Cili është mendimi i dijetarëve për Jusuf Kardavin?

0
573

                                                                                                                                muhammad_280_220

– Për çfarë bëhet fjalë kur thuhet se Jusuf Kardavi është Kryetar i Unionit Botëror të Dijetarëve Musliman:

– Kush përfshihet në këtë union – cilët dijetar?

– Si u zgjodh ky kryetar apo kush e zgjodhi?

Përgjigja:

Falënderimi i qoftë Allahut, Zotit të botëve, paqja dhe shpëtimi qofshin mbi të Dërguarin, mbi familjen e tij dhe mbi të gjithë shokët e tij më pastaj:

Mendimet e dijetarëve për Jusuf Kardavin

Shejh Xhibrini -rahimehullah-

Ju është shtruar kjo pyetje shejhut të nderuar Abdullah Xhibrinit: Në kohët e fundit janë parë lëshime nga Jusuf Kardavi Muftija i Katarit, prej tyre se ai ka thirr në përafrimin me Rafidit, pastaj lejimin me përngjasimin e grave me burrat dhe mbrojtja e bidatëxhive prej Esharive dhe të tjerëve. Cila është këshilla juaj në drejtim të këtyre fetfave të cilat kanë dalë në mesin e njerëzve?

Është përgjigjur Shejhu i nderuar duke thënë: S`ka dyshim se ky njeri i cili bën kësi lloj lehtësime faktori kryesor është se ai dëshiron që të jetë i dashur tek njerëzit në përgjithësi, derisa të thuhet nga ana e xhematit se ky njeri është duke ua lehtësuar njerëzve dhe se është duke e kërkuar lehtësimin ky është mendimi i tij.

Ky njeri kur i shef shumicën e njerëzve që anojnë në dëgjimin e  muzikës thotë se muzika nuk është e ndaluar, pastaj kur e shef se shumica e njerëzve anojnë nga ajo që lejohet zbulimi i fytyrës së gruas thotë se kjo nuk është e ndaluar dhe se i lejohet zbulimi i fytyrës së gruas në prezencë të huajve. Kështu për këtë ka filluar të bën lehtësime derisa ta donë shumë njerëz.

Ne të themi ty mos dëgjo fetfat e tij dhe të kesh kujdes nga ai, dhe të këshillojmë që të kapesh për të vërtetën dhe ta mësosh atë dhe e vërteta elhamdulialh prej Allahut është shumë e qartë, argumentet për të vërtetën janë të shumta.

Këta dhe të ngjashmit si ky ecin për përafrimin e tyre me rafidit dhe bidatëxhit derisa edhe me kafirët krishterë dhe jehud kjo është nga gabimet e mëdha të tyre dhe nuk lejohet që ti pasojmë në gabimet dhe lëshimet e tyre.

Në hadith ka ardhur: Ruajuni nga lëshimet e dijetarit dhe polimezimi i munafikut me Kuran, iu është thënë: Si ta dimë se dijetari rrëshqet? Tha: Nëse shihni nga ai ose dëgjoni fjalë të cilën e mohoni atë dhe habiteni prej saj, kjo është prej rrëshqitjeve të dijetarit.

Po ashtu Shejh Ibn Uthejmini -rahimehullah- ka kërkuar nga ai (Kardavi) që të pendohet nga ajo që kishte thënë.

Shkurtimisht fjalët e dijetarëve në sebepin e devijimit të Kardavit nga e vërteta:

1: Mendimet e Jusuf Kardavit janë të devijuara që moti, mirëpo janë shfaqur tani për shkak të lehtësimeve të mëdha me fjalë të paargumentuara të cilat i dha në televizione, konferenca, internet dhe në vende të tjera.

2: Shkaku i dytë është se shjeh Kardavi gjithherë ka shpejtuar në përgjigje në meselët problematike dhe fetfaja e tij për mësimin në shkolla së bashku djem dhe vajza. Dhe në shumicën e rasteve në këto mesele ka dhënë fetfah me mendimin e tij pa dituri dhe pa i shqyrtuar. Them: Ndoshta kjo ka qen shkak në mospërputhjen e fetfave të tij dhe kundërshtimi ndërmjet tyre.

3: Shejh Kardavi ec me tërë mundin e tij për ta arritur pozitën me të lartë tek populli dhe ai është i gatshëm që të jep çdo fetfah e cila i kënaq shumicën.

Shejh Kardavi pasi që ka dal nga Egjipti dhe ka marr vendqëndrimin e tij në begatit e Udhëheqësve të Katarit nuk kishte më mundësi që ti kundërshtonte ata në meselët e tyre dhe kjo bëri që ai të kthehet nga shumë fetfah të tij si p.sh: Kush nuk gjykon me atë që e ka zbrit Allahu, pastaj çështja e Xhihadit, pastaj çështja e miqësisë dhe armiqësisë e të ngjashme.

Shejh Kardavi pasi që u moshua dhe u plak iu përzije mendja e tij dhe si pasoj i erdhën mendimet e devijuara dhe për këtë duhet që ti lëmë të gjitha librat dhe fetfat e tij të reja.

Muhadithi Shjeh Muhammed Nasurudin Albani për Kardavin:

Ka thënë shejhu rahimehullah pasi që është pyetur për Kardavin:

Jusuf Kardavi metoda e tij është az`harije dhe jo menhexhije (metedologjike sipas Kuranit dhe Sunetit), jep fetfah të cilat janë në kundërshtim me Sheriatin dhe ka një filozofi shumë të rrezikshme. Nëse një gjë vjen e ndaluar në sheriat del me fjalën e tij duke thënë: Nuk ka ndonjë argument të prerë për ndalimin e sajë, për këtë arsye e ka lejuar muzikën, dhe ia lejoi aktorit anglez i cili ishte bërë musliman e që ishte nga muzikantet e mëdhenj dhe i tha që të vazhdonte me muzikën e tij dhe të hanë nga pasuria që e fiton nga muzika, Kardavi thirri në atë se nuk ka ndonjë argument të prerë në ndalimin e muzikës dhe instrumentet muzikore, s`ka dyshim se kjo është në kundërshtim me ixhmain (konsensusin) e të gjithë dijetarëve të muslimanëve…!

Edhe nxënësi i shejh Albanit dhe muhadithi i kohës dijetari i madh nga Egjipti Ebu Is`hak el-Huvjeni dha mos dëgjimin e ligjëratave dhe fetfave të Kardavit për shkak të devijimeve të tij në akiden e pastër të ehlisunetit dhe xhematit.

Për çfarë bëhet fjalë kur thuhet se Jusuf Kardavi është Kryetar i Unionit Botëror të Dijetarëve Musliman:

Përgjigjja: Unioni botërorë i dijetarëve të muslimanëve është organizatë islame e themeluar në vitin 2004 ku kryetar i kësaj organizate është Jusuf Kardavi, zëvendës i Kardavit nga suneti është Abdullah ibn Bih kurse nga shijat Muhammed Vaidh Zaaduhu el-Horasanij kurse nga grupi Ibadij (grup i humbur) muftija i Omanit shejh Ahmed Halili, u ngrit kjo konferencë për themelimin e kësaj organizate në Londër.

 Kush përfshihet ne këtë union – cilët dijetar?

Përgjigjja:

1- Jusuf Kardavi Kryetar

2- Ahmed Halili zëvendës kryetar

3- Abdullah ibn Bih zëvendës kryetar

4- Muhammed Vaidh Vaaduhu el-Horasanij nga Irani zëvendës i kryetarit

5- Muhamed Selim el-Aua anëtarë (ish-sekretar i përgjithshëm)

6- Abdurrahman Bijrani anëtarë (nga Irani)

7- Fejsal Mevlevij anëtarë

8- Abdul Bari Zemzemij anëtarë

9- Abdul Adhim eEdijb anëtarë

10- Alij Muhjidin Kurretu Ed`Dagij sekretar i përgjithshëm

11- Selman el-Avde anëtarë

12- Halid el-Medh`kur anëtarë

13- Fehmi Huvejdij anëtarë

14- Ahmed al-Asaal anëtarë

15- Isamudijn Beshiir anëtarë

16- Muhammed Hejthem Hajjat anëtarë

17- Muhsin Abdul Hamijd anëtarë

18- Muhammed Nuh Majulveng antarë

19- Muhamme Dhidajet Nurun Vahid antarë

20- Xhemal Bedevi antarë

21- Ta Ha Abdurrahman antarë

22- Muhammed Umejr Zubejr antarë

23- Ahmed Abdukl Gafur es-Samiraij anëtarë

24- Abdul Letijf Aaalu Mahmud anëtarë

25- Muhammed Musad Jakut anëtarë

26- Muhammed Hasen Duduv anëtarë

27- Muhammed Abdul Letijf Bena antarë

28- Vasfij Ashur anëtarë

29- Ekrem Kesaab anëtarë

30- Safvet Hulejlevitshi anëtarë

31- Abdurrahman Abdul Mahmud anëtarë

32- Abdil Mexhijd Nexhar anëtarë

33- Ibrahim Salih Husejnij anëtarë

34- Kutub Mustafa Sanu anëtarë

35- Ahmed Xhaae Bilah anëtarë

36- Muhammed Hevarij anëtarë

37- Vhebi Zuhejlij anëtarë

38- Mervan Ebu Ras anëtarë

39- Munijr Shefijk anëtarë

40- Selman Nedevi anëtarë

41- Abdul Hakk Ensarij anëtarë

42- Ihsan Henderkus anëtarë

43- Muhammed Sadik Muhammed Jusuf anëtarë

44- Hamud el-Hetar anëtarë

45- Harith Darij anëtarë

46- Muhammed Uthman Salih anëtarë

47- Kemal Ukassijn anëtarë

48- Abdul Gaffar Aziz anëtarë

49- Sejid Alij Husejn Fadlullah anëtarë

50- Essejid Abdullah Fedak anëtarë

51- Abdul Uehab Dejlemij anëtarë

52- Muhammed Abdurrahman Sultan el-Ulema anëtarë

53- Muhammed Ershed el-Medenij anëtarë

54- Muhammed Seid Enu`manij anëtarë

55- Hisham Jusrij el-Arabij anëtarë

56- Muhammed Abdul Munim el-Berrij anëtarë

57- Salahudin Sultan anëtarë

58- Muhamed Dusukij anëtarë

59- Muhammed Ibrahim Sherif anëtarë

60- Muhamme Dkasim Munsij anëtarë

61- Muhammed Ahmed Mahmud Sehaneh anëtarë

62- Hasen Shafiij anëtarë

63- Abdul Hamijd Medkur anëtarë

64- Essejid Rizkul Haxher anëtarë

65- Muhammed Fevlij Mahxhub anëtarë

66- Salim Shejhij anëtarë

67- Muhammed Arifi anëtarë

– Si u zgjodh ky kryetar apo kush e zgjodhi?

Një pyetje duhet t`ia parashtrojmë vetës sonë?

Kush e themeloi këtë union? Kur? Si u zgjodh kryetar i këtij unioni Jusuf el Karadavi? Ky njeri i cili njihet, e lëshime katastrofale në akiden e pastër të grupit të shpëtuar, ky union botëror i dijetarëve musliman nuk e ka në vete asnjë dijetarë prej dijetarëve që njihet sot si dijetarë me përjashtim të dr.Muhamed Selim el-Ava anëtarë, ndërsa anëtarët tjerë nuk kanë lidhje me fe, anëtarët e tjerë janë një grup prej profesioneve të ndryshme që bëjnë tregti me fe tamam sikurse Kardavi dhe unioni i tyre që nga themelimi i tij në Londër është union i dyshuar sepse është nën mbikëqyrjen dhe inteligjencën Britaneze, pastaj prej anëtarëve të këtij unioni është edhe Abdul Bari Zemzemij anëtarë nga Maroku me nunër 8 që i kemi përmendur me lartë, ky anëtarë ka dhënë fetfah se lejohet me bërë marrëdhënie burri me gruan e tij të vdekur, pasha Allahun këtë gjë nuk e bëjnë as krijesat më të ulëta sikurse derri, pastaj ky anëtarë është prej atyre që i heq vetullat e tij dhe ky është prej anëtarëve më të dalluar të Unionit të Jusuf Kardavit.

Pra kush ia dha votën këtij? që ky të na bëhet dijetarë i botës, ku ju dha kjo votë? Dhe kur?!!

 Nuk do ta zgjas më shumë përgjigjen dhe nuk dëshiroj që të flas për anëtarët tjerë sepse shumica e tyre janë prej Indonezisë, Malajzisë, Shrilankes, Çeçenisë, Bosnje dhe Hercegovinës që nuk din asgjë për islamin dhe muslimanët dhe nuk dëshirojnë nga ky union tjetër vetëm se titull dhe disa para të cilat i marrin prej vendeve të ndryshme.

Allahu e ruajt Islamin dhe muslimanët, Allahu na mundësoftë me pa të vërtetën si të vërtetë dhe ta pasojmë atë dhe të kotën si të kot dhe të distancohemi nga ajo.

Allahu e din më së miri

Falënderimi i qoftë vetëm Allahut, Zotit të botëve.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here