Feja jonë islame !!

0
354

Feja jonë islame ka 33 kushte bazë e ato janë:521494_329359783803828_1346507241_n

6 të imanit (besimit), 5 të islamit, 4 të abdesit,

3 të guslit, 3 të tejemmumit, 12 të namazitE dimë se…

– Zoti ynë është All-llahu xh.sh. (xhel-le shanuhu)
– Feja jonë është Islami
– Libri ynë është Kur’ani a.sh. (adhimush-shan)
– Kibla jonë është Qabja
– Pejgamberi ynë është Muhammedi a.s.
– Jemi pasardhës të Muhammedit a.s. (alejhis-selam)
– Pra, jemi besimtarë muslimanë, el-hamdu lil-lah…

 

6 kushtet e imanit (besimit)

1. Besimi në All-llahun Një
2. Besimi në melaqet e All-llahut
3. Besimi në librat e All-llahut
4. Besimi në pejgamberët e All-llahut
5. Besimi në ringjalljen pas vdekjes
6. Besimi në kadan dhe kaderin (vendimin dhe caktimin) e All-llahut.

 

5 kushtet e islamit

1. Shqiptimi i shehadetit
2. Falja e namazit
3. Dhënia e zekatit
4. Agjërimi i Ramazanit
5. Shkuarja në haxh.

 

4 kushtet e abdesit

1. Larja e fytyrës
2. Larja e krahëve deri mbi bërryl
3. Fërkimi i kokës (mes’h)
4. Larja e këmbëve deri mbi nyje.


3 kushtet e guslit

1. Shpëlarja e gojës
2. Shpëlarja e hundës
3. Larja e tërë trupit

3 kushtet e tejemmumit

1. Vendosja (bërja e nijetit)
2. Lëshimi i shuplakave në dhe të pastër dhe fërkimi i fytyrës
3. Përsëri lëshimi i duarve në dhe të pastër dhe me dorën e majtë e fërkojmë krahun e djathtë, kurse me të djathtën krahun e majtë (1 herë).


12 kushtet e namazit

6 para namazit

1. Marrja e abdestit
2. Të jetë i pastër trupi, rrobat dhe vendi ku do të falemi
3. Të mbulohet aureti (për meshkujt prej kërthize e deri nën gjunjë, ndërsa për femrat tërë trupi përveç fytyrës dhe duarve)
4. Drejtimi kah Kibla
5. Namazi të kryhet në kohën e caktuar
6. Vendosja për faljen e namazit.

6 pasi të hymë në namaz

1. Tekbiri fillestar
2. Qëndrimi në këmbë
3. Leximi i Kur’anit
4. Përkulja në ruku
5. Lëshimi në sexhde
6. Qëndrimi ulur në fund të namazit.


5 namazet e ditës dhe rekatet e tyre

1. Namazi i sabahut ka 4 rekate: 2 sunnet dhe 2 farz
2. Namazi i 
drekës ka 10 rekate: 4 sunnet, 4 farz dhe 2 sunnet të fundit
3. Namazi i 
ikindisë ka 8 rekate: 4 sunnet dhe 4 farz
4. Namazi i 
akshamit ka 5 rekate: 3 farz dhe 2 sunnet
5. Namazi i jacisë ka 13 rekate: 4 sunnet, 4 farz, 2 sunnet të fundit dhe 3 namazi i vitrit.


4 melekët e mëdhenj


– 
Xhibrili – sjell shpalljet
– 
Mikaili – sjell rizkun
– 
Azraili – merr shpirtërat
– 
Israfili – i frynë “surit” Ditën e Kijametit dhe të Ringjalljes

4 librat e mëdhenj

– Tevrati – i zbriti Musait a.s.
– 
Zeburi – i zbriti Davudit a.s.
– 
Inxhili – i zbriti Isait a.s.
– 
Kur’ani – i zbriti Muhammedit a.s.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here