“URDHËRIMI PËR TË MIRË DHE NDALIMI NGA E KEQJA”

0
308

Prej urdhërimit për të mirë në radhë të parë është urdhërimi për ta adhuruar Allahu pa i shoqëruar dikë dhe ta adhurojmë atë me sinqeritet. Ndërsa, ajo për të cilën duhet tërhequr vërejtja është të ndalimi ndaj të bërit shok Allahut-shirku.
Urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja ka tri shkallë: I. Të ndalojmë të keqen me dorë. II. Të ndalojmë të keqen me gjuhë. III. Të ndalojmë të keqen me zemër. ARGUMENT: “Kush prej jush sheh ndonjë të keqe, le ta ndryshojë me dorë, nëse nuk mundet me dorë, le ta ndryshojë me gjuhë, dhe nëse nuk mundet as me gjuhë, atëherë le ta ndryshoje me zemër, edhepse ky është imani më i dobët”. Hadith.
CILËSITË E ATIJ QË URDHËRON PËR TË MIRË DHE NDALON NGA E KEQJA
1. Ta bëjë vetëm për Allahun e Lartësuar. 2. Dija-të jetë i ditur në atë që e vepron. 3. Butësia. 4. Durimi.
Lukmani e ka këshilluar të birin e tij: “O biri im, fale namazin, urdhëro për të mirë dhe ndalo nga e keqja”.
MIRËSITË E KËSAJ VEPRE
1. Ishte mision i të gjithë pejgamberëve. 2. Dy shtiza prej shtizave të Islamit. 3. Dy lloje prej llojeve të xhihadit. 4. Shenjë e besimit, ndërsa mosveprimi i kësaj është shenjë e munafikëve. “Hipokritët dhe hipokritet janë si njëri tjetri; urdhërojnë për të keqen e ndalojnë nga e mira dhe shrëngojnë duart e tyre. Harruan All-llahun (nuk i binden), prandaj Ai i harroi (nga mëshira). Nuk ka dyshim, hipokritët janë ata të prishurit”. (Teube: 67) 5. Shkak i rahmetit, kënaqësisë së Allahut dhe lumturisë së përjetshme. 6. Janë prej njerëzve më të mirë. 7. Shkak i fitores. (U lejuan të luftojnë) Ata, të cilët vetëm pse thanë: “All-llahu është Zoti ynë!” u dëbuan pa kurfarë të drejte. E sikur All-llahu të mos i zbrapste disa me disa të tjerë, do të rrënoheshin manastirët, kisha, havrat e edhe xhamitë që në to përmendet shumë emri i All-llahut. E All-llahu patjetër do ta ndihmojë atë që ndihmon rrugën e Tij, se All-llahu është shumë i fuqishëm dhe gjithnjë triumfues. (Ai ndihmon) Ata të cilët kur Ne u mundësojmë vendosjen në tokë, e falin namazin, japin zeqatin, urdhërojnë për të mirë dhe largojnë prej të keqes. All-llahut i takon përfundimi i çështjeve. (Haxh: 40, 41). 8. Shkak i pranimit të punëve tek Allahu, ndërsa ai që e braktisë këtë, Allahu ia refuzon të gjitha punët. 9. Shkak për përgjigjen e lutjeve. 10. Prej punëve më të dashura tek Allahu. 11. Shlyes i mëkateve. 12. Lloj prej llojeve të sadakasë. 13. Shpëtim nga dënimi në këtë botë dhe botën tjetër. 14. E shpëton personin nga dënimi i melekëve të Allahut. 15. Siguri nga mallkimi i Allahut. 16. Siguri se nuk jemi bashkëveprues me mëkatarët. 17. E ngrisin lart këtë fe dhe pasuesit e saj. 18. Lënia e kësaj vepre është shenjë e kijametit. 19. Obligim për çdo mysliman aq sa ka mundësi. 20. Është prej gjyhaneve të mëdha nëse e braktisim urdhërimin për të mirë dhe ndalimin nga e keqja.
HAPAT E URDHËRIMIT
1. Informimi. 2. Këshilla 3. Përsëritja dhe mosdëshëprimi. 4. Dhënia e ndonjë libre, cd, etj.atij/asaj që e këshillojmë. 5. Ai që ka pushtet, psh.burri ndaj gruas dhe fëmijëve, ka tri të drejta: a) ta distancojë b) ta qortojë c) ta godasë lehtë 6. Pushtetari i shtetit Islam e dërgon te policia islame.
7. Personi të jetë i butë dhe i urtë.
PASOJAT E LËNIES
1. Shfaqen gjynahet dhe shpërndahen. 2. Mbizotërojnë njerëzit e këqinj. 3. Na largohet cilësimi si umeti më i hajrit. 4. Mposhtje para armikut. 5. Shkak për mallkimin e Allahut. “Ata që mohuan të vërtetën nga beni israiliët, u mallkuan prej gjuhës së Davudit dhe Isait, të birit të Merjemes. Kështu u veprua, sepse kundërshtuan dhe e tepruan. Ata ishin që nuk e ndalonin njëri-tjetrin nga e keqja që punonin. E ajo që bënin ishte e shëmtuar”. (Maide 78, 79). 6. Zbresin dënimet e përgjithshme. 7. Nuk pranohen lutjet. 8. Humbja në këtë botë dhe botën tjetër. “Pasha kohën! Nuk ka dyshim se njeriu është në humbje të sigurtë. Me përjashtim të atyre që besuan, që bënë vepra të mira, që porositën njëri-tjetrin t’i përmbahen të vërtetës dhe që këshilluan njëri-tjetrin të jenë të durueshëm”. (Asr: 1, 2 ,3). 9. Shfaqja e prishjeve në të gjitha poret e jetës (ekonomi, politikë, gjyqësi, media, etj)
Pergatit: Hoxhe Valdet Kamberi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here