iu përgjigjë.

– Me siguri do të mbysë!- i tha Haxhaxhi.

– Unë jam ai ashtu siç ma ka vënë emrin nëna- iu përgjigjë Seidi dhe shtoi:

– A mundesh të më lejosh që t’i falë dy rekate namaz? Haxhaxhi urdhëroi që ta kthejnë në drejtim të kibles krishtere. Atëherë Seidi lexoi këtë ajet:

”Të Allahut janë edhe (anët nga) lindja edhe nga perëndimi dhe kahdo që të ktheheni, aty është anë e Allahut…” (El-Bekare, 115), e tha:

– Kërkojë mbështetje ashtu sikurse kërkoi mbështetje Merjemi.

– Në çka u mbështetë Merjemi?- e pyeti Haxhaxhi.

– Ajo tha: ”Unë i mbështetem të Gjithëmëshirshmit prej teje, nëse je ai që i frikësohesh Atij (pra më le të lirë).” (Merjem, 18)- u përgjigjë Seidi.

Sulejman Et-Tejmi, ka thënë: ”Shabiu e konsideronte të lejuar mohimin e diçkaje nga feja nën dhunë, ndërsa Ibën Xhubejri nuk e lejonte.
Kur dikë e sillnin te Haxhaxhi, ai do ta pyeste: ”A mohon kryengritjen kundër meje?” Nëse merrte përgjigje pozitive, do ta lëshonte.

– A e mohon kryengritjen kundër meje?- e pyeti Seidin.

– Jo!- iu përgjigjë Seidi.

– Zgjedhë mënyrë me të cilën do të mbysim, i tha ai.

– Zgjedhë t’i, sepse hakmarrja me siguri shumë shpejtë do të pasojë- i tha Seidi.”2

Transmetohet se Davud Ibën Ebi Hindi, ka thënë: ”Kur Haxhaxhi zuri rob Seid Ibën Xhubejrin, i tha atij: ”Jam i vetëdijshëm se do më mbytni, prandaj do t’ju lajmërojë për këtë: ”Unë dhe dy shokët e mi, duke ndjerë bukurinë e lutjes, pikërisht prej Tij kemi kërkuar të vdesim si shehidë.
Të dy shokët e mi u nderuan me atë, ndërsa unë mbeta së prituri.”

Më tej përmendet se Davudi, ka thënë: ”Sikur të ketë menduar se Allahu pranon lutjen pasi që të ndjehet ëmbëlsia e duasë.”

Dhehebiu, ka thënë: ”Pasi që njohu vlerën e vdekjes në rrugë të Allahut, dëshiroi të jetë i mbytur dhe nuk brengosej. Përndryshe para armikut të tij publikisht do të mohonte diç nga feja (e fshehurazi do të mbetej besimtarë) që është e lejuar. Allahu e mëshiroftë”3

Dhehebiu më tej thotë: ”Transmetohet se Haxhaxhi kishte parë një ëndërr, andaj iu tha: ”Ç’bëri Allahu me ty?”
Ai u përgjigjë: ”Më vrau për çdo të vrarë nga një herë, kurse për Seid Ibën Xhubejrin më vrau shtatëdhjetë herë!”

Transmetohet se gjatë çastit të vdekjes humbte vetëdijën e kur vinte në vete thoshte: ”Ç’po më ndodhë mua dhe ç’kam unë me ty, o Seid Ibën Xhubejr?”4

Sufjan Ibën Ujejne, ka thënë: ”Pas rënies së Seidit, nuk vrau më askënd tjetër, përveç një njeriu.”5

Autor: Shejh Ahmed Ferid.
Marrë nga libri: ”Mevakif imanijjeh.”
Përgaditi: Ebu Mejrem

1. ”Sijer ealamun-nubela” 4/337.
2. ”Sijer ealamun-nubela” 4/338.
3. ”Sijer ealamun-nubela” 4/340.
4. ”Tarihul-islami” 6/369.
5. ”Sijer ealamun-nubela” 4/328.

Previous articleMakthi, çiçibanozi, bar i shenjtë, bar hyjnor, sanëz (Trigonella foenum-graecum; Arab. hulba)
Next articleSikur të…