Home Zgjodhëm për ju. CILËT JANË DHJETË TË PËRGËZUARIT E PARË ME XHENNET !!??

CILËT JANË DHJETË TË PËRGËZUARIT E PARË ME XHENNET !!??

DHJETË TË PËRGËZUARIT E PARË ME XHENET
1. Ebu Bekër Sidiku, Allahu qoftë i kënaqur nga ai.
2. Omer ibën Hatabi, Allahu qoftë i kënaqur nga ai.
3. Othman ibën Afani, Allahu qoftë i kënaqur nga ai.
4. Alij ibën Ebi Talib, Allahu qoftë i kënaqur nga ai.
5. Talha ibën Ubejdilah, Allahu qoftë i kënaqur nga ai.
6. Zubejr ibën Avam, Allahu qoftë i kënaqur nga ai.
7. Abdurrahman ibën Auf, Allahu qoftë i kënaqur nga ai.
8. Sad ibën Ebi Vekas, Allahu qoftë i kënaqur nga ai.
9.. Seid ibën Zejd, Allahu qoftë i kënaqur nga ai.
10. Ebu Ubejde ibën Xherah, Allahu qoftë i kënaqur nga ai.

I Dërguari i Allahut, paqja dhe lavdia e Allahut qofshin mbi të, thotë: “Ebu Bekri është në Xhenet, Omeri është në Xhenet, Aliu është në Xhenet, Othmani është në Xhenet, Talha është në Xhenet, Zubejri është në Xhenet, Abdurrahman ibën Aufi është në Xhenet, Sadi është në Xhenet, Seidi është në Xhenet dhe Ebu Ubejde është në Xhenet”.
Transmeton Ebu Davudi 4652

Previous articleTREGIMI I PENDIMIT TË NJERIUT QË KISHTE MBYTUR 99 VETË
Next articleSI EDUKOHËT FËMIU?