Home Zgjodhëm për ju. Do të hapen për të tetë dyert e Xhenetit …

Do të hapen për të tetë dyert e Xhenetit …

I Dërguari i Allahut (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë:
“Kush merr abdes dhe pastaj thotë: ‘Esh-hedu en la ilahe il-lall-llah uahdehu la sherike lehu, ue esh-hedu enne Muhameden abduhu ue resuluhu’ do të hapen për të tetë dyert e Xhenetit që të hyjë nga cila derë të dëshiroj.”
E transmeton Muslimi me nr 234.

Previous article“Shkëmbeni dhurata që të duheni mes vete
Next articleSA E PAVLERË QË ËSHTË DYNJAJA