HAFIDH EL HEJTHEMI – BIOGRAFI E SHKURTËR

 
Emri i tij: Ebu Hasen Nurudin Ali Ibën Ebi Bekër Ibën Sulejman el Hejthemij. (Daul Lami: 5/200).
Lindja e tij: Hafidh el Hejthemi lindi në Kajro, në vitin 735Hixhrij.
U rrit dhe u zhvillua në Kajro, mësoi Kur’anin dhe kur i mbushi 15vjeç, iu bashku Hafidh El Irakit, dhe nuk u nda nga ai sa ishte gjallë.

Mësuesit e tij më të njohur: Ibën Habari, Hafidh el Iraki, Ibën Hamauij, Allahu qoftë i kënaqur me të gjithë. (Dhejl Tabakatul Hufadh: 375).
Nxënësit e tij më të njohur: Hafidh Ibën Haxheri, Ebu Zur’a el Iraki, Busajri, Allahu qoftë i kënaqur me të gjithë. (Dhejl Tabakatul Hufadh: 375).
Fjalët e dijetarëve Islam për tê:
Tekij el Farisij, thotë: ” Hafidh el Hejthemi ishte imam, dijetarë, hafiz, zahid, zemërgjerë.”

Librat e tij më të njohura: 1. Mexhmu’u ez Zeuaid. 2. Mexhmu’u el Bahrejn Fi Zeuaid el Mu’xhemejn. 3. Bug’jetul Bahit An Zeuaid Musned el Harith.
Vdekja e tij: Hafidh el Hejthemi, Allahu e mëshiroftë, vdiq në muajin e bekuar të Ramazanit, në vitin 807Hixhrij. (Dhejl Tabakatul Hufadh: 707).
Nga arabishtja: Suad B. Shabani 22.05.2015.

Shpend Zeneli

Leave a Reply