Home Të tjera Zgjodhem per ju SI TA NDALOJ TË KEQEN?

SI TA NDALOJ TË KEQEN?

Si ta ndaloj të keqen?

Parandalimi i të keqes ndahet në tri shkallë:

1 – Ndalimi me dorë: Kjo vlen për atë që ka mundësi për ta hequr të keqen me dorë, si p.sh. burri në shtëpinë e tij ka mundësi ta largojë të keqen me dorë.

2 – Ndalimi me gojë: Kjo ndodh kur nuk ka mundësi ta ndryshosh të keqën me dorë, si p.sh. poqëse dikush në rrugë e sheh një vajzë të zbuluar, në këtë rast e këshillon këtë vajzë me gojë dhe me urtësi.

3 – Ndalimi me zemër: Kjo vjen parasysh kur nuk ka mundësi të ndryshohet e keqja as me dorë e as me gojë. Kjo është grada më e dobët e ndalimit të së keqes. Kurse ndalesa e të keqes me zemër është obligim për çdo besimtarë dhe ky obligim nuk bie asnjëherë nga besimtari.

I Dërguari i Allahut, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, thotë: “Kush nga ju e sheh një të keqe le ta ndryshojë atë me dorën e tij, e në qoftë se nuk ka mundësi atëherë me gojën e tij, e në qoftë se nuk ka mundësi atëherë me zemrën e tij, mirëpo ky është besimi më i dobët.”[1]

Ibn Rexhebi ka thënë: “Ndalimi i të keqes me zemër është i patjetërsueshëm, prandaj ai i cili nuk e ndalon të keqen me zemrën e tij, aludon se besimi ka dalë nga zemra e tij.”[2]

Shejhul-islam Ibn Tejmije ka thënë: “Poqëse në zemër nuk ekziston urrejtja e asaj që e urren Allahu, atëherë në atë zemër nuk ka besim për çfarë ajo zemër mund të shpërblehet. Fjala e të Dërguarit të Allahut-paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të: “Prej besimit” në hadith është besimi në përgjithësi, ndërsa çfarë është jashtë këtyre tre gradave, jashtë saj nuk ka besim as sa një kokërr thërrmije, kuptimi është se kjo është fundi i kufirit të besimit, atëherë pas kësaj nuk ngel diçka prej besimit në zemër, kjo nuk d.m.th. se ai i cili nuk bën diçka nga këto nuk ka besim.”[3] E keqja largohet me urtësi, me mundësi, duke mos rënë në diçka më të keqe se e para.

[1] Transmeton Muslimi.

[2] “Xhamiul-ulumi vel hikem” 2/245.

[3] “Mexhmual-fetava“ 7/52.

Previous articleKËNAQËSINË E ALLAHUT TË SYNOJMË
Next articleKUR BËHET FACEBOOK-u HARAM?