PËRMBLEDHJE LUTJESH NGA KUR’ANI DHE SUNETI vetëm për ju

0
468

Me emrin e Allahut Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit

“E kur robërit e Mi të pyesin ty (o Muhamed) për Mua, atëherë (përgjigjju atyre): “Vërtetë Unë jam pranë, Unë i përgjigjem lutjeve të lutësit kur ai më drejtohet Mua me lutje. Kështu pra, ata le të më binden Mua dhe le të më besojnë Mua, që në këtë mënyrë të mund të udhëhiqen drejt.”

“Dhe Zoti juaj thotë: “M’u lutni Mua, Unë do t’ju përgjigjem. Me të vërtetë se ata të cilët e përbuzin adhurimin ndaj Meje, ata pa dyshim që do të hyjnë në Xhehenem me poshtërim!”

Pejgamberi, -sal-Allahu alejhi ve selem-!, thotë: “Me të vërtetë Zoti i juaj i Gjallë, Fisnik, turpërohet kur robi i Tij i ngre duart lartë e t’ia kthen bosh.“

Ky është një version i shkurtër i lutjeve të cilat janë përmendur në Kuranin Fisnik, të cilit nuk i vje e kota as nga para e as mbrapa. Pjesa tjetër vazhdon me përmendjen e haditheve (fjalëve) të ndryshme të Pejgamberit dhe lutje autentike; “…dhe ai (Pejgamberi) nuk flet nga dëshira e tij“. [En-Nexhm:3]

I kam përmbledhur që të jenë të dobishme për mua dhe për atë i cili i lexon ato prej muslimanëve dhe muslimaneve, i kam shkurtuar ato (lutjet) vetëm me tekstin e lutjes, duke mos e përmendur senedin (zinxhirin e transmetimit), apo që të jetë broshurë e përshtatshme që kush dëshiron të lutet me të, t’i mësojë përmendësh apo për studijim. Para se t’i cekim këto lutje të përmendim:

Disa rregulla të lutjes së pranuar
* Sinqeriteti në Allahun subhanehu ve teala.

* Të fillosh me falënderim ndaj Allahut dhe nënshtrim ndaj Tij, pastaj duke dërguar salavate mbi Pejgamberin (sal-Allahu alejhi ve selem) si dhe të përfundosh me të.

* Kërkimi dhe bindshmëria në pranimin e tyre.

* Insistimi në lutje dhe mosnxitimi.

* Prezenca e zemrës në lutje.

* Lutja të bëhet kur je në begati, po dhe në vështirësi.

* Ta lutësh vetëm Allahun Një.

* Lutja për familjen, pasurinë, fëmijët dhe veten.

* Ulja e zërit gjatë lutjes.

* Pranimi dhe dëshmia e gabimit dhe kërkimi i faljes, pranimi dhe dëshmia e nimeteve (të mirave) dhe falënderimi i Allahut për to.

* Mëkati të përcillet me pendim.

* Lutja të bëhet tri herë.

* Drejtimi kah Kibla.

* Ngritja e duarve në lutje.

* Marrja abdest para lutjes.

* Lutësi të fillojë të lutet për vete para se të lutet për të tjerët.

* Ta lut Allahun me emrat e Tij të bukur dhe cilësitë e Tij të larta, ose me ndonjë vepër të mirë që e ka bërë apo lutje për ndonjë person që është gjallë dhe prezent tek ai.

* Ushqimi, pija dhe veshja e tij të jenë hallall.

* Të mos lutet ndonjëri me mëkate apo për ndërprerjen e lidhjeve farefisnore.

* Të urdhëron për të mirë dhe të ndalon nga e keqja.

* Largimi prej gjitha punëve të këqija.

Disa kohëra, gjendje dhe vende, në të cilat pranohet lutja
* Natën e Kadrit.

* Në errësinë e natës.

* Pas namazeve farze.

* Mes ezanit dhe ikametit.

* Një orë prej çdo nate (pjesa e tretë e natës).

* Gjatë ezanit.

* Kur të bie shi.

* Kur përballen muslimanët me armikun në rrugë të Allahut.

* Ditën e Xhuma, thënia më e vërtetë që flet për vlerën e kësaj kohe është ora e fundit prej kohës së ikindisë deri në kohën e akshamit.

* Gjatë pirjes së ujit Zemzem me nijet (qëllim) të sinqertë.

* Në sexhde.

* Kur të ngrihesh natën nga gjumi.

* Nëse ke fjetur me abdest pastaj je ngritur natën dhe je lutur.

* Gjatë lutjes me (La ilahe il-la ente subhaneke ini kuntu minedh-dhalimin).

* Lutja e njerëzve për njeriun që është në momentet e fundit të jetës.

* Lutja pas falënderimit të Allahut dhe salavatet për Pejgamberin, -alejhi selam!-, në teshehudin e fundit në namaz.

* Gjatë lutjes së Allahut me Emrin e Tij më të Madh, i cili nëse lutet me atë (emër) i përgjigjet dhe nëse kërkohet me të ia jep.

* Lutja e muslimanit për vëllain e tij musliman në mosprezencën e tij.

* Lutja ditën e Arafatit në Arafat.

* Lutja në muajin e Ramazanit.

* Gjatë mbledhjes së muslimanëve në ndenjat e dhikrit (përmendjes së Allahut).

* Lutja në fatkeqësi me (Ina lilahi ve ina ilejhi raxhiun, Allahume exhurni fi musibeti ve hluf li hajran minhe).

* Lutja e atij që i është bërë padrejtësi ndaj zullumqarit.

* Lutja e prindit për fëmiun e tij dhe për prindërit e tij.

* Lutja e udhëtarit.

* Lutja e agjëruesit derisa të bëj iftar.

* Lutja e agjëruesit gjatë kohës së iftarit.

* Lutja e fëmiut të ndershëm për prindërit e tij.

* Lutja pas gjuajtjes së gurëve tek Xhemerati i vogël.

* Lutja pas gjuajtjes së gurëve tek Xhemerati i mesëm.

* Lutja gjatë hyrjes në Qabe.

* Lutja në Safa.

* Lutja në Merva.

* Lutja tek Mesharil Harami.

Ndërsa besimtari e lut Allahun kudo që të jetë: (Dhe kur robërit e Mi të pyesin ty (o Muhamed) për Mua, atëherë (përgjigjju atyre):”Vërtet Unë jam pranë, Unë i përgjigjem lutjeve të lutësit kur ai më drejtohet Mua me lutje.” [El-Bekare:186]

Hadithet dhe lutjet që janë cekur këtu janë nga:

Libri “El lu’lu’u vel Merxhan” të Buhariut dhe Muslimit.

“Sahih El Buhari” Kapitulli i Lutjeve.

“Sahih El Muslim” Kapitulli i Lutjeve.

“Sahih xhamiu sagir” dhe shtesa e tij nga Nasirudin el-Albani.

Në fund e lus Allahun të Lartin, të Madhërishmin që ta bëjë këtë vepër të sinqertë, vetëm për hir të Fytyrës së Tij Fisnike dhe pasimin e sunetit të Pejgamberit, -alejhi selam!-, të më bëj dobi mua dhe vëllezërve të mi musliman, të shpërblehet ai që e shkruan, e boton dhe e shpërndanë në mesin e muslimanëve me shpërblimin më të mirë, sepse me të vërtetë Ai është Dëgjuesi, i Afërmi, Ai që i përgjigjet lutjeve.

Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të Dërguarin e Allahut, Muhamedin, -sal-Allahu alejhi ve selem!- familjen e shokët e tij, deri Ditën e Gjykimit.

Lutja e jonë e fundit është: Falënderimi i takon Allahut Zotit të botëve.

Shkroi: Abdullah bin Ahmed El-Alefi

Lutje nga Kurani
بسم الله الرحمن الرحيم

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ

E’udhu bil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim

Bismil-lahi rrahmanirr-rrahim

El-hamdu lil-ahi rabil-‘alemin. Err-rrahmenirr-rrahim. Maliki jevmid-din. Ijjake ne’abudu ve ijjake nesta’in. Ihdinas-siratal mustekim. Siratal-ledhine en ‘amte ‘alejhim gajril magdubi ‘alejhim ve led-dal-lin. Amin

Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

“Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve! Mëshiruesit, Mëshirëbërësit! Sunduesit të Ditës së Gjykimit (përgjegjësisë-shpërblimit)! Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm te Ti kërkojmë ndihmë! Udhëzona (përforcona) në rrugën e drejtë! Në rrugën e atyre, të cilët i begatove me të mira, jo në të atyre që kundër veti tërhoqën hidhërimin, e as në të atyre që e humbën veten!” [El Fatiha]

vija 2

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Rabena tekabel minna ineke entes-semiul-alim, rabena vexh’alne muslimejni leke ve min dhurijetine umeten muslimeten leke ve erina menesikena ve tub alejna ineke ente tevebu-rrahim.

“Zoti ynë, pranoje prej nesh, se me të vërtetë Ti je që dëgjon dhe di”! Zoti ynë, bëna neve dyve besimtarë të sinqertë ndaj Teje dhe nga pasardhësit tanë, njerëz të bindur ndaj Teje, na i mëso rregullat e ibadetit (adhurimit) tonë dhe falna neve, vërtet Ti je që fal shumë, je Mëshirues!” [El-Bekare:127-128]

vija 2

فَسَيَكْفِيكَهُمْ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Fesejekfike humullah ve huves-semiul-alim.

“Do të mjaftojë Allahu. Ai është Dëgjuesi, i Dijshmi.” [.El-Bekare:137]

vija 2

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

El-ledhine idha esabet’hum musibetun kalu inna lilahi ve inna ilejhi raxhiun.

“Të cilët, kur i godet ndonjë e pakëndshme thonë: “Ne jemi të Allahut dhe ne vetëm tek Ai kthehemi!” [El-Bekare:156]

vija 2

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Rabena atina fid-dunja haseneten ve fil-ahireti haseneten ve kina adhaben-nar.

“Zoti ynë na jep të mira në këtë jetë, të mira edhe në botën tjetër dhe na ruaj prej dënimit me zjarr!” [El- Bekare:201]

vija 2

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Rabena efrig alejna sabran ve thebit ekdamene ven-nsurna alel-kavmil-kefirin.

“Zoti ynë! Na dhuro durim! Na i përforco këmbët tona dhe na ndihmo kundër pabesimtarëve!” [El-Bekare:250]

vija 2

رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Rabena la tuahidhna in nesina ev ahta’na, rabena ve la tahmil alejna isran keme hameltehu alel-ledhine min kablina, rabena ve la tuhamilna me la takate lena bihi, vafu anna, vagfirlena verhamna ente mevlana fensurna alel-kavmil-kefirin.

“Zoti ynë, mos na dëno nëse harrojmë ose gabojmë! Zoti ynë, mos na ngarko neve barrë të rëndë siç i ngarkove ata që ishin para nesh! Zoti ynë, mos na ngarko me atë për të cilën ne nuk kemi fuqi! Na i shlyej mëkatet, na i mbulo të këqijat, na mëshiro. Ti je mbrojtësi ynë, na ndihmo kundër popullit pabesimtar!” [El-Bekare:286]

vija 2

رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

Rabena la tuzig kulubena bade idh hedejtena ve heb lena min ledunke rahmeten ineke entel-vehab.

“Zoti ynë, mos na i lako zemrat tona pasi na drejtove, na dhuro mëshirën Tënde, sepse vetëm Ti je Dhuruesi i madh.” [Ali Imran:8]

vija 2

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّار

El-ledhine jekulune rabena innena amenna fe gfirlena dhunubena ve kina adhaben-nar.
“Zoti ynë, ne besuam sinqerisht, na i fal mëkatet tona na ruaj prej ndëshkimit të zjarrit!” [Ali Imran:16]

vija 2

قُلْ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Allahume melikel-mulki tu’til –mulke men tesheu ve tenzi’ul-mulke mimmen teshe, ve tu’izu men tesheu ve tudhilu men tesheu bi jedikel-hajr, inneke ale kuli shejin kjadir.

“O Allah, Sundues i çdo sendi, Ti ia jep pushtetin atij që do, Ti ia heq prej dore pushtetin atij që do, e lartëson atë që do dhe e përulë atë që do. Çdo e mirë është vetëm në dorën Tënde, vërtet, Ti ke mundësi për çdo gjë!” [Ali Imran:26]

vija 2

هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

Rabi heb li min ledunke dhurijeten tajibeten inneke semiu-dua.

“Zoti im, më fal edhe mua nga ana Juaj një pasardhës (fëmijë) të mirë, vërtet, Ti je dëgjues i lutjes!” [Ali Imran:38]

vija 2

رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ

Rabena amenna bima enzelte ve-tebeane-rasul fektubna meash-shehidin.

“Zoti ynë, ne besuam atë që e zbrite (shpalljen), e pasuam të Dërguarin (Isain), pra shënona bashkë me ata që dëshmojnë (besimin e drejtë!” [Ali Imran:53]

vija 2

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Rabena gfirlena dhunubena ve israfena fi emrina ve thebit ekdamena vensurna alel-kavmil-kefirin.

“Zoti ynë, na i fal mëkatet tona dhe lëshimet në punët tona dhe na forco në vendet tona (në luftë), ndihmona kundër popullit pabesimtar!” [Ali Imran:147]

vija 2

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

HasbunAllahu ve niamel-vekil.

“Neve na mjafton që kemi Allahun, Ai është mbrojtësi më i mirë!” [Ali Imran:173]

vija 2

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلْ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ

Rabena me halakte hedhe betilen subhaneke fekina adhaben-nar. Rabena inneke men tud-hilin-nera fekad ehzejtehu ve me lidh-dhalimine min ensar. Rabena innena semiane munedije junadi lil-imani en aminu bi rabikum fe amenna, rabena fegfirlena dhunubena ve kefir anna sejietina ve tevefena meal-ebrar. Rabena ve atina me veattena ale rusulike ve la tuhzina jevmel-kijameti inneke la tuhliful-miad.

“Zoti ynë, këtë nuk e krijove kot, i lartësuar qofsh, ruana prej dënimit të zjarrit! Zoti ynë, atë që Ti e fute në zjarr, atë e ke poshtëruar; për mizorët nuk ka ndihmëtarë! Zoti ynë, ne dëgjuam një thirrës që ftonte për besim (e që thoshte): Të besoni Zotin tuaj! E ne besuam! Zoti ynë, na i fal mëkatet tona, na i mbulo të metat dhe pas vdekjes na bashko me të mirët! Zoti ynë, jepna atë që nëpërmjet të dërguarëve Tu, na e premtove dhe në Ditën e Kijametit mos na turpëro; vërtet Ti je Ai që nuk e shkel premtimin!” [Ali Imran:191-194]

vija 2

وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّاً وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً

Vexh’al-lena min ledunke velijen vexh-al-lena min ledunke nesira.

“Jepna nga ana Jote shpëtim e ndihmë!” [En-Nisa:75]

vija 2

رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ

Rabena amenna fektubna meash-shehidin.

“Zoti ynë, ne kemi besuar, pra na regjistro ndër ata që dëshmojnë (ndër umetin e Muhamedit).” [El-Maide:83]

vija 2

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

In tuadhibhum fe innehum ‘ibeduk, ve in tegfirlehum fe inneke ente el-azizul-hakim.

“Nëse i dënon ata, në të vërtetë ata janë robër Tu, e nëse u fal atyre, Ti je i Gjithëfuqishmi, i Urti.” [El-Maide:118]

vija 2

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ

Inni vexh-xhehtu vexh-hi lil-ledhi fetaras-semavati vel-erda hanifen ve ma ene minel-mishrikin.

“Unë me veten time i drejtohem Atij që krijoi qiejt e tokën, larg besimeve të tjera; unë nuk jam prej atyre që i përshkruajnë shok!” [El-En’amë:79]

vija 2

قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

Kul inne salati ve nusuki ve mahjaja ve memeti lil-lahi rabil-alemin. La sherike lehu ve bi dhelike umirtu ve ene ev-velul-mislimin.

Thuaj: “Namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë thjesht për Allahun, Zotin e botëve. Ai nuk ka shok (nuk adhuroj tjetër).Me këtë (thjeshtësi të adhurimit vetëm për Zotin) jam i urdhëruar dhe jam i pari i muslimanëve (i pari që pranoj dhe bindem)!” [El-En’amë:162-163]

vija 2

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنْ الْخَاسِرِينَ

Rabena dhalemna enfusena ve in tegfirlena ve terhamna lenekunenne minel-hasirin.

“Zoti ynë, ne i bëmë të padrejtë (dëmtuam) vetvetes sonë, në qoftë se nuk na fal dhe nuk na mëshiron, ne me siguri do të jemi prej të shkatërruarve!” [El-A’raf:23]

vija 2

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمْ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

El-hamdu lil-lahil-ledhi hedena lihedhe ve ma kunna linehtedije levle en hedena-Allah.

“Falënderojmë Allahun që na udhëzoi për këtë (për iman, për punë të mira, na e hoqi zilinë, na futi në Xhenet), pse sikur të mos na drejtonte Allahu, ne nuk do të dinim të udhëzohemi.” [El-A’raf:43]

vija 2

رَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

Rabena le texh’alna meal-kavmidh-dhalimin.

“Zoti ynë, mos na bë neve me mizorët!” [El-A’raf:47]

vija 2

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ

Rabena efrig ‘alejna sabran ve tevefena muslimin.

“Zoti ynë, na dhuro durim (për dënimin që do të na e bën Faraoni) dhe na bëjë të vdesim muslimanë!” [El-A’raf:126]

vija 2

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

Rabi gfirli ve li ehi ve ed-hilna fi rahmetike ve ente erhamur-rahimin.

“Zoti im, më fal mua dhe vëllain tim dhe na dhuro mëshirën Tënde, se Ti je Mëshirues i mëshiruesve.” [El-A’raf:151]

vija 2

حَسْبِي اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

Hasbuna-Allahu le ilahe il-le huve ‘alejhi tevekeltu ve huve rabul-arshil-adhim.

“Allahu është për mua mjaft, s’ka të adhuruar pos Tij, vetëm tek Ai jam mbështetur, e Ai është Zot i Arshit të madh!” [Et-Tevbe:129]

vija 2

رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلاَّ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنْ الْخَاسِرِينَ

Rabi inni e’udhu bike en eseleke me lejse li bihi ‘ilm, ve il-le tegfirli ve terhamni ekun minel-hasirin.

“Zoti im, unë mbështetem në mbrojtjen Tënde që të (mos) kërkoj prej Teje atë për çka nuk kam njohuri, e në qoftë se nuk më fal mua dhe nuk më mëshiron Ti, do të jem i humbur!” [Hud:47]

vija 2

إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Inni tevekeltu ala-Allahi rabi ve rabikum me min debetin il-le huve ahidhun binasijetiha inne rabi ala siratim-mustekim.

“Unë iu kam mbështetur Allahut, Zotit tim dhe Zotit tuaj, pse nuk ka asnjë nga gjallesat, e që Ai të mos e ketë nën sundim, vërtet Zoti im është i drejtë.” [Hud:56]

vija 2

وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

Ve me tevfiki il-le bil-lah ‘alejhi tevekeltu ve ilejhi unib.

“Vetëm me ndihmën e Allahut, vetëm Atij iu kam mbështetur dhe vetëm te Ai jam i drejtuar!” [Hud:88]

vija 2

فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

Fa-Allahu hajrun hafidhan ve huve erhamur-rahimin.

“Po Allahu është mbrojtësi më i mirë dhe Ai është Mëshirues i mëshiruesve.” [Jusuf:64]

vija 2

إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ َ

Inneme eshku bethi ve huzni ila-Allahu.

“Unë hidhërimin tim dhe pikëllimin tim ia parashtroj Allahut.” [Jusuf:86]

vija 2

فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ

Fatira semeveti vel-erd ente velijji fi-dunja vel-ehirati, tevefena muslimen ve elhikni bis-sabirim.

“Zoti im, Ti më ke dhënë mua pushtet, ma mësove mua komentimin e ëndrrave; o Krijues i qiejve e i tokës, Ti je kujdestar imi në Dunja e në Ahiret, më bën të vdes musliman dhe më bashko me të mirë!” [Jusuf:101]

vija 2

رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الأَصْنَامَ

Rabi ixh’al hedhel-belede eminen vexhnubni ve benije en-ne’abudel-esnem.

“Zoti im! Bëje këtë qytet të sigurt dhe më mbro mua e bijtë e mi nga adhurimi i idhujve (statuja gurësh).” [Ibrahim:35]

vija 2

رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ

Rabena inneke tealemu me nuhfi ve me nu’alin ve me jehfe ala Allahi min shej’in fil-erdi ve le fis-seme.

“Zoti ynë! S’ka dyshim se Ti e di çka fshehim dhe çka publikojmë, se Allahut nuk mund t’i fshihet asnjë send në tokë e as në qiell.” [Ibrahim:38]

vija 2

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ

Rabixh-xh’alni mukime salati ve min dhurijeti, rabena ve tekabel dua.

“O Zoti im! Më bën mua nga ata që falin namazin, e edhe pasardhësit e mi dhe pranoje lutjen time, o Zoti ynë.” [Ibrahim:40]

vija 2

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

Rabena gfirli ve livalideje ve lil muminine jevme jekumul-hisab.

“Zoti ynë! Më fal (gabimet) mua edhe prindërve të mi, fali edhe të gjithë besimtarët ditën kur jepet llogaria.” [Ibrahim:41]

vija 2

رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً

Rabir-rhamhuma kema rabejeni sagira.

“Zoti im! Mëshiroi ata të dy, sikurse më edukuan mua kur isha i vogël.” [El-Isra:24]

vija 2

وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَاناً نَصِيراً

Rabi ed-hilni mud-hale sidkin ve ehrixhni muhraxhe sidkin vexh’al-li min ledunke sultanen-nesira.

“Zoti im, më shpjer në një vend të mirë dhe më nxjerr në mënyrë të ndershme dhe nga ana Jote më dhuro fuqi ndihmuese.” [El-Isra:80]

vija 2

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنْ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيراً

El-hamdu lil-lahil-ledhi lem jetehidh veleden ve lem jekun lehu sherikun fil-mulki ve lem jekun lehu velijun mine dhuli ve kebirhu tekbira.

“Falënderuar qoftë Allahu, i cili nuk pati fëmijë dhe nuk ka për Të shok në sundim, dhe sa i përket aftësisë, nuk ka nevojë për ndihmëtarë, dhe madhëroje Atë me madhërinë që i takon.” [El-Isra:111]

vija 2

رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَداً

Rabena atina min ledunke rahmeten ve heji’lena min emrina rashede.

“O Zoti ynë, na dhuro nga ana Jote mëshirë dhe na përgatit udhëzim të drejtë në tërë çështjen tonë!” [El-Kehf:10]

vija 2

فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّاً

Fe hebli min ledunke velijje.

“Më fal nga ajo mirësia Jote një pasardhës (një fëmijë)!” [Merjem:5]

vija 2

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي

Rabbi shrah li sadri ve jesirli emir veh-hlul ‘ukdete min lisani jefkahu kavli vexh’al-li veziran min ehli.

“Ma zgjero (më ndihmo) gjoksin tim! Dhe më lehtëso në këtë punë timen! Ma zgjidh nyjen e gjuhës sime! Që ta kuptojnë fjalën time! Më cakto një ndihmëtar nga familja ime.” [Taha:25-29]

vija 2

رَبِّ زِدْنِي عِلْماً

Rabi zidni ‘ilmen.

“Zoti im, më shto dituri!” [Taha:114]

vija 2

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

Ve ejube idhnede rabehu enni messenije durru ve ente erhamur-rahimin.

“Edhe Ejubin kur iu drejtua Zotit të vet me lutje: “Më gjeti belaja, e Ti je më Mëshiruesi ndër mëshiruesit!” [El- Enbija:83]

vija 2

لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنْ الظَّالِمِينَ َ

La ilahe ila ente subhaneke inni kuntu minedh-dhalimin.

“Nuk ka Zot pos Teje. Ti je i pastër, nuk ke të meta. Unë i bëra padrejtë vetes!” [El-Enbija:87]

vija 2

رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ

Rabi le tedherni ferden ve ente hajrul-verithin.

“Zoti im, mos më lë të vetmuar se Ti je më i miri trashëgues (pas çdokujt).” [El-Enbija:89]

vija 2

‎ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُون

Rabi hkum bil-haki ve rabene rahmenul-muste’an ‘ala me tesifun.

“Zoti im, gjyko (mes meje dhe atyre gënjeshtarëve) me të vërtetën! E Zoti ynë, Mëshirues është ai prej të cilit kërkohet ndihmë kundër asaj që ju përshkruani!” [El-Enbija:112]

vija 2

رَبِّ فَلا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينََ

Rabi fele texh’alni fil-kavmidh-dhalimin.

“Zoti im, mos më fut pra, mua tek ai popull zullumqar!” [El-Muminun:94]

vija 2

رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ

Rabi e’udhu bike mine hemezetish-shejetin ve e’udhi bike rabi en jeh-durun.

“O Zot i im, unë mbrohem me Ty prej cytjeve të djajve!” Dhe mbështetem te Ti që ata të mos më afrohen!” [El-Mu’minun:97-98]

vija 2

رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

Rabena amenna fegfirlena verhamna ve ente hajrur-rahimin.

“O Zoti ynë, ne besuam, prandaj na fal dhe na mëshiro, se Ti je më i Miri i mëshiruesve!” [El-Mu’minun:109]

vija 2

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

Rabi gfir verham ve ente hajrur-rahimin.

“O Zoti im, më fal e më mëshiro, se Ti je më Mëshiruesi i mëshiruesve!” [El-Mu’minun:118]

vija 2

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً

Rabena srif ‘anna ‘adhabe xhehenneme inne ‘adhabeha kene garame.

“Zoti ynë, largoje prej nesh vuajtjen e Xhehenemit, e s’ka dyshim se vuajtja në të është gjëja më e rëndë.” [El-Furkan:65]

vija 2

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً

Rabena heblena min ezvexhina ve dhurijetina kurate e’ajun vexh’alne lilmutekine imamen.

“Zoti ynë, na bën që të jemi të gëzuar me (punën) e grave tona dhe pasardhësve tanë, e neve na bën shembull për të devotshmit.” [El-Furkan:74]

vija 2

وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ

Vel-ledhi huve jut’imuni ve jeskin ve idhe merid-tu fehuve jeshfin, vel-ledhi jumituni thume juhjin, vel-ledhi etme’u en jegfirali hatieti jevmed-din Rabi heb li hukmen ve elhikni bis-salihin vexh’al-li lisane sidki fil-ahirin vexh’alni min veratheti xhennetin-na’im.

“Dhe Ai që më ushqen dhe më jep të pijë. Dhe kur të sëmurem Ai më shëron, Ai më bën të vdesë e mandej më ngjall. Ai tek i cili kam shpresë se do t’i m’i fal mëkatet e mia në ditën e gjykimit. Zoti im, më dhuro mua urtësi dhe më bashko me të mirët! Më bën përkujtim të mirë ndër ata që vijnë pas, Më bën prej trashëguesve të Xhenetit të begatshëm.” [Esh-Shuara:79-85]

vija 2

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ

El-hamdu lil-lahil-ledhi fedalena ‘ale kethiri min ‘ibedihil-mu’minin.

“I falënderohemi vetëm Allahut që na dalloi (me të mira) mbi shumë robër të Tij besimtarë.” [En-Neml:15]

vija 2

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

Rabi evzi’ani en eshkura ni’ameteke leti en’amte ‘aleje ve ‘ala velideje ve en e’amele salihan terdahu ve ed-hilni birahmetike fi ‘ibedikes-salihin.

“Zoti im, më mundëso që t’i falënderoj të mirat Tuaja që m’i dhurove mua dhe prindërve të mi dhe që të bëj vepra të mira që Ti i pëlqen, e me mëshirën Tënde më fut në mesin e robërve Tuaj të mirë!” [En-Neml:19]

vija 2

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى أَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ

El-hamdu lil-lahi ve selemun ‘ala ‘ibedihil-ledhine stafe EAllahu hajrun em me jushrikun.

“Falënderimi i qoftë Allahut, e shpëtimi qoftë ndaj robërve të Tij që Ai i zgjodhi (pejgamberët)! A më i mirë (për të besuar) është Allahu, apo ata që ia bëjnë shok?” [En-Neml:59]

vija 2

رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

Rabi inni dhalemtu nefsi fegfirli fegafera lehu innehu huvel-gafurur-rahim.

“Zoti im, unë e ngarkova veten e Ti më fal mua!” Dhe Ai ia fali, se Ai është që fal shumë, është Mëshirues.” [El-Kasas:16]

vija 2

رَبِّ نَجِّنِي مِنْ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

Rabi nexhxhini minel-kavmidh-dhalimin.

“O Zoti im, më shpëto prej popullit zullumqar!” [El-Kasas:21]

vija 2

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَعَشِيّاً وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنْ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنْ الْحَيِّ وَيُحْيِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ

Fesubhanallahi hine tumsune ve hine tusbihun ve lehul-hamdu fis-semeveti velerdi ve ‘ashijen ve hine tudh-hirun. Juhrixhul-haje minel-mejiti ve juhrixhul-mejite minel-haj ve juhjil-erda b’ade mevtihe ve kedhelike tuhraxhun.

“Allahun lartësojeni kur të vijë mbrëmja dhe kur të agojë mëngjesi. Falënderimi i takon vetëm Atij prej gjithë çka ka në qiej e në tokë, edhe në mbrëmje edhe ditën. Ai krijon të gjallin prej të vdekurit dhe të vdekurin prej të gjallit, Ai e ngjall tokën pas vdekjes së saj, e po ashtu edhe ju do të nxirreni (të gjallë prej varrezave).” [Er-Rum:17-19]

vija 2

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ

El-hamdu lil-lahil-ledhi edh-hebe ‘annel-hazen inne rabena legafurun shekur.

“Falënderuar qoftë Allahu që largoi prej nesh brengat; vërtet, Zoti ynë është që fal shumë dhe është bamirës.” [Fatir:34]

vija 2

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ الصَّالِحِينَ

Rabi heb li mines-salihin.

“Zoti im, më dhuro mua (një fëmijë) prej të mirëve!” [Es-Safat:100]

vija 2

وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Ve selemun ‘alel-murselin vel-hmdulil-lahi rabil-‘alemin.

“Çdo e mirë qoftë ndaj të dërguarëve. Dhe falënderimi i qoftë Allahut, Zotit të gjithësisë!” [Es-Safat:181-182]

vija 2

قُلْ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

Kul Allahu fatiras-semavati vel-erd ‘alimul-gajbi vesh-shehadeti ente tehkumu bejne ‘ibeduke fi me kenu fihi jehtelifun.

Thuaj: “O Allah, Krijues i qiejve e i tokës, Njohës i të fshehtës dhe i të dukshmes, Ti je që gjykon mes robërve Tu për atë që ata kundërshtoheshin.” [Ez-Zumer:46]

vija 2

غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ

Gafiru dhenbi ve kabili tevbi shedidil-‘ikab dhit-tavli la ilahe il-la huve ilejhil-mesir.

“I cili fal mëkatin dhe pranon pendimin, dhe që është ndëshkues i ashpër, por edhe bamirës. Nuk ka Zot tjetër përveç Atij. Te Ai është e ardhmja e çdokujt.” [Gafir:3]

vija 2

وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

Ve ufevidu emri ila-Allahi inn-Allahe besirun bil-‘ibed.

“Çështjen time ia besoj Allahut; vërtet, Allahu mbikëqyrë robërit!” [Gafir:44]

vija 2

سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ

Subhanel-ledhi sehara lene hedhe ve me kunne lehu mukrinin.

“Falënderuar qoftë Ai që i nënshtroi këto për ne, sepse ne nuk do të kishim mundësi ta bënim këtë.” [Ez-Zuhruf:13]

vija 2

سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَوَات وَالأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونِ َ

Subhane rabis-semeveti vel-erd rabil-’arshi ‘amme jesifun.

“Larg asaj është Zoti i qiejve e i tokës, Zoti i Arshit, nga ajo që ata i përshkruajnë.” [Ez-Zuhruf:82]

vija 2

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنْ الْمُسْلِمِينَ

Rabi evzi’ani en eshkura ni’ameteke leti en’amte ‘alejje ve ‘ala velideje ve en e’amele salihan terdahu ve eslih li fi dhurijeti inni tubtu ilejke ve inni minel-muslimin.

“Zoti im, më inspiro mua që të falënderoj për të mirën Tënde që ma dhurove mua dhe prindërve të mi, që të bëj vepra të mira që i pëlqen Ti dhe m’i bën të mirë pasardhësit e mij, unë pendohem te Ti dhe unë jam me muslimanët.” [El-Ahkaf:15]

vija 2

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ

Fe’alem ennehu la ilahe il-lallahu vestegfir lidhenbike ve lil-mu’minine vel-mu’minet vallahu je’alemu mutekalebekum ve methvekum.

“Atëherë, dije se nuk ka Zot tjetër pos Allahut, kërko falje për mëkatin tënd, për të besimtarëve e të besimtareve, Allahu e di për lëvizjet tuaja (për veprat) dhe për vendin tuaj.” [Muhamed:19]

vija 2

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

Rabena gfirlena veli-ihveninal-ledhine sebekune bil-imen ve le texh’al fi kulubine gilen lil-ledhine amenu rabena inneke raufur-rahim.

“Zoti ynë, falna neve dhe vëllezërit tanë që para nesh u pajisën me besim dhe mos lejo në zemrat tona farë urrejtjeje ndaj atyre që besuan. Zoti ynë Ti je i butë, mëshirues!” [El-Hashr:10]

vija 2

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

Rabena ‘alejke tevekelna ve ilejke enebna ve ilejkel-mesir.

“Zoti ynë, vetëm Ty të jemi mbështetur, vetëm nga Ti jemi të kthyer dhe vetëm te Ti është e ardhmja!” [El-Mumtehine:4]

vija 2

رَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Rabena le texh’alna fitneten lil-ledhine keferu vegfirlena rabena inneke entel’azizul-hakim.

“Zoti ynë, mos na bën sprovë në duar të atyre që nuk besuan dhe falna, Zoti ynë, Ti je Ngadhënjyesi, i Urti.” [El-Mumtehine:5]

vija 2

رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Rabena etmim lena nurane vegfirlena inneke ‘ale kuli shejin kadir.

“Zoti ynë, vazhdona dritën tonë, falna neve. Vërtet, Ti je i plotfuqishëm për çdo send.” [Et-Tahrim:8]

vija 2

رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنْ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

Rabi ibni li ‘indeke bejten fil-xheneh ve nexhxhini min fir’aune ve ‘amelihi ve nexhxhini minel-kavmidh-dhalimin.

“Zoti im, më bën një vend pranë mëshirës Sate në Xhenet dhe më shpëto prej Faraonit e brutalitetit të tij dhe më shpëto prej popullit mizor!” [Et-Tahrim:11]

vija 2

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلا تَزِدْ الظَّالِمِينَ إِلاَّ تَبَاراً

Rabi gfirli ve livalideje ve limen dehale bejtije mu’minen ve lil-mu’minine vel-mu’minet ve le tezididh-dhalimine il-la tebera.

“Zoti im, më fal mua dhe prindërit e mi, dhe ata që hynë në shtëpinë time, duke qenë besimtarë, edhe besimtarët e besimtaret, ndërsa pabesimtarëve mos u shto tjetër, veçse dëshpërim!” [Nuh:28]

Lutje nga Sunneti
اللّهمَّ إنّي ظلمْت نَفْسيِ ظلمًا كثيرًا ولا يغْفِرُ الذّ نوبَ إﻻ أنتَ فاغْفِرْ لي مِن عِندِ كَ مَغْفرَ ةً إنَّكَ أنتَ الغَفُورُ الرَّحيم.

Allahume inni dhalemtu nefsi dhulmen kethiran ve le jegfirudh-dhunube il-la ente fegfirli min ‘indike megfiraten verhamni inneke entel-gafurur-rahim.

(O Allahu im, i kam bërë vetes shumë dëm, kurse nuk i fal mëkatet askush tjetër përveç Teje, andaj të lutem më fal mua me faljen Tënde dhe më mëshiro. Vërtet, Ti je Falës dhe i Mëshirshëm.)

vij

لا إله إلا ّ الله ُوحدهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ المُلْكُ وَ لَهُ الحَمْدُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَئٍ قَدِيرٌ لاَ إلَهَ إلآَّ الله وَحْدَه أنْجَزَ وَعْدَهُ وَ نَصَرَ عَبْدَهُ وَ هَزَمَ الأحْزَابُ وَحْدَهُ.

Le ilahe il-lAllahu vahdeh la sherike leh, lehul-mulku ve lehul hamdu ve huve ala kul-li shejin kadir. La ilahe il-lAllahu vahdeh enxheze ve’adeh, ve nesara abdeh, ve hezemel-ehzebu vahdeh.

(S’ka të adhuruar tjetër përveç Allahut Një dhe i Pashoq, Atij i takon sundimi dhe lavdërimi, Ai është i Plotfuqishëm mbi çdo send; e përmbushi premtimin e Tij, e ndihmoi robin e Tij dhe Vetë i mposhti grupacionet (pa ndihmën e askujt)).

vij

اللهُمَّ إنِّي أعُوذ بِكَ مِن عَذابِ القَبْرِ و أعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ وَ أعُوذ بِكَ مِن فِتْنَةِ المَحْيا وَ المَمَات. اللهُمَّ إنِّي أعُوذ بِكَ مِنَ المَأثَمِ وَ المَغْرَمِ.

Allahumme inni e’udhu bike min ‘adhabil kabr, ve e’udhu bike min fitnetil-Mesihid-dexhxhal, ve e’udhu bike min fitnetil-mahja vel-memat. Allahumme inni e’udhi bike minel-me’themi vel-megrem.

(O Zoti im, kërkoj mbrojtjen Tënde prej dënimit në varr, nga fitneja e Dexhallit dhe nga fitneja e jetës dhe e vdekjes.O Zoti im, kërkoj mbrojtjen Tënde nga mëkatet dhe borxhet (ndaj njerëzve)).

vij

اللهم إنّي أعوذبك مِن الكسل و الهَرَمِ و المأثَمِ و المَغْرَمِ و مِن فِتْنَةِ النّارِ و عَذَابِ النّارِ و مِن شَرِّ فِتْنَةِ الغِنَى و أعُوذُ بِكَ مِنَ الفَقْرِ و أعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ.

Allahumme inni e’udhu bike minel-keseli vel-herami vel-me’themi vel-megrem, ve minel-kabri ve ‘adhabil-kabr, ve min fitnetin-nar ve ‘adhabin-nar, ve min sherri ftinetil-gina, ve e’udhu bike minelfekri, ve e’udhu bike min fitnetil-mesihid-dexhxhal.

(O Zoti im, kërkoj mbrojtjen Tënde nga përtacija pleqëria, nga mëkatet dhe nga borxhet, nga varri dhe dënimi i varrit, nga fitneja e zjarrit dhe dënimi i zjarrit, nga sherri i fitnes së pasurisë, dhe kërkoj mbrojtjen Tënde nga varfëria, dhe kërkoj mbrojtjen Tënde nga fitneja e Dexhallit).

vij

اللهُمَّ اغْسِلْ عَنِّي خَطَايَايَا بمَاءِ الثَّلجِ و البَرَدِ و نضقِّ قَلْبي مِن الخَطَا يَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ و بَاعدْ بَيْني و بضيْن خَطضايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ و المَغْرِبِ.

Allahumme igsil ‘anni hatajeje bil-mei veth-thelxhi vel-berad, ve nekki kalbi minel-hataje kema nekajte thevbel-ebjeda mined-denes, ve baid bejni ve bejne hatajeje kema bead-te bejnel-meshriki vel-megrib.

(O Zoti im, më pastro mua nga mëkatet me ujë bore dhe akulli, ma pastro zemrën prej mëkateve ashtu siç e pastron rrobën e bardhë nga njollat, dhe më largo mua nga mëkatet e mia, ashtu sikur e ke larguar lindjen prej perëndimit).

vij

اللهُمَّ إنِّي أسْلَمْتُ نَفْسِي إلَيْكَ وَ وَجَّهْتُ وَجْهِي إلَيْكَ وَ فَوَضْتُ أمْرِي إلَيْكَ وَ ألْجَأتُ ظَهْرِي إلَيْكَ رغْبَةً وَ رَهْبَةً إلَيْكَ لا مَلْجَأ وَلا مَنْجَا مِنْكَ إلاَّ إلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذي أنْزَلْتَ وَ بِنَبِيِّكَ الَّذي أرْسَلْتَ.

Allahumme inni eslemtu nefsi ilejke ve fevvedtu emri ilejke ve vexhxhehtu vexhhi ilejke, ve elxhe’tu dhahri ilejke, ragbeten ve rahbeten ilejke la melxhe’e ve la menxha minke ila ilejke, amentu bi kitabik el-ledhi enzelte ve bi nebijjikel-ledhi erselte.

(O Zoti im, unë ta dorëzova Ty shpirtin tim, Ty ta kam dorëzuar çështjen time dhe fytyrën time e ktheva kah Ti. Tek Ti strehova shpinën time. S’ka shpëtim dhe as strehim përveç te Ti; (unë) Kam besuar në librin Tënd, të cilin e ke zbritur (Kuranin) dhe kam besuar në lajmëtarin të cilin e dërgove (Pejgamberin sal-lAllahu alejhi ve sel-lem)).

vij

اللهُمَّ باسْمِكَ أمُوتُ وَ أحْيَا.

Allahumme bismike emutu ve ehja.

(O Zoti im, me emrin Tënd vdes dhe jetoj).

vij

الحَمْدُ لله الَّذي أحْيَانَا بَعْدَ مَا أمَاتَنَا وَ إلَيْهِ النُّشُورُ.

El-lhamdu lil-lahil-ledhi ahjana ba’de me emetena ve ilejhin-nushur.

(Falënderimi i qoftë Allahut, i Cili na ringjalli pasi që na bëri të vdekur dhe te Ai është tubimi).

vij

اللهُمَّ اجْعَلْ في قَلْبي نُورًا وَ في بَصَري نُورًا وَ في سَمْعِي نُورًا وَ عَنْ يَميني نُورًا وَ عَن يَسَاري نُورًا وَ فَوْقي نُورًا وَ تَحْتي نُورًا وَ أمَامي نُورًا وَ خَلْفي نُورًا وَاجْعَلْ في نَفْسي نُورًا وَ أعْظِمْ لي نُورًا وَ عَظِّمْ لي نُورًاوَ اجْعَلْ لي نُورًا وَ اجْعَلْني نُورًا اللهُمَّ أعْطِني نُورًا وَاجْعَلْ في عَصَبي نُورًا وَ في لَحْمي نُورًا وَ في دمي نُورًا وَ في شَعْري نُورًا وَ في بَشَري نُورًا.

Allahumme-xh’al fi kalbi nuran, ve fi liseni nuran, ve fi sem’i nuran, ve fi besari nuran, ve min fevki nuran, ve min tahti nuran, ve an jemini nuran, ve an shimeli nuran, ve min ememi nuran, ve min halfi nuran, ve-xh’al fi nefsi nuran, ve ‘adhim li nuran, ve ‘adhim li nuran, ve-xh’al-li nuran, ve-xh’alni nuran, Allahumme e’atini nuran, ve-xh’al fi asabi nuran, ve fi lehmi nuran, ve fi demi nuran ve fi she’ari nuran ve fi besheri nuran.

(O Zoti im, më jep dritë në zemrën time, në gjuhën time, në të dëgjuarit tim, në të pamurit tim, më bëj dritë përmbi mua edhe ndër mua, nga ana ime e djathtë dhe nga ana ime e majtë, para dhe prapa, më bëj dritë në vetën time, ma madhështo mua dritën dhe ma zmadho mua dritën, më jep mua dritë dhe më ndriço mua. O Zoti im, më jep mua dritë, m’i ndriço venat e mia, ma ndriço mishin tim, gjakun tim, m’i ndriço flokët dhe lëkurën time).

vij

اللهُم لَكَ الحَمْدُ أنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَ مَن فِهِينَّ وَ لَكَ الحَمْدُ أنْتَ قَيِّمُ السَّمَاواتِ وَالأرْضِ وَ مَن فِهينَّ وَ لَكَ الحَمْدُ أنْتَ الحَقُّ وَوَعْدُكَ حَقٌّ وَ قَوْلُكَ حَقٌّ وَ لِقَاؤكَ حَقٌّ وَ الجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ وَ النَّبِيُّونَ حَقٌّ وَ مُحَمَدٌ حَقٌّ. اللهُمَّ لَكَ أسْلَمْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَلْتُ وَ بِكَ آمَنْتُ وَ إلَيْكَ أنَبْتُ وَ بِكَ خَاصَمْتُ و إلَيْكَ حاكمْتُ فَاغْفِرْلي مَا قَدَّمْتُ وَ مَا أخَّرْتُ وَ مَا أسْرَرْتُ وَ مَا أعْلَنْتُ أنْتَ المُقَدِّمُ وَ أنْتَ المُأخَّرُ لاَ إلهَ إلاَّأنْتَ.

Allahumme lekel-hamdu ente nurus-semeveti vel-erdi, ve men fihinne, ve lekel-hamdu ente kajimus-semeveti vel-erdi ve men fihinne, ve lekel-hamdu entel-haku ve ve’aduke hakun, ve kavluke hakun, ve likauke hakun, vel-xhennetu hakun, ven-naru hakun, ven-nebijjune hakun, ve Muhamedun hakun ve se’atu hakun. Allahumme leke eslemtu ve alejke tevekeltu, ve bike amentu, ve ilejke enebtu, ve bike hasamtu, ve ilejke hakemtu, fagfirli ma kademtu ve ma ehartu, ve ma esrertu, ve ma ‘alentu, ente el-Mukadimu ve ente el-Muahiru la ilahe ila ente, ente ilahi la ilahe il-la ente.

(O Zoti im, Ty të takon falënderimi, Ti je Nuri (Drita) i qiejve dhe i tokës dhe i asaj çka në to, Ty të takon falënderimi; Ti je ngritës i qiejve dhe i tokës dhe asaj çka në to, Ty të takon falënderimi; Ti je Zot i qiejve dhe i tokës dhe asaj çka në to, Ty të takon falënderimi; i Yti është Sundimi i qiejve dhe i tokës dhe i asaj çka në to, Ty të takon falënderimi; Ti je Sundues i qiejve dhe i tokës, Ty të takon falënderimi, Ti je i vërtetë dhe premtimi Yt është i vërtetë, fjala Jote është e vërtetë, takimi Yt është i vërtetë, Xheneti është i vërtetë, Xhehenemi është i vërtetë, Pejgamberët janë të vërtetë, Muhamedi është i vërtetë, Kijameti është i vërtetë. O Zoti im, Ty të jam nënshtruar dhë në Ty jam mbështetur, Ty të kam besuar dhe Ty të drejtohem, për Ty hasmohem dhe te Ti kthehem për gjykim, m’i fal mëkatet e mia të mëparshme dhe të tanishmet, ato që i kam bërë fshehurazi dhe haptazi. Ti je i Pari dhe Ti je i Fundit, s’ka të adhuruar tjetër përveç Teje, Ti je Zoti im, s’ka Zot tjetër përveç Teje).

vij

لاَ إلَهَ إلاَّ الله وَحْدَه لاَ شَريكَ لَه المُلْكُ وَ لَه الحَمْدُ وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَئٍ قَديرٌ. اللهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أعْطَيْتَ وَ لاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَ لاَ يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ.

La ilahe il-lallahu vahdehu la sherike leh, lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ‘ale kuli shej’in kadir. Allahumme la mani’a lime e’atajt ve la mu’atije lime mene’at ve la jenfe’u dhel-xheddi minkel-xheddu.

(S’ka të adhuruar tjetër përveç Allahut Një dhe i pashoq. Atij i takon sundimi dhe Lavdërimi, dhe Ai është i Plotfuqishëm mbi çdo send. O Zoti im, nuk ka kush e ndalon atë që Ti e ke dhënë dhe s’ka kush e jep atë që Ti e ke ndaluar; (te Ti) nuk ka vlerë dobia e askujt, ngase çdo dobi vjen prej Teje).

vij

لاَ إلَهَ إلاَّ الله العَظيمُ الحَليمُ لاَ إلَهَ إلاَّ الله رَبُّ العَرْشِ العَظيمُ لاَ إلَهَ إلاَّ الله رَبُّ السَّمَاواتِ وَ رَبُّ الأرْضِ وَ رَبُّ العَرْشِ الكَريمُ.

La ilahe il-lallahul-‘Adhimul-Halim, la ilahe il-lallahu Rabbul-‘Arshil-‘Adhim, la ilahe il-lAllahu Rabbus-semevati ve Rabbul-erdi ve Rabbul-‘Arshil-Kerim.

(S’ka të adhuruar tjetër përveç Allahut të Madhëruar e të Urtë. S’ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, Zotit të Arshit të Lartësuar. S’ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, Zotit të qiejve dhe të tokës dhe Zotit të Arshit Fisnik).

vij

اللهُمَّ أحْيني مَا كَانَتِ الحَياةُ خَيْرًا لي وَ تَوفَني إذا كانَتِ الوَفَاةُ خَيْرًا لي.

Allahumme ehjini me kenet el-hajetu hajran li ve tevefeni me kenet el-vefetu hajran li.

(O Zoti im, ma zgjat jetën nëse është jeta ime më e mirë për mua, dhe më bëj të vdes nëse është vdekja më e mirë për mua).

vij

اللهُمَّ إنِّي أعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ وَ الحُزْنِ وَ العَجْزِ وَ الكَسَلِ وَ البُخْلِ وَ الجُبْنِ وَ ضَلَعَ الدَّيْنِ وَ غَلَبَةِ الرِّجَالِ.

Allahumme inni e’udhu bike minel-hemmi vel-huzni, vel-‘axhzi vel-keseli, vel-buhli vel-xhubni, ve dale’id-dejni ve galebetir-rixhal.

(O Zoti im, kërkoj mbrojtjen Tënde nga brengat dhe dëshprimi, nga paaftësia dhe dembelia, nga koprracia dhe frika, si dhe nga zhytja në borxhe dhe mundjet e njerëzve).

vij

اللهُمَّ إنِّي أعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ وَ الكَسَلِ وَ الجُبْنِ وَ الهَرَمِ وَ أعُوذُ بِكَ مِن عَذابِ القَبْرِ وَ أعُوذ بِكَ مِن فِتْنَةِ المَحْيَا وَ المَمَاتِ.

Allahumme inni e’udhu bike minel’axhzi vel-keseli vel-xhubni vel-herami, ve e’udhu bike min ‘adhabil-kabr ve e’udhu bike min fitnetil-mahja vel-memat.

(O Zoti im, kërkoj mbrojtjen Tënde nga paaftësia dhe dembelia, nga frika dhe pleqëria, kërkoj mbrojtjen Tënde nga dënimi i varrit dhe kërkoj mbrojtjen Tënde nga fitneja e jetës dhe e vdekjes).

vij

لاَ إلَهَ إلاَّ الله وَحْدَه لاَ شَريكَ لَه المُلْكُ وَ لَه الحَمْدُ وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَئٍ قَديرٌ.

La ilahe il-lallahu vahdehu la sherike leh, lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ‘ale kuli shej’in kadir.

(S’ka të adhuruar tjetër përveç Allahut Një dhe i pashoq. Atij i takon sundimi dhe Lavdërimi, dhe Ai është i Plotfuqishëm mbi çdo send).

vij

رَبِّ اغْفِرْلي خَطِيئتي وَ جَهْلي وَ إسْرَافي في أمْري كُلِهِ وَ مَا أنْتَ أعْلمُ بِهِ مِنِّي. اللهُمَّ اغْفِرْلي خَطَاياي وَ عَمْدي وَ جَهْلي وَ هَزْلي وَ كُلُ ذلِكَ عِنْدِي. اللهُمَّ اغْفِرْلي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أخَرْتُ وَ مَا أسْرَرْتُ وَ مَا أعْلَنْتُ أنْتَ المُقَدِّمُ وَ أنْتَ المُأخَرُ وَ أنْتَ عَلى كُلَّ شَئٍ قَديرٌ.

Rabbi gfirli hatieti ve xhehli ve israfi fi emri kulihi, ve ma ente e’alemu bihi minni. Allahumme gfirli hatajeje ve amdi ve xhehli ve hezli ve kulu dhelike ‘indi. Allahumme gfirli ma kademtu ve ma ehartu ve ma esrartu ve ma e’alentu, entel-mukadimu ve entel-muehir ve ente ‘ale kuli shej’in kadir.

(O Zot më fal mua mëkatin dhe paditurin time, teprimin në të gjitha çështjet e mia, se Ti me të vërtetë je më i dijshëm se unë. O Zoti im, mi fal mëkatet e mia të mëparshme dhe të tanishmet, ato që i kam bërë fshehurazi dhe haptazi. Ti je i Pari dhe Ti je i Fundit, s’ka të adhuruar tjetër përveç Teje, Ti je Zoti im, s’ka Zot tjetër përveç Teje).

vij

اللهُمَّ صَلَّ عَلى مُحَمَدٍ وَ عَلى آلِ مُحَمَدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلى إبْرَهِيمَ وَ عَلى آلِ إبْرَهِيمَ إنَّكَ حَميدٌ مَجيدٌ. اللهُمَّ بَارِك عَلى مُحَمَدٍ وَ عَلى آل مُحَمَدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلى إبْرَهِيمَ وَ عَلى آل إبْرَهيمَ إنَّكَ حَميدٌ مَجيدٌ.

Allahumme sal-li ‘ala Muhamedin ve ‘ala ali Muhamed , kema sal-lejte ‘ale Ibrahime ve ‘ala ali Ibrahi inneke Hamidun Mexhid, Allahumme barik ‘ala Muhamedin ve ‘ala ali Muhamed kema barekte ‘ala Ibrahime ve ‘ala ali Ibrahim inneke Hamidun Mexhid.

(O Zot ke mëshirë ndaj Muhamedit dhe familjes së tij, siç pate mëshirë ndaj Ibrahimit dhe familjes së tij, se vërtetë Ti je i Lavdëruar dhe i Madhëruar. O Zot bekoje Muhamedin dhe familjen e tij, siç e bekove Ibrahimin dhe familjen e tij, se vërtetë Ti je i Lardëruar dhe i Madhëruar).

vij

اللهُمَّ اغْفِرْلي ذَنْبي وَوَسِعَ لي في داري وَ بَارِكْ لي في رِزْقي.

Allahumme gfirli dhenbi ve vesi’a li fi deri ve barik li fi rizki.

(O Zot, mi fal mëkatet, më zgjero në shtëpi, dhe më jep bereqet në furnizim).

vij

اللهُمَّ إنَّكَ خَلَقْتَ نَفْسي وَ أنْتَ تَوَفَاهَا لَكَ مَمَاتُهَا وَ مَحْيَاهَا إنْ أحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا وَ إنْ أمَتَّهَا فَاغْفِرْلَهَا. اللهُمَّ إنِّي أسْألُكَ العَافِيَةَ.

Allahumme inneke halekte nefsi ve ente tevefaha, leke mematuha, ve mahjaha, in ahjejteha fahfedh-ha ve in emetteha fagfir leha. Allahumme inni es’elukel-‘afijete.

(O Zoti im, Ti krijove shpirtin tim dhe Ti më bën të vdes. Në dorën Tënde është jeta dhe vdekja ime. Nëse më jep jetë, më mbroj, e nëse më bën të vdes, m’i fal mëkatet. O Zoti im, të lutem të më shpëtosh).

vij

اللهُمَّ إنِّي أسْألُكَ مِنَ الخَيْرِ كُلِهِ عَاجِلِه وَ آجِلِه مَا عَلِمْتُ مِنْه وَ مَا لَمْ أعْلَمْ وَ أعُوذ بِكَ مِنَ الشَرِّ كُلِه عَاجِلِهِ وَ آجِلِه مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَ مَا لَمْ أعْلَمْ.

Allahumme inni eseluke minel-hajri kulihi ‘axhilihi ve exhilih me ‘alimtu ve me lem e’alem ve e’udhu bike mine sherri kulihi ‘axhilihi ve exhilih me ‘alimtu minhu ve me lem e’alem.

(O Zot, kërkoj çdo të mirë prej Teje, për kohën e tashme dhe të ardhmen, atë që e kam ditur dhe që nuk kam ditur, dhe kërkoj mbrojtje nga çdo sherr, për kohën e tashme dhe të ardhmen, atë që e kam ditur dhe që nuk e kam ditur).

vij

اللهُمَّ إنِّي أسْألُكَ مِنَ الخَيْرمَا سَألَكَ بِهِ عَبْدُكَ وَ نَبِيُّكَ وَ أعُوذ بِكَ مِنَ الشَّرِّ مَا عَاذَ بِهِ عِبْدُكَ وَ نَبِيُّكَ.

Allahumme innni eseluke minel hajri me se’eleke bihi ‘abduke ve nebijuke, ve e’udhu bike mine sherri me ‘adhe bihi ‘abduke ve nebijuke.

(O Zot unë të kërkoj hajr, atë që të ka kërkuar robi dhe i dërguari Yt, kërkoj mbrojtje nga sherri, prej të cilit ka kërkuar mbrojte robi dhe i dërguari Yt).

vij

اللهُمَّ إنِّي أسْألُكَ الجَنَّةَ وَ مَا قَرَّبَ إلَيْهَا مِن قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ, وَ أعُوذ بِكَ مِنَ النَّارِ وَ مَا قَرَّبَ إلَيْهَا مِن قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ وَ أسْألُكَ أنْ تَجْعَلَ كُلَ قَضَاءٍ قَضَيْتَه لي خَيْرًا.

Allahumme inni eselukel-xhenete ve me karabe ilejhe min kavlin ev ‘amel, ve e’udhu bike minen-nari ve me karabe ilejhe min kavlin ev ‘amel, ve eseluke en texh’ale kule kadain kadajtehu li hajran.

(O Zot, unë kërkoj prej Teje Xhenetin dhe çdo gjë që të afron tek ai prej fjalëve dhe veprave dhe kërkoj mbrojtje prej zjarrit dhe çdo gjë që të afron tek ai prej fjalëve dhe veprave, dhe të lus që çdo caktim që e ke caktuar për mua të jetë hajr).

vij

اللهُمَّ إنِّي أعُوذُ بِرِضَاكَ مِن سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِن عُقُوبَتِكَ وَ أعُوذ بِكَ مِنْكَ لاَ أحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أنْتَ كَمَا أثْنَيْتَ عَلى نَفْسِكَ.

Allahumme inni e’udhu bi ridake min sehatik ve bi mu’afatike min ‘ukubetik, ve e’udhu bike minke la uhsi thenaen alejke ente kema ethnejte ‘ale nefsike.

(O Zoti im, të lutem me anë të kënaqësisë Sate të më mbrosh nga hidhërimi Yt, dhe me faljen Tënde nga dënimi Yt. Kërkoj mbrojtjen Tënde nga Ti, unë nuk mund të të madhëroj ashtu siç e meriton Ti, Ti je i Madhëruar ashtu siç e ke përshkruar Veten).

vij

اللهُمَّ إنِّي أعُوذُ بِكَ مِنَ الكَسَلِ وَ الهَرَمِ وَ المَأثَمِ وَ المَغْرَمِ وَ مِن القَبْرِ وَ عَذابِ القَبْرِ, وَ مِن فِتْنَة النَّارِ وَ عَذابِ النَّارِ, وَ مِن شَرِّ فِتْنَةِ الغِنى, وَ أعُوذ بِكَ مِنَ الفَقْرِ, وَ أعُوذ بِكَ مِنَ الفِتْنَة المَسيحِ الدَّجَال. اللهُمَّ اغْسِلْ عَنِّي خَطَايايَ بالمَاءِ وَ الثَّلْجِ وَ البَرَدِ, وَ نَقِّ قَلبي مِنَ الخَطَايا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبَ الأبْيَض مِنَ الدَّنَسِ وَ بَاعِدْ بَيْني وَ بَيْنَ خَطَاياي كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَ المَغْرِبِ.

Allahumme inni e’udhu bike minel-keseli vel-herami vel-me’themi vel-megrem, ve minel-kabri ve ‘adhabil-kabr, ve min fitnetin-nar ve ‘adhabin-nar, ve min sherri ftinetil-gina, ve e’udhu bike minelfekri, ve e’udhu bike min fitnetil-mesihid-dexhxhal. Allahumme gsil ‘anni hatajeje bil-mei veth-thelxhi vel-berad, ve nekki kalbi minel-hataje kema nekajte thevbel-ebjeda mined-denes, ve baid bejni ve bejne hatajeje kema bead-te bejnel-meshriki vel-megrib.

(O Zoti im, kërkoj mbrojtjen Tënde nga përtacija dhe mosha, nga mëkatet dhe nga borxhet, nga varri dhe dënimi i varrit, nga fitneja e zjarrit dhe dënimi i zjarrit, nga sherri i fitnes së pasurisë, kërkoj mbrojtjen Tënde nga varfëria, kërkoj mbrojtjen Tënde nga fitneja e Dexhallit. O Zoti im, më pastro mua nga mëkatet me ujë bore dhe akulli, dhe ma pastro zemrën prej mëkateve ashtu siç e pastron rrobën e bardhë nga njollat, dhe më largo mua nga mëkatet e mia, ashtu sikur e ke larguar lindjen prej perëndimit).

vij

اللهُمَّ إنِّي أعُوذُ بِكَ مِنَ شَّرِّ سَمْعِي وَ مِن شَّرِّ بَصَرَي وَ مِن شَّرِّ لِسَانِي وَ مِن شَّرِّ قَلْبِي وَ مِن شَّرِّ مَنِيَّتِي.

Allahumme inni e’udhu bike min sherri sem’i ve min sherri besari ve min sherri liseni ve min sherri kalbi ve min sherri menijjeti.

(O Zot, kërkoj mbrojtje nga sherri i dëgjimit, shikimit, gjuhës, zemrës dhe prej vdekjes në sherr.)

vij

اللهُمَّ إنِّي أعُوذُ بِكَ مِنَ شَّرِّ مَا عَمِلْتُ وَ مِن شَرِّ مَا لَمْ أعْمَلْ.

Allahumme inni e’udhu bike min sherri me ‘amiltu ve min sherri me lem e’amel.

(O Zot, unë kërkoj mbrojtje nga sherri që kam vepruar dhe sherri që nuk e kam bërë).

vij

اللهُمَّ إنِّي أعُوذُ بِكَ مِنَ عَذابِ القَبْرِ, وَ أعُوذ بِكَ مِن عَذابِ النَّارِ, وَ أعُوذ بِكَ مِن فِتْنَةِ المَحْيَا وَ المَمَات وَ أعُوذ بِكَ مِنَ الفِتْنَة المَسيحِ الدَّجَال.

Allahumme inni e’udhu bike min ‘adhabil-kabr, ve e’udhu bike min ‘adhabin-nar, ve e’udhu bike min fitnetil-mahja vel-memat, ve e’udhu bike min fitnetil-mesihid-dexhal.

(O Zoti im, kërkoj mbrojtjen Tënde prej dënimit në varr dhe prej dënimit të Xhehenemit, si dhe kërkoj mbrojtjen Tënde nga fitneja e jetës dhe e vdekjes dhe nga fitneja e Dexhallit).

vij

اللهُمَّ إنِّي أعُوذُ بِكَ مِنَ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَ عَمَلٍ لاَ يُرْفَعُ وَ دُعَاءٍ لاَ يُسْمَعُ.

Allahumme inni e’udhu bike min ‘ilmin le jenfe’a ve ‘amelin le jurfe’a ve du’ain le jusme’a.

(O Zot, kërkoj mbrojtjen Tënde nga dituria që s’ka dobi, nga vepra që nuk ngritet (nuk pranohet) dhe lutjes që nuk dëgjohet).

vij

اللهُمَّ إنِّي أعُوذُ بِكَ مِنَ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَ غَلَبَةِ العَدُوِّ وَ شَمَاتَةِ الأعْدَاءِ.

Allahumme inni e’udhu bike min galebetid-dejni ve galebetil-‘aduvi ve shemetetil-e’adei.

(O Zot kërkoj mbrojtje nga Ti prej borxheve, mundja e armikut dhe kryelartësia e armiqve).

vij

اللهُمَّ إنِّي أعُوذُ بِكَ وَ مِن قَلْبٍ لاَ يَخْشعُ وَمِن دُعَاءٍ لاَ يُسْمَعُ وَ مِن نَفْسٍ لاَ تُشْبَعُ و مِنَ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَ أعُوذ بِكَ مِن هَؤلاء الأرْبَعِ.

Allahumme inni e’udhu bike min ‘ilmin le jenfe’a ve min kalbin le jehshe’a ve min nefsin le teshbe’a ve min de’avetin le justexhebu leha, ve e’udhu bike min heuleil-erbe’a.

(O Zot, kërkoj mbrojtjen Tënde nga dituria që s’ka dobi, zemrës që nuk frikësohet, prej shpirtit që nuk ngopet, prej lutjes që nuk përgjigjet, dhe kërkoj mbrojtje nga këto të katërta).

vij

اللهُمَّ إنِّي أعُوذُ بِكَ مِنَ مُنْكَرَاتِ الأخْلاقِ و الأعْمَالِ وَ الأهْوَاء وَالأدْوَاءِ.

Allahumme inni e’udhu bike min munkeratil-ehleki vel-e’ameli vel-ehvei vel-edvei.

(O Zot, kërkoj mbrojtjen Tënde nga sjellja e keqe, nga vepra e keqe, epsheve dhe sëmundjeve të këqija).

vij

اللهُمَّ إنِّي أعُوذُ بِكَ مِنَ يَوْمِ السُوءِ وَ مِن لَيْلَةِ السُوءِ وَ مِن سَاعَةِ السُوءِ وَ مِن صَاحِبِ السُوءِ وَ مِن جَارِ السُوءِ في دَارِ المُقَامَةِ.

Allahumme inni e’udhu bike min jevmi suu’i ve min lejleti suu’i ve min se’ati suu’i, ve min sahibi suu’i, ve min xheri suu’i, fi deril-mukameh.

(O Zot kërkoj mbrojtjen Tënde nga dita e keqe, dhe nga nata e keqe, nga ora e keqe, nga shoku i keq, nga fqiu i keq, në Ditën e Kijametit).

vij

اللهُمَّ رَبَّ جِبْرِيل وَ مِيكَائِيلَ وَ إسْرَافِيلَ وَ مُحَمَدٍ (صَلى الله عَلَيْه وَ سَلَم) نَعُوذ بِكَ مِنَ النَّارِ.

Allahumme rabbe xhibril ve mikail ve israfil ve Muhamedin (sal-Allahu alejhi ve selem) ne’udhu bike minen-ner.

(O Allah, Zoti i Xhibrilit, Mikailit, Israfilit dhe Muhamedit sal-lallahu alejhi ve sel-lem, kërkoj mbrojtje nga Ti prej zjarrit).

vij

اللهُمَّ رَبَّ جِبْرِيل وَ مِيكَائِيلَ وَرَبَّ إسْرَافِيلَ أعُوذ بِكَ مِن حَرِّ النَّارِ وَ مِن عَذَابِ القَبْرِ

Allahumme rabbe xhibril ve mikail ve rabbe israfil e’udhu bike mine harri nar, ve min ‘adhebil-kabr.

(O Allah, Zoti i Xhibrilit, Mikailit, Zoti i Israfilit, kërkoj mbrojtje nga nxehtësia e zjarrit dhe dënimi i varrit).

vij

اللهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِي فَحَسِّنْ خُلُقِي.

Allahumme kema hasente halki fehasin huluki.

(O Zot, sikurse e ke zbukuruar pamjen time, ma zbukuro sjelljen time).

vij

اللهُمَّ لَكَ أسْلَمْتُ وَ بِكَ آمَنْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَلْتُ وَ إلَيْكَ أنَبْتُ وَ بِكَ خَاصَمْتُ. اللهُمَّ إنِّ أعُوذ بِعِزَّتِكَ لاَ إلَهَ إلاَّ أنْتَ أنْ تُضِلَّنِي أنْتَ الحَيُّ الَّذِي لاَ يَمُوتُ وَ الجِنُّ وَ الإنْسُ يَمُوتُونَ.

Allahumme leke eslemtu ve bike ementu ve ‘alejke tevekeltu, ve ilejke enebtu ve bike hasamtu. Allahumme inni e’udhu bi’izetike la ilahe il-la ente, en tudileni entel-haju el-ledhi la jemut, vel-xhinnu vel-insu jemutun.

(O Zot, Ty të jam nënshtruar, Ty të kam besuar, në Ty jam mbështetur Ty të drejtohem, për Ty hasmohem, O Allah unë kërkoj mbrojtje nga Krenaria Jote, s’ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, prej devijimit, Ti je i Gjalli i Cili nuk vdes, ndërsa xhinët dhe njerëzit vdesin).

vij

اللهُمَّ آتِنَا في الدُّنْيا حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ.

Allahumme atina fid-dunja haseneten ve kina ‘adhaben-nar.

(O Zot na jep të mira në këtë botë dhe na ruaj prej dënimit të zjarrit).

vij

اللهُمَّ أصْلِحْ لي ديني الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أمْرِي وَ أصْلِحْ لي دُنْيَايَ الَّتي فِهَا مَعَاشِ وَ أصْلِحْ لي آخِرَتِي الَّتي فِهَا مَعَادِي وَاجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لي في كُلِّ خَيْرِ وَ اجْعَلِ المَوْتَ رَاحَةً لي مِن كُل ِشَرِّ.

Allahumme eslih li dini el-ledhi huve ‘ismetu emri, ve eslih li dunjaje el-leti fihe me’ashi ve eslih li ahireti el-leti fihe me’adi vexh’al el-hajete zijadeten li fi kuli hajrin vexh’al el-mevte rahaten li min kuli sherrin.

(O Zot ma përmirso fenë time, e cila është strehimi i çështjes time, ma përmirëso këtë dunja në të cilën jetoj, ma përmirëso ahiretin në të cilën është kthimi im, dhe ma shto jetën në çdo të mirë dhe më bëj vdekjen të rehatshme nga çdo e keqe).

vij

اللهُمَّ إنِّ أسْألُكَ الهُدَى وَ التُّقَى وَ العَفَافَ وَ الغِنَى.

Allahumme inni eseluke el-huda vet-tuka vel-‘afefe vel-gina.

(O Zot, unë të kërkoj Ty udhëzim, devotshmëri, falje dhe pasuri)

vij

يَا مُقَلِبَ القُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ.

Ja mukalibel-kulub thebit kalbi ‘ale dinike.

(O Rotullues i zemarve ma përforco zemrën time në fenë Tënde).

vij

اللهُمَّ إنِّي أعُوذُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ وَ أعُوذُ بِكَ مِنَ البُحْلِ وَ أعُوذ بِكَ مِن أن أرَدَّ إلى أرْذَلِ العُمُرِ وَ أعُوذ بِكَ مِن فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَ عَذَابِ القَبْرِ.

Allahumme inni e’udhu bike minel-xhubni, ve e’udhu bike minel-buhl, ve e’udhu bike min en urade ila erdhelil-‘umuri, ve e’udhu bike minel-fitnetil dunja ve ‘adhebil-kabr.

(O Zot kërkoj mbrojtjen Tënde nga ligështia dhe koprracia, kërkoj mbrojtjen Tënde nga matufosja, kërkoj mbrojtjen Tënde nga fitneja e kësaj bote dhe dënimi i varrit).

vij

اللهُمَّ رَبِّ السَّمَاواتِ السَّبْعِ وَ رَبَّالأرْضِ وَ رَبَّ العَرْشِ العَظِيم, رَبَّنَا وَ رَبَّ كُلِّ شَئٍ, فَالِقَالحَبِّ وَ النَّوَى وَ مُنْزِلَ التَّوْرَةِ وَ الإنْجِيل وَ الفُرْقَان, وَ أعُوذ بِكَ مِن شَرِّ كُلِّ شَئٍ أنْتَ آخِذٌ بنَا صِيَتِهِ الهُمَّ أنْتَ الأوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَئٌ وَ أنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعَدَكَ شَئٌ وَ أنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَئٌ وَ أنْتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَئٌ اقْضِ عَنَّا الدَّينَ وَ أغْنِنَا مِن الفَقْرِ.

Allahumme rabbis-semavati seb’i ve rabil-erdi ve rabbel-‘arshil-‘adhim, rabbene ve rabbe kuli shejin felikul-habbi ven-neva, munzilet-tevrati vel-inxhil, vel-furkan, e’udhu bike min sherri kul-li shejin, ente ahidhun bi nasijetihi, Allahumme entel-evvelu felejse kableke shejun, ve entel-ahiru felejse be’adeke shejun, ve entedh-dhahiru felejse fevkake shejun, ve entel-batinu felejse duneke shejun, ikdi ‘anne ed-dejne ve agnina minel-fakr.

(O Allahu im, Zot i të shtatë qiejve dhe Zot i Arshit të Madh, Zoti ynë dhe Zot i çdo sendi, Zbërthyes i farës (i kokrrës së saj) dhe i bërthamës (së pemës), Ti je ai i Cili e shpalli Tevratin, Inxhilin dhe Furkanin (Kuranin). Kërkoj mbrojtjen Tënde nga sherri i çdo sendi, balli i të cilit është në Dorën Tënde. O Allah, Ti je i Pari dhe para Teje nuk pati asgjë. Ti je i Fundit dhe pas Teje nuk mbetet asgjë. Ti je i Dukshmi dhe mbi ty s’ka asgjë Ti je i Padukshmi dhe nën Ty s’ka asgjë. Largoje nga ne borxhin dhe na mbroj prej varfërisë).

vij

اللهُمَّ اغْفِرْلي وَ ارْحَمْنِي وَ اهْدِنِي وَ عَافِنِي وَ ارْزُقْنِي.

Allahummegfirli ver-hamni veh-dini ve ‘afini ver-zukni.

(O Zot, më mëshiro, më udhëzo, më fal dhe më furnizo).

vij

اللهُمَّ مَتِّعَني بِسَمْعِي وَ بَصَري وَ اجْعَلْهُمَا الوَارِثَ مِنِّي وَ انْصُرْني عَلَى مَن ظَلَمَني وَخُذْ مِنْه بِثَأرِ.

Allahumme metti’ani bisem’i ve besari vexh’alhumel-verithe minni ven-surni ‘ala men dhalemeni ve hudh minhu bi the’ri.

(O Allah më bën të kënaqem me dëgjimin dhe shikimin tim, bëri trashiguesit e mi dhe më ndihmo ndaj atij që më ka bërë padrejtësi dhe hakmirrju atij).

vij

اللهُمَّ أنْتَ رَبِّ لاَ إلَهَ إلاَّ أنْتَ خَلَقْتَنِي وَ أنَا عَبْدُكَ وَ أنَا عَلى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أعُوذ بِكَ مِن شَرِّ مَاصَنَعتُ وَ أبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَ أبُوءُ بِذَنْبي فَاغْفِرْلي إنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلاَّ أنْتَ.

Allahumme ente rabi la ilahe il-la ente halakteni ve ene ‘abduke ve ene ‘ale ‘ahdike ve ve’adike mes-teta’atu, e’udhu bike min sherri me sana’atu ve ebu-u leke bini’ametike ‘alejje, ve ebu-u bi dhenbi feg-firli innehu la jegfiru dhunube il-la ente.

(O Allah, Ti je Zoti im, nuk ka të adhuruar tjetër përveç Teje, Ti më ke krijuar dhe unë jam robi Yt, do të qëndroj besnik ndaj marrëveshjes dhe premtimit Tënd sa të kem mundësi, kërkoj mbrojtjen Tënde nga e keqja që kam vepruar, unë jam mirënjohës ndaj dhuntive Tua, i pranoj mëkatete mia, andaj më fal, ngase mëkatet nuk i fal askush përveç Teje).

vij

اللهُمَّ إنِّي أسْألُكَ العِفَّةَ وَ العَافِيَة في دُنْيَايَ وَ دِيني وَ أهْلي وَ مَالي.

Allahumme inni eseluke el-‘iffete vel-‘afijeh fid-dunjaje ve dini ve ehli ve mali.

(O Zoti im, kërkoj nga Ti falje dhe shpëtim në këtë botë dhe ahiret, në fenë time, në familjen time dhe pasurinë time).

vij

اللهمَّ اسْتُرْ عَوْرَتي وَ آمِنْ رَوْعَتي وَ احْفَظْني مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَ مِنْ خَلْفي وَ عَنْ يَمِيني وَ عَن شِمالي وَ مِن فَوْقي وَ أعُوذُ بِكَ أنْ أُغْتَالَ مِن تَحْتي.

Allahumme stur ‘avrati ve emin rav’ati ve hfedhni min bejne jedeje ve min halfi ve ‘an jemini ve ‘an shimeli ve min fevki ve e’udhu bike en ugtale min tahti.

(OZoti im, mi mbulo të metat e mia dhe më qetëso në momentet trishtuese më ruaj nga para dhe prapa, në të djathtë dhe të majtë, dhe nga lartë, kërkoj nga Ti që të më mbrosh të mos më lëshojë toka).

vij

سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ للهِ وَ حُسْنِ بَلائهِ عَلَيْنا رَبَّنا صَحِبْناَ أفْضِلْ عَلَيْنا عَائذأً بِاللهِ مِنَ النَّارِ.

Semia semi’un bihamdilahi ve husni belaihi alejna, rabena sahibne ve fedil alejna ‘aidhen bil-lahi minen-nar.

(Ai që dëgjon dhe ka dëgjuar për falënderimin tonë ndaj Allahut, për begatitë e Tij dhe mirësitë e Tij ndaj nesh; O Zoti ynë, na shoqëro dhe na jep dhunti duke kërkuar mbrojtjen Tënde prej zjarrit).

vij

لاَ إلهَ إلا اللهُ العَلِيُّ العَظِيم, لاَ إلهَ إلا الله الحَكِيمُ الكَرِيم لا إلهَ إلا اللهُ سُبْحَانَ الله رَبِّ السمَاواتِ السَبْع وَ رَبِّ العَرْشِ العَظِيم, الحَمْدُ لله رَبِّ العالَمِين

La ilahe il-lAllahul-‘alijul-‘adhim, la ilahe il-lAllahul-hakimul-kerim, la ilahe il-lAllahu subhanAllahi rabbis-semavati seb’i ve rabbil-‘arshil-‘adhim, elhamdulil-lahi rabil-‘alemin.

(S’ka të adhuruar tjetër përveç Allahut të Lartëmadhëruar, s’ka të adhuruar tjetër përveç Allahut të Urtit dhe Fisnikut, s’ka të adhuruar tjetër përveç Allahut i Lartësuar qoftë Allahu, Zot i shtatë qiejve dhe Zoti i Arshit të Madhëruar, falënderimi i takon Allahut Zotit të botëve).

vij

اللهُمَّ بِعِلْمِكَ الغَيْبَ وَ قُدْرَتِكَ عَلى الخَلْقِ أحْيِني مَا عَلِمْتَ الحَيَاةَ خَيْراً لي وَ تَوَفَني إذَا عَلِمْتَ الوَفَاةَ خَيْرًا لي. اللهُمَّ وَ أسْأ لُكَ خَشْيَتَكَ في الغَيْبِ وَ الشَّهَادَة وَ أسْأ لُكَ كَلِمَةَ الإخْلاصِ في الرِّضا وَ الغَضَبِ وَ أسْأ لُكَ القَصْدَ في الفَقْرِ وَ الغِنى وَ أسْأ لُكَ نَعِيمًا لا يَنفَدُ وَ أسْأ لُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لا تَنقَطِعُ وَ أسْأ لُكَ الرِّضَا بِالقَضَاءِ وَ أسْأ لُكَ بَرْدَ العَيْشِ بَعدَ المَوْتِ وَ أسْأ لُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إلى وَجْهِكَ وَ الشَّوْقَ إلى لِقَائكَ في غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَ لاَ فِتْنَةٍ مُضِلَةٍ. اللهُمَّ زَيِّنا بِزِينَةِ الإيمَان وَ اجْعَلْنا هُدَاةً مُهْتَدِينَ.

Allahumme bi’ilmikel-gajb ve kudretike ‘alal-halki ehjini ma ‘alimtel-hajete hajran li ve tevefeni idha ‘alimtel-vefete hajran li. Allahumme ve es-eluke hashjeteke fil-gajbi vesh-shehade ve es-eluke kelimetel-ihlasi fir-rida vel-gadab. ve es-elukel-kasde fil-fekri vel-gina, ve es-eluke na’imen la jenfedu ve es-eluke kurate ‘ajnin la tenkati’u, ve es-eluker-rida bil-kadai ve es-eluke berdel-‘ajshi beadel-mevti, ve es-eluke ledheten-nedhari ila vexh-hike vesh-shevki ila likaike fi gajri darae mudiratin ve la fitnetin mudiletin. Allahumme zejjina bizinetil-‘iman vexh’alna hudete muhtedin.

(O Zoti im, me diturinë Tënde mbi fshehtësitë dhe me fuqinë Tënde mbi krijesat, të lusë të ma zgjatësh jetën (nëse jeta është më e mirë për mua) dhe të lutem të më bësh të vdekur (nëse vdekja është më e mirë për mua). Zoti im, më bëj të të frikësohem në vetmi dhe haptazi; Më bëj që ta flas të vërtetën kur jam i disponuar dhe kur jam i hidhëruar, kërkoj që të jem i matur gjatë varfërisë dhe pasurisë, të lutem më jep begati të pashterrshme, të lutem të më bësh të kënaqur me atë që më ke caktuar, më jep jetë të qetë pas vdekjes, më dhuro shikimin të këndshëm në Fytyrën Tënde dhe dëshirë (mallëngjim) për takimin Tënd pa vështirësi dhe sprovim. O Zoti im, na hijesho neve me hijeshinë e besimit dhe na bëj udhëzues dhe udhërëfyes për të tjerët).

vij

Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Muhamedin, sal-lAllahu alejhi ve selem, familjen, shokët e tij dhe mbi ata që e pasojnë deri në Ditën e Gjykimit.

Lutja jonë e fundit është: Falënderimi i takon Allahut Zotit të botëve

Abdullah bin Ahmed El-Alefi

Përshtati: Shpend Zeneli

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here