Këshillat e mjekëve dhe të dijetarëve muslimanë në lidhje me mardhëniet intime

0
365

Këshillat e mjekëve dhe të dijetarëve muslimanë :
● Njeriu të jetë mesatar në marrëdhënie seksuale dhe në dëfrimin e epshit të tij.Kufiri midis mesatares (marrëdhënieve ) është dy herë në javë , me të drejtën për t’I shtuar ose për t’I pakësuar ,sipas nevojes dhe mbrojtjes prej harameve …
Por e ka për detyrë që të mos I teprojë ato (marrëdhëniet seksuale ) se ky teprim çon në dëmtimin e trupit , në mospunë dhe largim prej barrës së pergjegjësisë islame .
● Përkdhelja ,përqafimi e më pastaj marrëdhëniet seksuale ,siç është përmendur më lart .
● Burri ta gjejë kohen e përshtatshme për marrëdhënie dhe ta vërejë disponimin e gruas , ngase ndonjëherë mund të ndoshë që ajo të mos jetë e disponuar në kohën kur dëshiron burri , si p.sh të jetë e lodhur ose e sëmurë dhe ta refuzojë një gjë të tillë , e cila mund të çojë në urrejtje ,konflikt , përçarje ,ndonjëherë edhe në shkurorëzim!
● Marrëdhëniet seksuale lejohen të kryhen në çfarëdo ditë, muaji a kohe dhe në cilëndo orë të natës dhe ditës , përveç asaj që e ka ndaluar sheriati në disa kohë dhe raste të caktuara ,psh. Të jenë duke bërë agjërim farz (Ramazanin ) ose të jetë gruaja me të përmuajshmet ose lehoni …
Është sunnet që marrëdhëniet seksuale të kryhen natën e xhuma , ose ditën e xhuma .
Transmeton Buhariu nga Muhammedi alejhisselam, ku thuhet :”Kush lahet ditën e xhuma , me qëllim pastrimi nga xhenabeti , pastaj shkon që të falë xhumanë ,kjo është njëlloj sikur të japë një deve (sadaka ) ; ai që shkon në oren e dytë , është sikur të jap një lopë ; ai që shkon në oren e tretë ,është sikur të jap një dash ;ai që shkon në oren e katërt , është sikur të japë një pulë ,kurse ai që shkon në oren e pestë (të fundit ) ,është sikur të jjapë një vezë pule, ndërsa kur imami del në hutbe ,atëherë melaqet janë të pranishme dhe e dëgjojnë hutben “ Kurse në hadithin që e transmeton Ebu Davudi dhe Nesaiu thuhet :
“Ai që bënë marrëdhënie (seksuale ) me gruan e vet ditën e xhuma (para xhumasë) , lahet dhe shkon herët në namaz ,ecën rrugës me këmbë e jo hipur ,afrohet tek imami ,dëgjon me vëmendje hutben dhe s’ fol fjalë , në çdo hap të bërë I shkruhet punë e mirë , sikur të punojë një vit :sevapi I agjërimit dhe të falurit e namazeve (nafile ) gjatë natës “ .
● Gruaja duhet të marrë leje prej burrit të saj ,nëse dëshiron të bëjë agjërim nafile .
Transmeton Buhariu nga Muhammedi alejhisselam ,ku thuhet :
“Si lejohet gryasë të agjërojë nafile kur është burri aty (në vendlindje ) pa lejen e tij”.
Shihet qartë se marrja e lejes prej burrit për agjërim nafile është një ndikim shpirtëror në pacenueshmërinë e burrit dhe në interesimin e tij për shendetin e saj .
Këto janë ndalesat më të rëndësishme që kanë të bëjnë me marrëdhëniet seksuale , sipas sheriatit islam të lartësuar …
Këto janë këshillat më të rëndësishme që I kanë përmendur dijetarët islamë dhe mjekët specialistë , sipas islamit , shkencës dh einteresit …
Pra kujdesuni – o ju të rinj të martuar – që t’I praktikoni këto rregulla dhe t’I largoheni asaj që ëhtë haram , që kështu martesa e juaj të jetë sipas parimeve që ka përcaktuar islami !

Marrë nga libri : “Rregullat e fejesës ë të martesës dhe detyrimet e bashkëshortësisë “
Autori : Abdullah Nasih Ulvan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here