A VEPRON KËSHTU ME FQINJËT TU?

A VEPRON KËSHTU ME FQINJËT TU?

Transmetohet se Ebu Dherri r.a. ka thënë: “Më ka thënë i Dër­guari i All-llahut salallahu alejhi ve selem: “O Ebu Dherr, kur të ziesh çorbë, shto në të ujë dhe kujdesu për fqinjin.”

(Transmeton Muslimi)

Në një transmetim tjetër, po ashtu nga Ebu Dherri, thuhet: “Vërtet, miku im sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem më ka porositur: “Kur të ziesh çorbë, shtoja pak ujin, e pastaj shiko familjet e fqi­njëve dhe nda një pjesë prej saj.”

Transmetohet nga Ebu Hurejra r.a. se Pejgamberi salallahu alejhi ve selem ka thënë: “Pasha All-llahun nuk beson, pasha All-llahun nuk beson, pa­sha All-llahun nuk beson!” I thanë: “Kush, o i Dërguari i All-llahut? Tha: “Ai, fqinji i të cilit nuk është i sigurtë nga të këqijat e tij!”

(Muttefekun alejhi)

Në një transmetim të Muslimit thuhet: “Nuk do të hyjë në Xhenet ai, fqinji i të cilit nuk është i sigurtë prej të këqijave të tij.”

Transmetohet, po ashtu nga Ebu Hurejra r.a., se i Dërguari i All-lla­hut salallahu alejhi ve selem ka thënë: “Kush i beson All-llahut dhe Ditës së Mbra­me mos ta shqetësojë fqinjin e vet, kush i beson All-llahut dhe Di­tës së Mbrame le ta nderojë mikun (musafirin) e vet dhe kush i be­son All-llahut dhe Ditës së Mbrame le të flasë mirë ose le të hesh­të.”

(Muttefekun alejhi)

Transmetohet nga Abdull-llah ibn Umeri r.a. se i Dërguari i All-llahut salallahu alejhi ve selem ka thënë: “Shokë më të mirë tek All-llahu i Madhë­ruar janë ata që janë më të mirë për shokun e vet dhe fqinjë më të mirë tek All-llahu janë ata që janë më të mirë për fqinjin e vet.”

(Transmeton Tirmidhiu dhe thotë hadith hasen)