KËSHTU UA SHPJEGONTE I DËRGUARI, alejhi selam, KURANIN SAHABËVE

0
365

Allahu i Madhëruar thotë: “Ata që besuan dhe besimin e tyre nuk e ngatërruan me besim të kotë, atyre u takon të jenë të sigurt dhe ata janë në rrugë të drejtë.” (el-En’amë: 82)

Do të thotë: Nuk e kanë prishur besimin e tyre me shirk (rivalitet ndaj Allahut).

Ka thënë imam Ahmedi: Na ka treguar Ebu Muavije, na ka treguar Eameshi, nga Ibrahimi e ai nga Alkameh, e ai nga Abdullahu se ka thënë: Kur zbriti ky ajet “Ata që besuan dhe besimin e tyre nuk e ngatërruan me (zullum-padrejtësi) besim të kotë…”, njerëzit ndjenë vështirësi e thanë: “O i Dërguari i Allahut, a nuk i bëjmë ne padrejtësi vehtes?”

Ai tha: “Nuk është ajo që ju mendoni. A nuk e keni dëgjuar se ç’ka thënë robi i mirë : “O biri im, mos i bëj shirk Allahut, se me të vërtetë shirku është një padrejtësi e madhe.”

Pra (zullumi-padrejtësia) është shkiru.

Përktheu dhe përshtati: Amir Shabani

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here