Huamarrja për të prerë kurban ?!

Ka thënë dijetari i shquar ibn Uthejmini, Allahu e mëshiroftë:

“Nëse është i sigurtë që mund ta shlyejë borxhin, ndërkohë është në mardhënie pune (i punësuar), dhe vjen koha e Kurban Bajramit, e ai nuk posedon të holla për Kurban, por e di që në fund të muajit e pranon pagën mujore, atëherë nuk ka të keqe që të merr borxh dhe të blejë kurban një dele dhe pagesën ta bëjë më vonë e të therë kurbanin e tij. E nëse nuk është i sigurtë dhe është i papunësuar nuk i lejohet të merr borxh, ngase atëherë e ngarkon veten me borxh, e që Allahu këtë nuk e kërkon prej tij”.

Burimi: (Takimet mujore me Shejh ibn Uthejminin 4/34) / albislam.com

Përkthehu nga gjuha Arabe:
Nusret Ramadani

Leave a Reply