NËSE E THUA KËTË DUA DHE VDESË DO TË BËHESH BANORË I...

NËSE E THUA KËTË DUA DHE VDESË DO TË BËHESH BANORË I XHENETIT

Zotriu i Istigfarit (kerkim falje Allahut) !!

Pejgamberi sal-lallahu alejhi ue selem ka thënë: “Kush e thotë gjatë ditës me bindje në të, e nëse vdes gjatë ditës para së të ngrysë, ai do të jetë nga banorët e xhenetit, e nëse e thotë gjatë natës i bindur në të, e vdes para se të gdhijë, ai do të jetë nga banorët e Xhenetit.” [Buhariu 6036]

All-llahumme ente Rabbi la Ilahe il-la ente halakteni ve ene abduke ve ene ala ahdike ve vadike mestetatu eudhu bike min sherri ma sanatu eb’u leke bi nimetike alejje ve eb’u bi dhenbi fagfir li fe innehu la jagfirudh-dhunube il-la Ente.

Pejgamberi sal-lallahu alejhi ue selem ka thënë: Sejidul-istigfari ( zotriu i istigfarit ) është të thuash: “O Allah, ti je Zoti im, nuk ka të adhuruar tjetër përveç Teje; Ti më ke krijuar dhe unë jam robi Yt, do të qëndroj besnik ndaj mar­rëveshjes dhe premtimit Tënd, me sa të kem mundësi; Kërkoj mbrojtjen Tënde nga e keqja që kam vepruar. Unë jam mirënjohës ndaj dhuntive të Tua, i pranoj mëkatet e mia, pran­daj më fal, sepse mëkatet nuk mund t’i fali askush tjetër përveç Teje”.