Përse të pikëllohesh, kur ti e ke ilaçin prej gjashtë llojesh

Përse të pikëllohesh, kur ti e ke ilaçin prej gjashtë llojesh

Autori i librit Rrugëdalja pas Vështirësisë përshkruan tregimin e një gjykatësi që u sprovua me një fatkeqësi. Një ditë, hynë tek
ai vëllezërit dhe shokët e tij duke e ngushëlluar. Ai u tha: ‘Unë kam bërë një ilaç që përmban gjashtë elemente.’ E pyetën: ‘Cilat
janë?’ U përgjigj: ‘I pari: Bindja në Allahun [xh.sh.] I dyti: bindja se çdo caktim do të ndodhë. I treti: Durimi është më i vlefshmi që përdorin të sprovuarit. I katërti: Nëse s’bëj durim unë, çfarë do të bëja?! Pse pra ta ndihmoj frikën të hyjë brenda meje?!
I pesti: Ndoshta do të kisha qenë më keq se sa jam. I gjashti: Prej një ore në tjetrën ka shumë rrugëdalje e shpëtim.

Mos u pikëllo, nëse u dëmtove apo u qortove,
ose u përbuze, apo t’u bë padrejtësi.
Ibn Tejmije thotë: “Besimtari i vërtetë nuk kërkon ngatërresë, nuk fajëson të tjerët pa shkak, e as kërkon hakmarrje.”