KUPTIMI I AJETIT: “JA KËTO JANË VAJZAT E MIA! NËSE DONI TË BËNI ATË QË SYNONI”

Një vërejtje mbi kuptimin e gabueshëm të fjalës së Lutit, alejhi selam: “(Luti) tha: “Ja këto janë vajzat e mia! Nëse doni të bëni çka synoni“. Hixhr, 71.

Vëllezër të nderuar! Shpeshherë ne kemi informata rreth komentimit të disa ajeteve, por që mund t’i kuptojmë ato ajete në formën e gabuar, që shpien në një mendim të keq e jo të hijshëm për Allahun e Lartmadhëruar, apo për të dërguarit e tij, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi ta.

Muslimani do llogaritet për këtë mendim të tijin, pasi që më parësore për të është të kujdeset për shëndetin e zemrës dhe besimit të tij, e të pyet për domethënien e këtyre ajeteve.

Njëherë në një prej xhamive fola për rrezikueshmërinë e atij që gjen diç në zemrën e tij prej asaj që ka zbritur Allahu. Pasi që përfundova, më erdhi një njeri, mendoj se ishte në të pesëdhjetat, e më tha: “Pasi që e ceke këtë temë, desha të të them diç, tha: unë habitem me fjalën e Allahut ku tregon për Lutin, alejhi selam, që i tha popullit të tij vepërligë: “Ja këto janë vajzat e mia! Nëse doni të bëni çka synoni“.

I thash këtij personi: Ti a e kupton këtë ajet sikur Luti, alejhi selam, po i thotë popullit të tij: Nëse ju medoemos do veproni, atëherë mëkati i zinasë është më i lehtë se homoseksualitetit? Ai tha: Të them të vërtetën se po.

Ndjeva një dhimbje, pasi që ky njeri ishte në të pesëdhjetat, ka jetuar me dhjetëra vite duke mbajtur në zemrën e tij mendim të keq, e nuk ka shpejtuar që të kërkon shërim, por, mbeti duke pasur një kuptim që nuk i takon për një profet. Dhe se nuk është interesuar të kërkon kuptimin e saktë të ajetit, derisa i erdhi ndokush tek ai e që mund ta pyeste. Kjo gjë, vëllezër të nderuar nuk është në rregull. Shërimi i zemrës është më primar se shërimi i trupit. Pasi që, ti nuk do lije një gjymtyrë të trupit të sëmurë me dhjetëra vite, pa e shëruar, andaj mendimi i keq për profetët duhet shëruar më parë. Sidoqoftë ky njeri na pyeti, përderisa dikujt tjetër i vije vdekja e nuk arrin të pyet.

Atëherë cili është kuptimi i ajetit?

Cili është kuptimi i drejtë i fjalëve të Lutit, alejhi selam, drejtuar popullit të tij ” Ja këto janë vajzat e mia! Nëse doni të bëni çka synoni“.

Komentuesit e Kuranit nuk kanë dhënë shpjegim tjetër -për aq sa e di unë- pos dy shpjegimeve;

– Ose Luti, alejhi selam, ka patur për qëllim me fjalën (vajzat e mia), vajzat e popullit tim, pasi që çdo profet është në pozitën e prindit për popullin e tij, sikur që ka thënë i dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem: “Unë për ju, jam në pozitën e prindit, unë u mësoj juve”. Neveviu e vlerëson hadithin si autentik.

Ashtu që, Luti, alejhi selam, i thoshte popullit të tij që meshkujt le të martohen me femrat.

– Ose ka për qëllim vajzat e tija nga gjiri familjar, që ka kuptimin “Ja këto vajzat e mia! Nëse doni të bëni çka synoni “. Nëse ju dëshironi të zbatoni pasionin tuaj, e të i përgjigjeni shtytësve të dëshirës.

Që në të dy rastet Luti, alejhi selam, urdhëron popullin e tij që të martohen me femrat, me një martesë të ndershme e të pastër, për këtë aludon fjala e tij në ajetin tjetër: “(Luti) tha: “O populli im, këto janë bijat e ia. Ato për ju janë më të pastra“. Hud, 78.

Që i udhëzon ata në pastërti, e jo në një vepër të ligë nga një e ligë, për të cilën gjë nuk pajtohet ai, alejhi selam, për vajzat e tija e as për vajzat e popullit të tij. “(Luti) tha: “Ja këto janë vajzat e mia! Nëse doni të bëni çka synoni “.

Ibnul Arabij në librin e tij “Ahkam el Kuran” ka thënë: “Nuk u lejohet profetëve -kënaqësia e Allahut qoftë mbi gjithë ata- që t’i ekspozojnë vajzat e tyre në punë të liga, si sakrificë për një vepër tjetë të ligë, por ky ajet ka kuptimin; Këto janë vajzat e Umetit tim, ngase për çdo profet, bashkëshortet e tyre janë nëna të umetit, vajzat e tyre janë vajza të tij, ai u tregoi atyre për martesën fetare”.

Përfundimisht, vëllezër të nderuar, nëse kemi kuptuar një ajet, me një kuptim që nuk i përshtatet pagabueshmërisë së profetëve, duhet që të shpejtojmë në njohjen e tefsirit të saktë”.

Dr. Ijad Kunejbi

Përktheu Shpend Zeneli

Leave a Reply