Pesë thirrjet e banorëve të Xhehennemit… –

0
421

Falënderimi dhe lavdërimi-hamdi i takon vetëm All-llahut të Madhëruar, vetëm All-llahun e falënderojmë dhe e lavdërojmë me një lavdërim që i përket vetëm Madhërisë së Tij.

Salavatet – Përshendetjet ia dërgojmë krijesës më të dashur, Muhammedit [sal-lallahu alejhi ve sel-lem], familjes se tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyre që e ndjekin rrugën e tyre deri në Ditën e kataklizmes se madhe të Kijametit.
Ka thënë Muhammed bin K`ab: Banorët e Xhehennemit i kanë pesë thirrje, ku All-llahu i Madhëruar u përgjigjet vetëm në katër prej tyre, ndersa për pyetjen e peste nuk i përgjigjet dhe me nuk u flet më kurrë.

Banoret e Xhehennemit fillojnë me pyetjen e parë dhe thonë:

“Ata (jobesimtarët) thonë: “Zoti ynë, na bëre të vdesim dy herë dhe na ngjalle dy herë, e ne pranuam për mëkatet tona, pra a ka ndonjë rrugëdalje?” [Gafir, 11][/color][/font]

E All-llahu i madhëruar u përgjigjet kështu:

“Ky (dënim) është, pse kur bëhej thirrja për të besuar All-llahun Një, ju e mohuat, e nëse i përshkruhej shok Atij, ju besuat, pra i tërë sundimi është në duart e All-llahut, të lartit, të madhëruarit!” [Gafir, 12]

Pastaj banoret e Xhehennemit kërkojnë për herë të dytë prej All-llahut [subhanehu ve teala] dhe thonë:

“Zoti ynë! Na jep afat për një kohë të shkurtër t’i përgjigjemi thirrjes Tënde (për besim) dhe t’i pasojmë të dërguarit!” [Ibrahim, 44]

E All-llahu i Madhëruar u përgjigjet:

“A nuk u betuat ju më parë se për ju nuk ka lëkundje (prej Dunjasë në botën tjetër)?” [Ibrahim, 44]

Pastaj banoret e Xhehennemit thonë:

“O Zoti ynë, nxirrna e të bëjmë vepra të mira, e jo si ato që i bënim!” [Fatir, 37]

All-llahu i Madhëruar u përgjigjet kështu:

“Po a nuk u dhamë juve jetë aq saqë ai që ka dashur të mendojë, ka mundur të mendojë gjatë asaj kohe, madje juve juve u ka ardhur edhe pejgamberi, pra shijoni, se për zullumqarët nuk ka ndonjë ndihmëtar.” [Fatir, 37]

Pastaj thonë banoret e Xhehennemit:

106: “Ata thonë: “O Zoti ynë, ne na patën mundur të këqijat (u dhamë pas epsheve të Dunjasë) dhe si të tillë ishim popull i humbur! 107. Zoti ynë, na nxjerr prej tij, e nëse gabojmë përsëri, atëherë vërtet jemi mizorë!” [El-Mu’minun, 106-107]

All-llahu i Madhëruar përgjigjet kështu:

“Heshtni aty e mos më folni!” [El-Mu’minun, 108]

Dhe pas kesaj ata nuk do te flasin me kurrë, dhe aty ne xhehennem do te qëndrojnë përgjithmonë dhe do të denohen me një denim të madh.

Transmeton Malik ibn Enes [All-llahu e mëshiroftë] se ka thënë Jezid ibn Eslem për fjalën e All-llahut [subhanehu ve teala]: “Per ne eshtenjesoj u piklluam thellë apo duruam, për ne nuk ka ikje (shpetim).” [Ibrahim, 21] dhe “Heshtni aty e mos më folni!” [El-Mu’minun, 108]

Na është përshkruar gjendja e xhehennemlijëve nga ana e All-llahut se banoret e Xhehennemit kërkojnë të dalin nga zjarri i Xhehennemit, por ata nuk mund të dalin asnjeherë. All-llahu [subhanehu ve teala] përshkruan kërkesën e tyre: “O Zoti ynë, nxirrna e te bëjmë vepra te mira, e jo si ato që i benim! Po a nuk u dham juve jetë aq sa ai qe ka dashur të mendojë gjatë asaj kohë, madje juve ju ka ardhur Pejgamber (të derguar), pra shijoni denimin, se për zullumqaret nuk ka ndihmetar.” [Fatir, 37]

Banoret e Xhehennemit para kësaj ngjarje kërkojn nga roja i Xhehennemit, nga Maliku që të ndërmjetëson për ta te Zoti i Madhëruar që t’ua lehtësojë All-llahu denimin së paku nje ditë.
All-llahu i Madhëruar thotë në Kur’an, në Suren-Kaptinen Gafir, ajeti 49-50:

“Dhe ata që janë në zjarrë, i thonë rojeve të Xhehennemit: Luteni Zotin tuaj që të na lehtëson denimin së paku një ditë! Ata(rojet e xhehennemit) thonë: A nuk ju patën ardhur juve të dërguarit tuaj me argumente të qarta? Ata përgjigjen: Po (na kanë ardhur). U thotë roja e xhehennemit: “E pra, luteni ju vet, por lutja e jobesimtareve është e kotë.”
Dhe thonë banorët e Xhehennemit: O Malik, pse nuk po na ndihmon? Fillojnë banoret e Xhehennemit të bertasin dhe thonë: “Dhe ata thërrasin: “O Malik, lë te na e merr shpirtin Zoti yt! Ai thotë: Ju do te jeni aty (ne Xhehennem) përgjithmonë.” [Zuhruf, 77]

Ka thënë A`mashi [radijallahu anhu] në komentin e këtij ajeti: Kur luten banoret e Xhehennemit, në mes lutjes se tyre dhe përgjigjejes së rojes së Xhehennemit (Malikut) zgjatë 1000 vjet.

Gjitheashtu transmetohet se Abdullah ibni Amri ka thënë: Banoret e Xhehennemit e thërrasin Malikun dhe nuk iu përgjigjet 40 vjet, pastaj thotë: Ju jeni aty pergjithemon, pastaj e lusin Zotin xh.sh. dhe thonë: “O Zoti ynë, na nxirr prej tij , e nëse gabojmë perseri, atëherë vërtet jemi mizorë.” [Mu`minun, 107] All-llahu nuk iu përgjigjet atyre një kohë të gjatë, pastak u thotë: Heshtni aty e mos me folni! E pastaj banoret e Xhehennemit mbesin të deshpruar dhe aty klithin të deshpruar, që zërat e tyre aty në Xhehennem iu përngjajnë zërit të gomarit.

All-llahu na ruajt dhe na beftë prej banorve të Xhennetit dhe na ruajt prej banorve të Xhehennemit, Amin!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here