THËNIE DHE URTËI TË ARTA – 17

THËNIE DHE URTËI TË ARTA – 17

 

1. “Mendja është mirësi, por suksesi (të vepruarit të saktën) e tëra është mirësi. Sa ka që janë të zgjuar, por nuk kanë sukses (nuk veprojnë drejtë), e sa ka që janë me të meta, por veprojnë drejtë.” – Shejh Dr. AbdulAziz Et-Tarifi

2. “Kush nuk e njeh gjuhën e dhikrit, nuk e njeh zemrën e falënderimit. Sepse gjuha e shfaq atë çfarë ka zemra. (“Më përmendi Mua, Unë do t’ju përmendi juve. Më falënderoni dhe mos më mohoni!”) – Shejh Dr. AbdulAziz Et-Tarifi

3. ”Fitimi më i madh në këtë botë është ta mbushësh shpirtin tërë kohën me të parën dhe me më të dobishmen për ahiretin.” – Ibn Kajjimi, Allahu e mëshiroftë

4. “Ai që në natyrën e tij ka pendimin dhe kërkimfaljen, është udhëzuar në moralet më madhështore.” – Ibn Kajjimi, Allahu e mëshiroftë

5. “Mëkatet e shumta me Teuhid të shëndoshë është më e mirë se mëkatet e pakta me Teuhid të dobësuar.” – Ibn Tejmije, Allahu e mëshiroftë

6. “Rënia e mëkatit në zemër është sikur rënia e yndyrës në trup. Nëse nuk shpejton për ta larë, ajo përhapet.” – Ibn Xheuzi, Allahu e mëshiroftë

7. “Ne ishim dëshmitarë të një xhenazeje dhe nuk e dishim se kush është në të për të cilën qanin shumë. Por, në të vërtetë ne qanim për veten tonë, e jo për të vdekurin.” – Eameshi, Allahu e mëshiroftë

Përktheu dhe përshtati: Amir Shabani

Source link

Shpend Zeneli