O ju të rinj, kush ka prej jush mundësi dhe kushte (për martesë) le të martohet

0
311

Nga kjo porosi mësojmë se Pejgamberi a.s. ka qenë i kujdesshëm për rininë e ummetit të vet, andaj i ka porositur që të martohen, ndërsa në rast pamundësie për martesë u ka ofruar si masë preventive agjërimin.

Prej Abdullah bin Mes’udit r.a. transmetohet se Pejgamberi a.s. ka thënë:
O ju të rinj, kush ka prej jush mundësi dhe kushte (për martesë) le të martohet, sepse martesa i ruan sytë nga të shikuarit në gjëra të ndaluara dhe e ruan nderin. E kush nuk ka mundësi (të martohet), le të agjërojë sepse agjërimi për të do të jetë mbrojtje.

Transmetojnë Buhariu dhe Muslimi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here