Home Të tjera Zgjodhem per ju Leximi i Surës EL MULK çdo natë para gjumit, i falë mëkatet

Leximi i Surës EL MULK çdo natë para gjumit, i falë mëkatet

Pyetja: Unë e lexoj suren Mulk në namazin e jacisë, a duhet të lexohet menjeherë para gjumit?

Përgjigjja: Leximi i sures Mulk është e preferuar të lexohet në përgjithësi dhe para gjumit në veçanti.
Transmeton Tirmidhiu (2891) dhe Ahmedi në (Musnedin) e Tij (7915) nga Ebu Hurejra,  Allahu qoftë i kënaqur prej tij, nga profeti, salAllahu alejhi ue selem, të ketë thënë: “Vërtet, në Kuran ka një sure që ka tridhjetë ajete, e cila ndërmjetëson për një person derisa t’i falen mëkatet, ajo është (Tebarekel-ledhij bijedihilmulk)”.

Transmeton Tirmidhiu (2892) dhe Ahmedi (14249l: “Profeti, salAllahu alejhi ue selem, nuk flinte derisa të lexonte (Elif Lam Mim tenzil), (es-sexhdeh) dhe (Tebarekel-ledhij bijedihilmulk)”.

Më e preferuar është të lexohet surja Mulk para gjumit çdo natë, ashtu siç ka vepruar Profeti, alejhis selam, edhe nëse e ka lexuar atë në namazin e jacisë apo në namaz nate para gjumit apo më herët?

I llogaritet njejtë, mbështetur në kuptimin e përgjithshëm të hadithit të parë për ndërmjetësimin e sures Mulk për atë që e lexon, sepse koha e leximit të saj nuk është kufizuar me kohë të caktuar.

Mirëpo, nuk lejohet vazhdimsia e leximit të kësaj sure në namazin e jacisë , sepse vazhdimsia është lloj kufizimi, dhe kufizimi në adhurime nuk bëhet vetëm se me argument, mirëpo nëse ndonjëherë e vepron këtë , nuk ka gjë të keqe.

islamqa.info / albislam.com

Përktheu: S. Memeti

Previous articleNË CILIN SHTET EVROPIAN JETOJNË MË SHUMË MUSLIMAN?
Next articleÇERTIFIKATA E VDEKJES!!