Për çfarë shkaku është e ndaluar pirja e duhanit?

0
439

Pyetje:Për çfarë shkaku është e ndaluar pirja e duhanit?

Përgjigje:-Duhani është ndaluar për shkak se shkakton dëm shëndetit, ndodh që edrogon njeriun, por ndoshta edhe ja humb vetëdijen, por esenca e ndalimit ështëpër shkak se shkakton dëm, ndërsa pejgamberi salallahu alejhi ve selem thotë:

“Nuk lejohet t’i bësh dëm vetes, e as dikujt tjetër”[1],

që do të thotë se çdo gjë që njeriut i shkakton dëm në shëndetin apo në fenë e tij, është e ndaluar për të,gjithashtu është e ndaluar që tu jap tjerëve, sepse kjo është sikur me i dhënëhelm apo të ngjajshme me të, Allahu i Lartësuar thotë:

“ Shpenzoni për hirë të All-llahut, por vetveten mos e çoni nëshkatërrim, dhe bëni mirë. All-llahu njëmend i do punëmirët.”[2]

Pra për këtë shkak dijetarët e kanë ndaluar pirjen e duhanit sepse shkaktondëme të mëdhaja dhe kjo është e njohur tek duhanpirësit, mjekët, apo ata tëcilët shoqërohen me duhanpirës.

-Prej dëmeve të duhanit është se ka mundësi që të shkakton vdekje të papritur,apo kollitje të pandashme, apo ndonjë sëmundje deri në vdekje, andaj për këtëshkak është haram, sepse është i dëmshëm dhe duhet të ndalohet përdorimi i tij,gjithashtu duhet që mjekët t’i këshillojnë duhanpirësit dhe është obligim qëmjekët dhe mësuesit të mos e pijnë, kështu që të bëhen shembull për ata që epijnë.[3]

Shejh AbdulAziz bin Baz –Allahu e mëshiroftë!-

__________________________________________

[1] Shënon Ibn Maxheh 576, Imam Ahmedi nëMusnedin e tij nr/5732

[2] Sure Bekare 195

[3] Burimi:binbaz.org.sa, mexhmu el fetava velmekalat mutenevia pjesa 5.
nga xhamiambret

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here