Home Të tjera Zgjodhem per ju NJOHURI KURANORE

NJOHURI KURANORE

1. Cilën sure ia lexoi Xhafer Ibn Ebi Talib mbretit të Habeshes, Nexhashiut?

– Suren Merjem.

2. Cila sure nuk fillon me leximin e Bismilahit(Besmeles)?

– Sureja Teube.

3. Kujt prej pejgamberëve i zbriti Kurani?

– Muhamedit, salAllahu alejhi ue selem!

4. Kush prej pejgamberëve ishte ndihmtarë i vëllait të tij?

– Haruni alejhi selam.

5. Kush prej pejgamberëve bëri istigfar për babain e tij?

– Ibrahimi, alejhi selam.

6. Kë prej pejgamberëve e hodhën në bunar (pus)?

– Jusufin alejhi selam.

7. Cila është pema e mallkuar në Kuran?

– Zekumi.

8. Në cilin muaj filloi zbritja e Kuranit?

– Në muajin e bekuar të Ramazanit.

9. Cila sure zbriti në mes Mekes dhe Medines që flet prej fillimit deri në mbarimin e saj për luftën e Hudejbijes?

– Sureja el Fet’h.

10. Cila sure është shkak për hyrjen në Xhenet, nëse muslimani e do atë?

– Sureja el Ihlas.

Ali Abdulkadir el Murejshid

Nga arabishtja; Suad Shabani

Burimi: albislam.com

Previous articleMos u brengos se gjithçka është sipas caktimit
Next articleJa çfarë u ndodhte në Mesjetë atyre që merreshin me thashetheme