Home Zgjodhëm për ju. SHKAQET E NGURTËSISË SË ZEMRËS DHE SHËRIMI I SAJ !!

SHKAQET E NGURTËSISË SË ZEMRËS DHE SHËRIMI I SAJ !!

– SHKAQET E NGURTËSISË SË ZEMRËS:

1. Largimi nga adhurimi i Allahut dhe preokupimi me gjynahe.

2. Dashuria ndaj dynjasë dhe përkujdesja për të dhe shpresa e gjatë.

3. Harresa e ahiretit dhe begatitë e saj.

4. Preokupimi me atë që e shkatërron zemrën. Gjërat që e shkatërrojnë zemrën janë pesë: Përzierja e tepërt me njerëz, shpresat e kota, lidhja jo me Allahun, ushqimi i tepërt dhe gjumi i tepërt.

5. Dembelia dhe përtacia në kryerjen e adhurimeve.

6. Mos ndikimi nga ajetet e Kur’anit, as nga ajetet kërcënuese dhe as nga ajetet inkurajuese.

7. Shkujdesja, ajo është sëmundje shumë e rrezikshme.
8. Shoqërimi i shokëve të ligë dhe ulja në ambiente shkatërruese.

9. Harresa e vdekjes dhe dhembjeve të saj dhe varrit dhe jetës pas saj.

– SHËRIMI I ZEMRËS SË NGURTË:

1. Preokupimi me dhikër (përmendjen e Allahut) dhe kapja për istigfarin.

2. Meditimi i ajeteve të Kur’anit.

3. Kujtimi i ahiretit dhe meditimi rreth Ditës së Kiametit dhe Xhenetit dhe Xhehenemit.

4. Të vetmuarit me vetveten dhe të llogariturit e vetvetes.

5. Largimi nga përzierja me shokë të këqij dhe përkujdesja për të ulur me shokë të ndershëm.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

Previous articleÇFAR NDODHË NËSË SE PËRMEN EMRIN E ALLAHUT?
Next articleA VEPRON KËSHTU ME FQINJËT TU?