Rruajtja e mjekrës është kundërshtim ndaj Profetit

0
281

Rruajtja e mjekrës është kundërshtim ndaj të Dërguarit të Allahut ﷺ

-Është dalje nga Suneti i të Dërguarit të Allahut ﷺ.
-Është pasim i sunetit të mexhusëve (adhuruesve të zjarrit) dhe mushrikëve (idhujtarëve).

Nisur nga kjo, themi se personi që rruan mjekrën bie në katër ndalesa:
1. Kundërshton udhëzimin e profetëve dhe të dërguarve.
2. Perputhet me rrugën e mexhusëve dhe mushrikëve.
3. Kundërshton të Dërguarin ﷺ.
4. Kundërshton natyrshmërinë në të cilën Allahu i ka krijuar njerëzit.

Fetaua nurun ala ed-derb vell. 3, shejh Iben Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!)

Related Posts

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here