Home Zgjodhëm për ju. SHKAQET E PËRTACISË DHE SHËRIMIT PREJ SAJË

SHKAQET E PËRTACISË DHE SHËRIMIT PREJ SAJË

Shkaqet e shfaqjes së përtacisë janë:

1. Mëkatet.
2. Mospërkujtimi i vdekjes.
3. Mospërkujtimi i gjërave që pasojnë pas vdekjes, siç janë; dënimi në varr, ringjallja, dalja para Allahut, etj.
4. Mosleximi Kur’anit.
5. Mosbërja e dhikrit të mëngjesit dhe të mbrëmjes.
6. Mospranimi i këshillave nga të tjerët.
7. Moskërkimi i këshillave nga njerëzit e duhur.
8. Lavdrimi i vetvetes në çdo kohë dhe çdo vend.
9. Mosdija për vlerën dhe shpërblimet të cilat pas kryerjes së veprave të mira.
10. Qëndrimi me shoqëri të devijuar apo me shoqëri përtace.
11. Thënia se : Do ta bëjë këtë punë nesër apo ndonjë ditë tjetër, etj.
12. Vonimi i pendimit nga mëkatet.

Ndërsa shkaqet nga shërimi i sajë janë:

1. Sinqeriteti me Allahun.
2. Lutjet e shpeshta drejtuar Allahut.
3. Leximi i jetës së selefit dhe marrja mësimeve nga fjalët dhe veprat e tyre.
4. Ndeja dhe shoqërimi me njerëzit e sinqertë dhe të devotshëm.
5. Shoqërimi me dijetarët dhe hoxhallarët e sunetit.
6. Urdhërimi nefsit për kryerjen e veprave të mira dhe ndalimi i nefsit nga veprat e liga.
7. Largimi nga mëkatet.
8. Përkujtimi i vdekjes.
9. Përkujtimi i gjërave që pasojnë pas vdekjes, siç janë; dënimi në varr, ringjallja, dalja para Allahut, etj.
10. Leximi Kur’anit.
11. Bërja e dhikrit të mëngjesit dhe të mbrëmjes.
12. Pranimi i këshillave nga të tjerët.
13. Kërkimi i këshillave nga njerëzit e duhur.
14. Largimi nga vetëpëlqimi, syefaqësia dhe mendjemadhësia.
15. Leximi i ajeteve dhe haditheve të cilat flasin për vlerën dhe shpërblimet të cilat pasojnë pas kryerjes së veprave të mira.
16. Kryerja e veprave në kohën e tyre, duke mos lënë punën e sotit për nesër.
17. Mosanashkalimi i veprave të thjeshta, por që në veten e tyre ngëethejnê shpërblime të mëdha.
18. Nxitimi i pendimit nga mëkatet.

Shejh Abdul-Azin Es-Sed’han

Nga Arabishtja Suad Shabani

Previous articleKUSHTET E PENDIMIT TË SINQERTË
Next articleMOS MBAJ HIDHËRIM ME MUSLIMANËT