‘KUSH USHQEHET NË KURRIZ TË NJË MUSLIMANI’

0
375

Vekas ibn Rabiah përcjell nga Mustevrid el Kureshij, radijAllahu anhu, të cilit i kishte treguar i dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem, dhe ka thënë: “Kush ushqehet në kurriz të muslimanit me një kafshatë, Allahu do ta ushqejë me një të tillë nga Xhehenemi. Kush vesh një rrobë në kurriz të muslimanit, Allahu do t’i veshë një të tillë nga Xhehenemi, Kush ngritet me dikënd në një pozitë që shihet e dëgjohet (padrejtësisht), Allahu do ta zbuloj atë ditën e kiametit (para krijesave).” E shënon Ahmedi në Musnedin e tij, Ebu Davudi në Sunen, Hakimi në Mustedrek, shejh Albani e vlerësoi autentik.

Shpjegimi i hadithit

Këtë porosi na e përcjell sahabiu i nderuar; Mustevrid ibn Shedad el Kureshij, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, porosi që është një vërejtje profetike për tre vepra të shëmtuara, që e shpiejnë njeriun në një përfundim të dhimbshëm, dhe një dënim të rëndë prej Allahut të Lartmadhëruar.

Vepra e parë që përmendi i dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem, me fjalët: “Kush ushqehet në kurriz të muslimanit me një kafshatë.” Shprehja ‘kafshatë’ (ukleten), njashtu mund të jetë me zanoren -e- (ekleten) që nënkupton vetëm një herë. Pra, ose si shkak i përgojimit, shpifjes, nëpërkëmbjes së nderit, apo duke e dëmtuar atë, ”Allahu do ta ushqejë me një të tillë nga Xhehenemi.” Allahu do t’i jep njejtë prej asaj që ka arritur ai, nga zjarri i xhehenemit.

Që ka kuptimin, se; kushdo që ushqehet në kurriz të një personi musliman, duke përfituar nga një person që pëlqen (synon) të përfitojë prej tij, apo ai vet dëshiron të përfitojë prej tij, qoftë të jetë ushqim i realt, apo pasuri që e arrin përmes përfitimit, apo ka folur (keq) për vëllain e tij musliman, Allahu do e dënojë në mënyrë që do e ushqejë ngjashëm në zjarr të xhenemit, që dënimi të jetë nga vet lloji i veprës së tij, në të kundërtën Ebu Derda, radijAllahu anhu, përcjell se i dërgari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, ka thënë: “Kush e mbron nderin e vëllait të tij musliman, Allahu e largon zjarrin nga fytyra e tij  në ditën e Kiametit.” E shënon Tirmidhiu me zingjir autentik.

Kështu që, ushqimin apo pasurinë që e ka fituar përmes nderit të vëllait të tij musliman, nga ai që dëshiron të arrij tek nderi i tij, do shpërblehet në ahiret me atë se Allahu do e ushqejë njejtë në xhehenem, kjo është një humbje e qartë e shkatërrim i madh, sepse ai që ka arritur deri në përfitim të dynjasë së përkohshme përmes nderit të muslimanit, nuk do të ketë bereqet në të, shpërblimi i këtij përfitimi do të jetë dënim në zjarr të xhehenemit, ndërsa ai i cili e mbron nderin e vëllait të tij musliman, Allahu do e mbron fytyrën e tij nga zjarri ditën e Kiametit.

Ndërsa vepra e dytë që u përmend në hadith, “Kush vesh një rrobë në kurriz të muslimanit, Allahu do t’i veshë një të tillë nga Xhehenemi,” këtu thuhet e njejta që u tha më herët, se kushdo që vesh një rrobë në kurriz të një personi musliman, duke përfituar nga ndokush që dëshiron të përfiton prej tij, apo ai vet dëshiron të përfitoj prej tij, apo i kumton një armiku të tij gjëra jo të hijshme për të që të shpërblehet, qoftë të jetë rrobë apo pasuri, Allahu do e ndëshkojë duke e veshur ngjashëm nga xhehenemi, sepse ai me këtë përfitim nga nderi i një muslimani arriti dynjanë e përkohshme, por nuk do të ketë bereqet në të, dhe dënimi i tij do të jetë dënim në zjarr të xhehenemit. Ndërsa, ai i cili e mbron vëllain e tij musliman, Allahu do e mbron dhe do kujdeset për të, siç qëndron në hadithin e Muadh ibn Enesit el Xhuheni, radijAllahu anhu, se i dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem, ka thënë: “Kush e mbron një musliman nga një hipokrit, Allahu do e dërgon një melek që do e ruan mishin e tij nga zjarri i xhehenemit ditën e Kiametit, kushdo që shif mbi një musliman e dëshiron ta nënçmon, Allahu do e prangos atë në urrën e xhehenemit, derisa të lirohet nga ajo që ka thënë.” E shënon Ahmedi, Ebu Davudi, shejh Albani e vlerësoi të mirë.

Vepra e tretë “Kush ngritet me dikënd në një pozitë që shihet e dëgjohet (padrejtësisht) Allahu do ta zbuloj atë ditën e kiametit (para krijesave)”, pjesëza në hadith ‘bi raxhulin’, mund të shjegohet në dy forma, e para të jetë në kuptimin e fjalës ‘përmes’, apo ‘me’, e që të dyja kanë kuptimin e vet.

Nëse është sipas të parës ka kuptimin se; kushdo që e ngrit një person tjetër në famë dhe autoritet, pra kushdo që shpall një njeri të mirë e të devotshëm, që njerëzit të kenë bindje të mirë për të, të cilit ata do t’i referohen dhe e do ta shërbejnë, që ky person të arrijë pasuri dhe pozitë, Allahu do e ngrit famën dhe autoritetin e tij ditën e Kiametit, duke urdhëruar melaqet që të veprojnë me të njejtë sikur që ata kanë vepruar, e të shpalosin para gjithë krijesave se ai është një gënjeshtar.

E nëse ka kuptimin se; kushdo që ngritet me dikënd prej njerëzve të mëdhenj, e prej të pasurve, dhe njerëzve me famë, apo me pozitë, që ky të shfaqet pra të tjerëve si i mirë dhe i devotshëm, e të bëhet i pasur dhe autoritativ, Allahu  do e ngrit atë në pozitën e hipokritëve, do e poshtërojë e do e dënojë me dënim të hipokritëve në ditën e Kiametit. Ky është kuptimi më i sakt i hadithit.

E lusim Allahun e Madhëruar të na distancojë nga fjalët e veprat e tilla, e të na jep sukse në atë që Ai dëshiron dhe është i kënaqur.

HADITHI I SHTATËMBËDHJETË

POROSI DHE UDHËZIME PROFETIKE

Burimi: albislam.com

Përktheu: Shpend Zeneli

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here